SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord

Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 46

Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.05.2012 nr 87
RT IV, 19.05.2012, 14
jõustumine 22.05.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.08.2013RT IV, 22.08.2013, 425.08.2013, määruses on läbivalt asendatud sõnad “sotsiaalhoolekande komisjon” sõnaga “sotsiaalkomisjon” ning sõnad „sotsiaalhoolekande osakond“ sõnaga „sotsiaalteenistus“ vastavas käändes
18.02.2016RT IV, 25.02.2016, 1628.02.2016

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 25.02.2016, 16 - jõust. 28.02.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigieelarvest rahastatava puuetega laste hooldajatele makstava toetuse rahaliste vahendite ülejääva osa kasutamise tingimused ning taotlemise ja eraldamise korra Jõhvi vallas.

§ 2.   Rahastatavad teenused

  (1) Puuetega laste hooldajatoetuse riigieelarvest eraldatavate vahendite ülejäävat osa võib kasutada puudega lastele ja nende perede toetamiseks:
  1) sotsiaalteenuste osutamisel;
  2) täiendavate sotsiaaltoetuste maksmisel;
  3) tervislikust seisundist lähtuvalt lisakulutuste maksumuse kompenseerimisel (retseptiravimid, abivahendid, sotsiaalse rehabilitatsiooni kulud jms);
  4) perekonna toimetuleku soodustamiseks vajalike tugiteenuste osutamisel.

  (2) Vallavalitsus võib riigieelarvest rahastatava puuetega laste hooldajatele makstava toetuse rahaliste vahendite ülejäävat osa kasutada ka sotsiaalteenuste arendamiseks ja/või sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulude katmiseks ning sotsiaalprojektide, mis on seotud puuetega laste ja nende perede toimetuleku soodustamisega, kaasfinantseerimiseks.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) § 2 lõikes 1 nimetatud toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja (lapsevanem, eestkostja) avalduse Jõhvi Vallavalitsusele, milles on märgitud teenuse liik, selle maksumus ja taotlemise põhjendus.

  (2) Avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
  2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  3) kuludokumendid teenuse ostmise kohta.

  (3) Sotsiaalteenuste väljatöötamisega seotud sotsiaalprojektide kaasfinantseerimiseks esitatakse põhjendatud taotlus Jõhvi Vallavalitsusele. Taotlusele lisatakse projekt koos eelarvega.

§ 4.   Toetuse eraldamine ja arvestus

  (1) Otsuse toetuse eraldamise kohta teeb § 2 lõike 1 osas sotsiaalkomisjon, arvestades lapse seadusliku esindaja omaosalust teenuse kasutamise tasumisel, lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.

  (2) Puuetega laste ja nende perede toimetuleku soodustamiseks vajalike toetavate sotsiaalteenuste arendamise ja/või teenuste osutamise korraldamise kuludeks ja sotsiaalteenuste väljatöötamisega seotud sotsiaalprojektide kaasfinantseerimise otsustab vallavalitsus sotsiaalteenistuse ettepanekul.

  (3) Toetus makstakse välja sotsiaalkomisjoni otsuse või vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) Riigieelarvest rahastatava puuetega laste hooldajatele makstava toetuse rahaliste vahendite ülejääva osa vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust vallavalitsuse peresotsiaaltöötaja.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Riigieelarvest rahastatava puuetega laste hooldajatele makstava toetuse rahaliste vahendite ülejäävat osa võib kasutada alates eelarveaasta 1. aprillist.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse puuetega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (4) Määrus jõustub 22. mail 2012.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json