SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega inimestele täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 56

Raske ja sügava puudega inimestele täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.01.2010 nr 7
jõustumine 24.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.08.2013RT IV, 22.08.2013, 425.08.2013, määruses on läbivalt asendatud sõnad „sotsiaalhoolekande osakond“ sõnaga „sotsiaalteenistus“ ning sõnad “sotsiaalhoolekande komisjon” sõnaga “sotsiaalkomisjon” vastavas käändes
21.01.2016RT IV, 27.01.2016, 430.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016
18.02.2016RT IV, 25.02.2016, 1628.02.2016

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.
[RT IV, 25.02.2016, 16 - jõust. 28.02.2016]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib 18-aastasele ja vanemale sügava või raske puudega isikule täiendava sotsiaaltoetuse (edaspidi toetus) määramise ja maksmise tingimusi ja korda Jõhvi vallas.

  (2) Täiendavat toetust on õigus taotleda sügava või raske puudega isikul, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald.

  (3) Täiendava toetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust vallavalitsuse sotsiaalteenistus.

§ 2.   Toetuse maksmine

  Toetust makstakse mittetöötavale 18-aastasele ja vanemale raske või sügava puudega inimesele juhul kui:
  1) sügava puudega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt;
  2) raske puudega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval;
  3) raske ja sügava puudega isikul on tekkinud lisakulutused seoses kõrvalabivajadusega ning tema toimetulekut ei ole võimalik toetada teenuste, toetuste või muu abi osutamisega.

§ 3.   Toetuse mittemaksmine

  (1) Toetust ei maksta isikule, kellele on määratud raske puue, kuid ta ei vaja kõrvalabi vajaduse hindamisaktist tulenevalt pidevat igapäevast kõrvalist abi.

  (2) Toetust ei maksta isikule, kelle kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagab seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isik (abikaasa, vanem, vanavanem, täisealine laps, lapselaps, kasu- ja/või võõraslaps), välja arvatud juhtudel:
  1) kui isikul on sügav puue;
  2) kui isik vajab pidevat järelvalvet psüühilise seisundi tõttu;
  3) kui vallavalitsuse sotsiaalkomisjon ei otsusta erandkorras teisiti.

§ 4.   Toetuse määr

  Toetuse määraks on:
  1) sügava puudega inimesele 27 eurot kuus;
[RT IV, 27.01.2016, 4 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]
  2) raske puudega inimesele 17 eurot kuus.

[RT IV, 27.01.2016, 4 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 1) koos vajalike dokumentidega:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) koopia puude määramist tõendavast dokumendist.

  (2) Täiendavate dokumentidena esitatakse nende olemasolu korral:
  1) puudega isiku rehabilitatsiooniplaani koopia;
  2) puudega isiku geriaatrilise hindamise komisjoni kokkuvõtte koopia.

  (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni 10 tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

  (4) Toetuse taotluse läbivaatamisest on õigus keelduda, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud dokumente.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse määramise aluseks on:
  1) sügava puudega isiku puhul ekspertiisi otsus puude määramise kohta ja sotsiaalkomisjoni otsus;
  2) raske puudega isiku puhul ekspertiisi otsus puude määramise kohta, sotsiaaltöötaja poolt koostatud kõrvalabi vajaduse hindamise akt (lisa 2) ja sotsiaalkomisjoni otsus.

  (2) Kõrvalabi hindamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
  1) puudega isik vajab kõrvalabi söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutel ja liikumisel;
  2) puudega isik vajab kõrvalabi ja juhendamist psüühilise seisundi tõttu.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus kõrvalabivajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda vajadusel kõrvalabi vajava isiku lähedasi, naabreid ja teisi isikuid.

  (4) Vajadusel võib sotsiaaltöötaja kaasata kõrvalabivajaduse hindamiseks perearste, pöörduda eakate puuetega isikute puhul geriaatrilise hindamise komisjoni poole või taotleda tööealiste puuetega isikute puhul isikule rehabilitatsiooniplaani koostamist.

  (5) Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon teeb otsuse toetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks kõrvalabivajaduse hindamisakti põhjal 30 kalendripäeva jooksul taotluse registreerimisest, teavitades sellest koheselt taotlejat.

  (6) Kõrvalabivajadust hinnatakse vähemalt kord aastas.

  (7) Vajadusel võib vallavalitsuse sotsiaaltöötaja teha korduva kodukülastuse igal ajal enne ja pärast toetuse määramist.

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu viimasel kuupäeval.

  (2) Otsusest toetuse maksmise või sellest keeldumise kohta teatatakse taotlejale suuliselt või kirjalikult 7 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Toetus kantakse taotleja poolses avalduses märgitud pangaarvele. Toetuse võib maksta kellegi teise pangaarvele juhul, kui toetuse saajal endal pangaarve puudub ja toetuse saaja on oma avalduses selleks soovi avaldanud.

§ 8.   Toetuse maksmise peatamine

  Toetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega, kui puudega isik viibib haiglaravil järjestikku rohkem kui üks kuu (30 päeva).

§ 9.   Toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) arstliku ekspertiisi otsuse puude raskusastme kohta tähtaja möödumisel;
  2) kõrvalabi vajadust tingivate asjaolude lõppemisel;
  3) puudega isiku surma korral;
  4) juhul kui puudega isiku toimetulekut on võimalik tagada sotsiaalteenustega;
  5) puudega isiku kolimisel teise omavalitsusse;
  6) puudega isiku asumisel hoolekandeasutusse;
  7) muul põhjusel, kui puudega isik ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse ja toetus nõutakse tagasi, kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, on vallavalitsusel õigus pöörduda kohtu poole.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemise päevast, kuid mitte hiljem kui järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 10.   Teatamise kohustus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 5. tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

  (2) Asjaoludest mitteteatamise korral on sotsiaalteenistusel õigus enammakstud toetus igal ajal tagasi nõuda.

  (3) Enammakstud summad makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu korras.

§ 11.   Vaidluste lahendamine

  (1) Isik, kes leiab, et käesoleva määruse alusel antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide maavanemale või pöörduda kohtu poole.

  (2) Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (3) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 12.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 24. jaanuaril 2010.

  (2) Rakendada käesolevat määrust alates 1. veebruarist 2010.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 Taotlus toetuse määramiseks
[RT IV, 22.08.2013, 4 - jõust. 25.08.2013, määruses on läbivalt asendatud sõnad „sotsiaalhoolekande osakond“ sõnaga „sotsiaalteenistus“ ning sõnad “sotsiaalhoolekande komisjon” sõnaga “sotsiaalkomisjon” vastavas käändes]

Lisa 2 Kõrvalabi vajaduse hindamise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json