Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 57

Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.01.2010 nr 9
jõustumine 24.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2013RT IV, 28.02.2013, 603.03.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2013
20.02.2014RT IV, 22.02.2014, 2525.02.2014, määruses on läbivalt asendatud sõna "sotsiaalhoolekande komisjon" sõnaga "sotsiaalkomisjon" ning "sotsiaalhoolekande osakond" sõnaga "sotsiaalteenistus" vastavas käändes; rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014
29.10.2014RT IV, 01.11.2014, 3604.11.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 7.08.2014
29.01.2015RT IV, 05.02.2015, 2008.02.2015
21.01.2016RT IV, 27.01.2016, 230.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016
18.02.2016RT IV, 25.02.2016, 1628.02.2016, määruses on läbivalt asendatud sõna "kodutute öömaja teenus" sõnaga "varjupaigateenus" vastavas käändes

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.
[RT IV, 25.02.2016, 16 - jõust. 28.02.2016]

1. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Sotsiaaltoetused ja -teenused

 (1) Käesoleva määruse alusel makstakse sotsiaaltoetusi ja osutatakse sotsiaalteenuseid rahvastikuregistri andmetel Jõhvi valla territooriumil elukohta omavatele isikutele.

 (2) Sotsiaaltoetused on:
 1) ravimitoetus;
 2) prillide toetus;
 3) ahikütte toetus;
 4) sünnitoetus;
 5) hädaolukorra toetus;
 6) ravi- ja järelravi toetus;
 7) lasteaia- ja koolitoidu toetus;
 8) koolitoetus;
 9) suvelaagri tuusiku toetus;
 10) transporditoetus.
[RT IV, 01.11.2014, 36 - jõust. 04.11.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 7.08.2014]

 (3) Sotsiaalteenused on:
 1) psühholoogilise nõustamise teenus.
 2) igapäevaelu toetamise teenus;
 3) varjupaigateenus;
 4) supiköögi teenus;
 5) jõuluüritused;
 6) eakate päevakeskus;
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]
 7) toetatud elamise teenus.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

2. osa SOTSIAALTOETUSED NING NENDE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 2.  Ravimitoetus

  Rahalist toetust Eesti Vabariigis ametlikult müügil olevate retseptiravimite ning südame- ja veresoonkonna ravimite maksumuse kompenseerimiseks eraldatakse:
 1) üksielavatele, vähemalt 65 aastastele ja mittetöötavatele inimestele, mittetöötavatele eelpensioniealistele isikliku avalduse, kassatšekkide ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel mitte rohkem kui kaks korda aastas. Toetust makstakse isikule, kelle sissetulek ei ületa 300 eurot kuus. Toetust ei maksta rohkem kui 100 eurot aastas. Eraldatud summa kantakse isiku pangakontole.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]
 2) puudega inimestele isikliku avalduse, kassatšekkide ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel mitte rohkem kui kaks korda aastas. Toetust makstakse isikule, kelle sissetulek ühe perekonnaliikme kohta ei ületa 270 eurot kuus. Toetust ei maksta rohkem kui 80 eurot aastas. Eraldatud summa kantakse üle isiku pangakontole.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

§ 3.  Prillide toetus

  Rahalist toetust prillide maksumuse kompenseerimiseks eraldatakse üksi elavatele, vähemalt 65- aastastele ja mittetöötavatele inimestele, kelle igakuine sissetulek ei ole suurem kui 300 eurot ja puudega inimestele, kelle igakuine sissetulek ühe perekonnaliikme kohta ei ole suurem kui 270 eurot. Toetust eraldatakse kuni 80 eurot, üks kord kahe aasta jooksul isikliku avalduse, maksekviitungite ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel. Eraldatud summa kantakse isiku pangakontole.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

§ 4.  Ahikütte toetus

  Ahikütte (brikett, küttepuud) maksumuse kompenseerimiseks eraldatakse vallas elavatele vähekindlustatud üksi elavatele eakatele inimestele, kelle igakuine sissetulek ei ole suurem kui 300 eurot ja puudega inimestele, kelle igakuine sissetulek ühe perekonnaliikme kohta ei ole suurem kui 270 eurot. Toetust ei maksta rohkem kui 160 eurot aastas. Eraldatud summa kantakse üle isiku pangakontole. Toetuse saamise aluseks on isiku avaldus, eramu omandiõigust tõendav dokument ja vallvalitsuse sotsiaalkomisjoni otsus.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

§ 5.  Sünnitoetus ja kinkekaart

 (1) Sünnitoetuse maksmise alusteks on:
 1) rahvastikuregistrijärgne lapse elukoht Jõhvi vallas hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul alates sünni registreerimisest;
 2) lapsevanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Jõhvi vallas vähemalt üks aasta enne lapse sündi;
 [muudetud Jõhvi Vallavolikogu 21.07.2011 määrusega nr 64, jõustus 1.01.2012]
 3) vanema isiklik avaldus;
 4) lapse sünnitunnistus.

 (2) Sünnitoetuse määraks ühe lapse kohta on 256 eurot. Kui lapse mõlema vanema või üksikvanema puhul on täidetud käesoleva määruse § 5 lg 1 punkt 2, makstakse sünnitoetust ühe sünnitoetuse määra ulatuses. Ühe lapsevanema puhul käesoleva määruse § 5 lg 1 punkti 2 täitmise juhul makstakse sünnitoetust pool sünnitoetuse määrast. Erijuhtude korral lähtutakse sünnitoetuse maksmisel igast konkreetsest juhtumist eraldi ning aluseks on valla sotsiaalkomisjoni otsus. Sünnitoetus kantakse toetust taotlenud vanema pangakontole 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]

 (3) Avaldus sünnitoetuse saamiseks tuleb valla sotsiaalteenistusele esitada hiljemalt 60 päeva jooksul lapse sünni päevast arvates. Sünnitoetus makstakse välja lapse sünniaasta jooksul. Novembri- ja detsembrikuu sünnitoetuse võib välja maksta ka sünnile järgneval aastal, kuid mitte hiljem kui 90 päeva peale lapse sündi.

 (4) Jõhvi vallas rahvastikuregistrijärgset elukohta omaval vanemal (sõltumata registreeringu ajast), on 30 päeva jooksul peale lapse elukoha registreerimist Jõhvi vallas õigus kinkekaardile väärtuses 70 eurot. Sünnitoetust ja kinkekaarti ei väljastata, kui üks vanematest on saanud sünnitoetust või muid lapse sünniga seotud hüvitisi mõnest teisest omavalitsusest. Vallavalitsusel on õigus teostada vastavaid päringuid teistesse omavalitsustesse.
[RT IV, 28.02.2013, 6 - jõust. 03.03.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2013]

§ 6.  Hädaolukorra toetus

  Ettenägematutest olukordadest (tulekahju, vargus, sanitaartehniline avarii, äkilised terviseprobleemid, ajutine majanduslik raskus, matus jm) tingitud väljaminekute korral eraldatakse toetust isiku avalduse ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel vastavalt valla eelarveliste vahendite piisavusele. Eraldatud summa kantakse üle isiku pangakontole või töid teostanud organisatsiooni arvele vastava arve esitamisel.
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]

§ 7.  Ravi- ja järelravitoetus

  Järelraviteenused ja raviteenused, mis ei kuulu haigekassa poolt finantseerimisele, kompenseeritakse ravikindlustamata isikutele, võttes aluseks isiku avalduse, vastava tervishoiuasutuse tõendi ja sotsiaalteenistuse garantiikirja alusel. Eraldatud summa kantakse üle tervishoiuasutuse pangaarvele vastava arve esitamisel.
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]

§ 8.  Lasteaiatoidu toetus

  Munitsipaallasteaedade toidu maksumus kompenseeritakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 last ja enam) peredele. Toetuse määramise aluseks on vanema (eestkostja või ametliku hooldaja) avaldus, nõuetekohaselt esitatud dokumendid ja sotsiaalkomisjoni otsus. Toetuse määramisel võib arvesse võtta lapsevanema omaosaluse lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

§ 9.  Koolitoetus

  Esimesse klassi minevatele lastele, kes omandavad haridust Eesti Vabariigi üldhariduskoolides, eraldatakse koolitoetust koolitarvete maksumuse kompenseerimiseks summas 70 eurot. Eraldatav summa kantakse toetust taotlenud lapsevanema arveldusarvele. Toetuse eraldamise aluseks on lapsevanema avaldus, kooli poolt esitatud õppima asunud laste nimekiri ja sotsiaalkomisjoni otsus. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks. Toetuse andmise eelduseks on lapse ja ühe tema vanema (või eestkostja või ametliku hooldaja) vähemalt pooleaastane rahvastikuregistri andmetel elukoha omamine Jõhvi valla haldusterritooriumil.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

§ 10.  Suvelaagri tuusiku toetus

  Laste suvelaagrite tuusikute maksumus kompenseeritakse vallavalitsuse sotsiaalteenistuses arvel olevate perede (vähekindlustatud, eestkoste, lasterikkad) lastele, võttes aluseks vanema (või eestkostja) avalduse, kulutusi tõendavad maksedokumendid ja sotsiaalkomisjoni otsuse. Eraldatud summa kantakse üle lapsevanema arveldusarvele. Juhul kui vanemad ei oma võimalusi laagrituusiku eest tasumiseks võib sotsiaalkomisjon otsustada erandkorras tasuda tuusiku maksumus otse vastavale organisatsioonile esitatud arve alusel.

§ 101.  Transporditoetus

 (1) Transporditoetust makstakse vähemalt 65. aastastele inimestele, kes omavad rahvastikuregistrijärgselt elukohta Jõhvi vallas ja kellel ei ole võimalik kasutada Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määrusega nr 27 „Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol sõidusoodustuse andmise ja ühistransporditeenuse toetamise kord” alusel väljastatavat sõidukaarti. Toetust ei maksta nende liininde kompenseerimiseks, millistel kehtib eakate sõidusoodustus.
[RT IV, 05.02.2015, 20 - jõust. 08.02.2015]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 05.02.2015, 20 - jõust. 08.02.2015]

 (3) Toetust makstakse isikliku avalduse, kuludokumentide ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel, mitte rohkem kui 10 eurot kuus.

 (4) [Kehtetu - RT IV, 05.02.2015, 20 - jõust. 08.02.2015]

 (5) Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon võib jätta avalduse transporditoetuse saamiseks rahuldamata, kui isik ei vasta käesolevas paragrahvist ettenähtud tingimustele. Transporditoetuse maksmisest keeldumise kohta vormistab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon motiveeritud otsuse.

 (6) Eraldatud summa kantakse isiku pangakontole.

 (7) [Kehtetu - RT IV, 05.02.2015, 20 - jõust. 08.02.2015]

3. osa SOTSIAALTEENUSED 

§ 11.  Psühholoogilise nõustamise teenus

  Psühholoogilise nõustamise teenust osutatakse lastele, täiskasvanutele ja/või peredele vastavalt vallavalitsuse ja teenust osutava organisatsiooni vahelisele lepingule. Teenuse eest tasumise aluseks on teenust vajanud isikute nimekiri ja vastav arve. Teenuse eest tasumisel võib arvesse võtta täiskasvanud isiku omaosaluse lähtuvalt isiku või pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.

§ 12.  Igapäevaelu toetamise teenus

  Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse vaimupuude ja/või psüühilise erivajadusega isikutele, kes psühhiaatri saatekirja alusel vajavad oma elu korraldamisel igapäevast tuge. Teenuse eest tasumise aluseks on vallavalitsuse ja teenust osutava asutuse vahel sõlmitud leping, teenusel olevate isikute nimekiri ning esitatud arve.

§ 13.  Varjupaigateenus

  Varjupaigateenust osutab Jõhvi Sotsiaalmaja isikutele, kellel puuduvad sotsiaalsed garantiid (isikut tõendav dokument, elamiseks vajalik sissetulek vms). Teenust osutatakse vastavalt sotsiaalmaja põhimäärusele ja öömaja sisekorraeeskirjadele.

§ 14.  Supiköögi teenus

  Supiköögiteenust osutatakse isikutele, kellel puudub elamiseks vajalik sissetulek Jõhvi Sotsiaalmaja esitatud nimekirja alusel. Toidu valmistamiseks tehtud kulutused tasutakse ülekande korras, toitu valmistava ettevõtte arvele, vastava arve esitamisel.
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]

§ 15.  Jõuluüritused

  Jõhvi valla vähekindlustatud perede lastele ja eakatele inimestele korraldatakse jõuluüritusi ja ostetakse jõulupakke lähtuvalt vallaeelarves ettenähtud vahenditele.
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]

§ 151.  Eakate päevakeskus

  Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on toetada eakate aktiivset suhtlemist, ennetada toimetuleku probleeme või toetada igapäevast toimetulekut. Päevakeskuses on võimalik saada erinevaid abistavaid teenuseid (nõustamine, saun, dušš, pesupesemine, jne). Rahastamine toimub valla eelarvest ning osaliselt teenuse saaja poolt.
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]

§ 152.  Toetatud elamise teenus

  Toetatud elamise teenust osutatakse psüühilise erivajadusega isikutele eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu, koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek. Toetatud elamise teenuse osutamise aluseks on sotsiaalkomisjoni otsus, eluruumiüürileping teenust vajava isikuga ning leping teenust osutava ettevõttega.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

4. osa RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2010. a.

 (3) Määrus jõustub 24. jaanuaril 2010. a.