Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2019, 10

Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.01.2010 nr 9
jõustumine 24.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2013RT IV, 28.02.2013, 603.03.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2013
20.02.2014RT IV, 22.02.2014, 2525.02.2014, määruses on läbivalt asendatud sõna "sotsiaalhoolekande komisjon" sõnaga "sotsiaalkomisjon" ning "sotsiaalhoolekande osakond" sõnaga "sotsiaalteenistus" vastavas käändes; rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014
29.10.2014RT IV, 01.11.2014, 3604.11.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 7.08.2014
29.01.2015RT IV, 05.02.2015, 2008.02.2015
21.01.2016RT IV, 27.01.2016, 230.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016
18.02.2016RT IV, 25.02.2016, 1628.02.2016, määruses on läbivalt asendatud sõna "kodutute öömaja teenus" sõnaga "varjupaigateenus" vastavas käändes
15.06.2017RT IV, 22.06.2017, 425.06.2017
15.01.2018RT IV, 19.01.2018, 322.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2018
14.06.2018RT IV, 20.06.2018, 723.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.06.2018
20.12.2018RT IV, 29.12.2018, 17901.01.2019
21.11.2019RT IV, 27.11.2019, 630.11.2019

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.
[RT IV, 25.02.2016, 16 - jõust. 28.02.2016]

1. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Sotsiaaltoetused ja -teenused

  (1) Käesoleva määruse alusel makstakse sotsiaaltoetusi ja osutatakse sotsiaalteenuseid rahvastikuregistri andmetel Jõhvi valla territooriumil elukohta omavatele isikutele.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Sotsiaalteenused on:
  1) pere tugiteenused;
[RT IV, 20.06.2018, 7 - jõust. 23.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.06.2018]
  2) igapäevaelu toetamise teenus;
  3) varjupaigateenus;
  4) supiköögi teenus;
  5) jõuluüritused;
  6) eakate päevakeskus;
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]
  7) toetatud elamise teenus.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]
  8) isikliku abistaja teenus;
[RT IV, 20.06.2018, 7 - jõust. 23.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.06.2018]
  9) võlanõustamise teenus;
[RT IV, 20.06.2018, 7 - jõust. 23.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.06.2018]
  10) turvakoduteenus.
[RT IV, 20.06.2018, 7 - jõust. 23.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.06.2018]

2. osa SOTSIAALTOETUSED NING NENDE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Ravimitoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 3.   Prillide toetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Ahikütte toetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 5.   Sünnitoetus ja kinkekaart
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 6.   Hädaolukorra toetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 7.   Ravi- ja järelravitoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 8.   Lasteaiatoidu toetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 9.   Koolitoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 10.   Suvelaagri tuusiku toetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 101.   Transporditoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

§ 102.   Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 179 - jõust. 01.01.2019]

3. osa SOTSIAALTEENUSED 

§ 11.   Pere tugiteenused

  (1) Laste ja perede tugiteenuseid (psühholoogiline nõustamine, supervisioon, laste logopeediline abi jms) osutatakse lastele, täiskasvanutele ja/või peredele vastavalt vallavalitsuse ja teenust osutava organisatsiooni vahelisele lepingule.

  (2) Teenusele suunamise aluseks on abivajaja või tema seadusliku esindaja põhjendatud avaldus, vastava erialaspetsialisti hinnang abivajadusele ning sotsiaalkomisjoni otsus.
[RT IV, 27.11.2019, 6 - jõust. 30.11.2019]

  (3) Lastele osutatakse psühholoogilise nõustamise teenust ja logopeedilist abi kümne nõustamistunni ulatuses. Erandjuhtudel, kui lapse abivajadus on suurem, otsustatakse nõustamisvajaduse maht vastava erialaspetsialisti hinnangu, teenuse osutaja hinnangu ja sotsiaalkomisjoni otsuse alusel.
[RT IV, 27.11.2019, 6 - jõust. 30.11.2019]

  (4) Teenuse eest tasumise aluseks on teenust saanud isikute nimekiri ja vastav arve. Teenuse eest tasumisel võib arvesse võtta täiskasvanud isiku omaosaluse lähtuvalt isiku või pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest. Isiku või pere omaosalus fikseeritakse sotsiaalkomisjoni otsusega.
[RT IV, 20.06.2018, 7 - jõust. 23.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.06.2018]

§ 12.   Igapäevaelu toetamise teenus

  Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse vaimupuude ja/või psüühilise erivajadusega isikutele, kes psühhiaatri saatekirja alusel vajavad oma elu korraldamisel igapäevast tuge. Teenuse eest tasumise aluseks on vallavalitsuse ja teenust osutava asutuse vahel sõlmitud leping, teenusel olevate isikute nimekiri ning esitatud arve.

§ 13.   Varjupaigateenus

  Varjupaigateenust osutab Jõhvi Sotsiaalmaja isikutele, kellel puuduvad sotsiaalsed garantiid (isikut tõendav dokument, elamiseks vajalik sissetulek vms). Teenust osutatakse vastavalt sotsiaalmaja põhimäärusele ja öömaja sisekorraeeskirjadele.

§ 14.   Supiköögi teenus

  Supiköögiteenust osutatakse isikutele, kellel puudub elamiseks vajalik sissetulek Jõhvi Sotsiaalmaja esitatud nimekirja alusel. Toidu valmistamiseks tehtud kulutused tasutakse ülekande korras, toitu valmistava ettevõtte arvele, vastava arve esitamisel.
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]

§ 15.   Jõuluüritused

  Jõhvi valla vähekindlustatud perede lastele ja eakatele inimestele korraldatakse jõuluüritusi ja ostetakse jõulupakke lähtuvalt vallaeelarves ettenähtud vahenditele.
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]

§ 151.   Eakate päevakeskus

  Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on toetada eakate aktiivset suhtlemist, ennetada toimetuleku probleeme või toetada igapäevast toimetulekut. Päevakeskuses on võimalik saada erinevaid abistavaid teenuseid (nõustamine, saun, dušš, pesupesemine, jne). Rahastamine toimub valla eelarvest ning osaliselt teenuse saaja poolt.
[RT IV, 22.02.2014, 25 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2014]

§ 152.   Toetatud elamise teenus

  Toetatud elamise teenust osutatakse psüühilise erivajadusega isikutele eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu, koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek. Toetatud elamise teenuse osutamise aluseks on sotsiaalkomisjoni otsus, eluruumiüürileping teenust vajava isikuga ning leping teenust osutava ettevõttega.
[RT IV, 27.01.2016, 2 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

§ 153.   Isikliku abistaja teenus

  Isikliku abistaja teenust osutatakse puuetega inimestele, kes vajavad igapäevaelu toimingutes ja tegevustes füüsilist kõrvalabi. Isikliku abistaja teenuse osutamise aluseks on isiku avaldus, dokumendid, mis kajastavad teenuse vajadust ja sotsiaalkomisjoni otsus. Teenuse osutamiseks sõlmitakse teenus osutava isiku, vallavalitsuse ja teenuse saaja vahel kolmepoolne leping. Lepingusse märgitakse teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu, teenuse osutamise koht ning teenuse eest tasumise kord.
[RT IV, 20.06.2018, 7 - jõust. 23.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.06.2018]

§ 154.   Võlanõustamise teenus

  Võlanõustamise teenust osutatakse makse-ja toimetulekuraskustes vähekindlustatud isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt oma rahalisi kohustusi täitma. Teenusele suunamise aluseks on isiku avaldus, dokumendid makseraskuste kohta ja sotsiaalkomisjoni otsus. Teenuse osutamiseks sõlmitakse vallavalitsuse, teenust saaja ja teenuse osutaja vahel kolmepoolne leping. Lepingusse märgitakse teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu ning teenuse eest tasumise kord.
[RT IV, 20.06.2018, 7 - jõust. 23.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.06.2018]

§ 155.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenus on ajutine teenus, mida osutatakse lastele, kelle elu, tervis või eakohane areng on ohus ja täisealistele isikutele, kes vajavad turvalist keskkonda.

  (2) Turvakoduteenusele suunamise aluseks on sotsiaalteenistuse ametniku otsus, mis fikseeritakse kirjalikult 72 tunni jooksul alates abivajaja paigutamisest teenusele.

  (3) Turvakoduteenuse eest tasumise aluseks on sotsiaalkomisjoni otsus ja teenuse osutaja poolt esitatud arve.
[RT IV, 20.06.2018, 7 - jõust. 23.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.06.2018]

§ 156.   Eakate sportimise teenus

  Teenuse eesmärgiks on luua eakatele treenimisvõimalus, mis aitab säilitada ja parandada elukvaliteeti, muudab eakad aktiivseks ja tugevdab tervist. Teenusele õigustatud isikud on vanuses alates 65 eluaastast. Teenus võimaldab käia kolmel korral nädalas treeningutel Jõhvi spordikeskuses. Teenust taotlev isik esitab vormikohase avalduse sotsiaalteenistusele, kes kontrollib õigust teenusele ja edastab andmed teenuse osutajale. Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.
[RT IV, 27.11.2019, 6 - jõust. 30.11.2019]

4. osa RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (3) Määrus jõustub 24. jaanuaril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json