HaridusKool

Teksti suurus:

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2017, 7

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.02.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ paragrahvi 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ paragrahvi 2 lõike 1 ja Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2011. a otsuse nr 36 “Pädevuse delegeerimine“ punkti 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumisse (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

 (2) Kool avalikustab korra oma veebilehel.

§ 2.  Kooli vastuvõtmine

 (1) Põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes tagab kool õppimisvõimalused selleks soovi avaldanud 17-aastasele või vanemale isikule.

 (2) Nõustamiskomisjoni soovitusel võib vastu võtta ka koolikohustusliku isiku, kelle puhul see on tingitud tema hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides.

 (3) Soovijate olemasolul ja kooskõlastatult Rapla Vallavalitsusega luuakse võimalused põhihariduse omandamiseks II kooliastmes.

 (4) Õpilasel on võimalik õppida üksikaineid ehk valida õppekoormus vastavalt oma võimalustele ja vajadustele.

 (5) Koolil on õigus korraldada sisseastujale teste soovitud klassis õppimise õpivalmiduse selgitamiseks.

 (6) Üldkeskhariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes toimub vastuvõtt vastavalt käesolevale korrale.

 (7) Isiku kooli vastu võtmise otsustab direktori määratud komisjon.

 (8) Isiku kooli nimekirja arvamise vormistab direktor käskkirjaga.

 (9) Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse langetamisest, näidates ära keeldumise põhjuse.

§ 3.  Vastuvõtt 7.–9. klassi

 (1) 7.–9. klassi vastuvõtmiseks esitab isik kirjaliku taotluse, millele lisab:
 1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
 2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 3) ametlikult kinnitatud väljavõtte pooleli oleva klassi klassitunnistusest (saab originaali alusel kinnitada koolis);
 4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

 (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud isik esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatu.

§ 4.  Vastuvõtt 10. klassi

 (1) 10. klassi võetakse vastu kuni kaks klassikomplekti ja maksimaalselt 72 õpilast.

 (2) 10. klassi vastuvõtmiseks esitab isik kirjaliku taotluse, millele lisab:
 1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
 2) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad (saab originaali alusel kinnitada koolis);
 3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

 (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud isik esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatu.

§ 5.  Vastuvõtt vabadele kohtadele 11.–12. klassi

 (1) 11.–12. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab isik kirjaliku taotluse, millele lisab:
 1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
 2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja pooleli oleva klassi klassitunnistusest või gümnaasiumi õpinguraamatust või kutseõppeasutuse õpinguraamatust koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud üldainete kursuste nimetused, maht ja hinded (saab originaali alusel kinnitada koolis);
 3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

 (2) Kutseõppeasutusest kooli õppima asuda sooviv isik esitab lisaks põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad (saab originaali alusel kinnitada koolis).

 (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatu.

§ 6.  Vastuvõtt eksternina kooli lõpetada soovijatele

 (1) Eksternina kooli lõpetada sooviv isik esitab vastuvõtmiseks kirjaliku taotluse, millele lisab:
 1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
 2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja pooleli oleva klassi klassitunnistusest või gümnaasiumi õpinguraamatust või kutseõppeasutuse õpinguraamatust koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud üldainete kursuste nimetused, maht ja hinded (saab originaali alusel kinnitada koolis);
 3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

 (2) Gümnaasiumit eksternina lõpetada sooviv isik esitab lisaks põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad (saab originaali alusel kinnitada koolis).

 (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud isik esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatu.

§ 7.  Taotluse esitamine ja läbivaatamine

 (1) Taotluse ja dokumentide esitamise aeg on 2. maist kuni 16. juunini tööpäeviti kella 9–16 ning 14. augustist kuni 18. augustini tööpäeviti kella 9–13, alates 21. augustist tööpäeviti kella 9–16 koolimaja II korruse sotsiaalpedagoogi kabinetis (Rapla, Lasteaia 5).

 (2) Taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid registreeritakse kooli asjaajamise korra kohaselt.

 (3) Isiku kooli vastuvõtmise otsus tehakse taotluse esitajale teatavaks telefoni või e-posti teel.

 (4) Nimekirjad komplekteeritakse hiljemalt 31. augustiks.

 (5) Eksternina kooli lõpetada soovijale on taotluse ja dokumentide esitamise aeg 4. maist kuni 31. oktoobrini.

 (6) Välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kes ei ole enne Eesti koolis õppinud, määrab õppenõukogu klassi, kus isik õpinguid jätkab, arvestades seni omandatud haridust.

 (7) Välisriigi õppeasutusest tulnud isik, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata hariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Isiku taotlusel võib vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

 (8) Vabade kohtade olemasolul saab dokumente esitada õppeperioodiringselt.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Rapla Vallavalitsuse 15. veebruari 2016. a määrus nr 5 “Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Toomet
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär