Teksti suurus:

Viru-Nigula Vallavalitsuse 21.03.2019 määruse nr 9 „Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Viru-Nigula valla munitsipaalkoolides“ muutmine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2020, 1

Viru-Nigula Vallavalitsuse 21.03.2019 määruse nr 9 „Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Viru-Nigula valla munitsipaalkoolides“ muutmine

Vastu võetud 20.02.2020 nr 1
jõustumine 28.02.2020

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Viru-Nigula Vallavalitsuse 21.03.2019 määruse nr 9 „Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Viru-Nigula valla munitsipaalkoolides“ § 5 ja sõnastada järgmiselt:
„§ 5. Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord
(1) 10. klassi võetakse õppima õpilasi, kellel on omandatud põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.
(2) 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja avalduse (vorm on kättesaadav kooli kodulehel) kooli kantseleisse hiljemalt 5. aprilliks.
(3) Kandideerija vastuvõtu 10. klassi otsustab vastuvõtukomisjon. Vastuvõtukomisjoni kuuluvad kooli direktor, õppealajuhataja ja tulevase 10. klassi juhataja.
(4) Vastuvõtukomisjon viib gümnaasiumi õppekohta taotlevate õpilastega läbi vestluse.
(5) Vestlused toimuvad IV koolivaheaja jooksul.
(6) 10. klassi võetakse vastu õpilane:
1) kes on lõpetanud põhikooli vähemalt rahuldavate aastahinnetega;
2) kes on sooritanud ühtsed põhikooli lõpueksamid vähemalt rahuldavatele hinnetele;
3) kelle õppeaasta kokkuvõttev käitumishinne on vähemalt rahuldav;
4) kes on hindamiskomisjoni hinnangul motiveeritud gümnaasiumisse õppima asuma;
5) vajadusel on vastuvõtukomisjonil õigus õpilase teadmiste kindlaksmääramiseks läbi viia kirjalik test ainealaste teadmiste kohta.
(7) 10. klassi vastuvõetud õpilaste esialgne nimekiri avalikustatakse kooli kodulehel juulikuu alguses, lõplik nimekiri hiljemalt 30. augustiks. 10. klassi edukalt kandideerinud õpilase seaduslikku esindajat teavitatakse kooli vastuvõtmisest e-posti teel.
(8) Vastuvõtukomisjonil on õigus korraldada täiendav vastuvõtt ja läbi viia vestlused juunis ja augustis.
(9) Edukalt kandideerinud õpilase seaduslik esindaja esitab koolile hiljemalt 15. augustiks:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) avalduse esitanud seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (välja arvatud digiallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
3) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) foto 3 x 4 cm.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. veebruaril 2020.

Einar Vallbaum
vallavanem

Krista Engelbrecht
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json