HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Viru-Nigula valla munitsipaalkoolides

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2020, 6

Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Viru-Nigula valla munitsipaalkoolides

Vastu võetud 21.03.2019 nr 9
RT IV, 27.03.2019, 14
jõustumine 30.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2020RT IV, 25.02.2020, 128.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel ning lähtudes Viru-Nigula Vallavalitsuse 07.02.2019 määrusest nr 4 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse õpilaste Viru-Nigula valla munitsipaalkoolidesse (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.

  (2) Hariduslike erivajadustega laste kooli vastuvõtmine ja õppe korraldamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Kool tagab õppimisvõimalused kõikidele koolikohustuslikele õpilastele, kelle jaoks on see kool elukohajärgne kool.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võib kooli vastu võtta õpilasi väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda. Õppekoht on vaba, kui õpilaste nimekirjas on vähem õpilasi, kui klassis õppekohti.

  (3) Koolid avalikustavad õpilaste Viru-Nigula valla munitsipaalkoolidesse vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

  (4) Käesoleva korraga reguleerimata õpilaste vastuvõtuga seotud küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral Vallavalitsus.

§ 3.   Õpilase 1. klassi vastuvõtmine

  (1) Elukohajärgse kooli 1. klassi võetakse Viru-Nigula vallas elav laps:
  1) kes on saanud enne käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks;
  2) kelle koolikohustuse täitmine on käimasoleval õppeaastal edasi lükatud;
  3) kelle seaduslik esindaja soovib koolikohustuslikust east nooremana õppima asumist ja lasteasutus, kus laps käib, või kooliväline nõustamismeeskond on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust ja andnud soovituse kooli õppima asumiseks, ning kui lapse seaduslik esindaja on sellest kooli pidajat enne käesoleva aasta 1. maid kirjalikult teavitanud.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapse (edaspidi sisseastuja) seaduslik esindaja 1. maiks taotluse, mis on kättesaadav kooli veebilehel ja paberkandjal kooli kantseleis.

  (3) Taotlusele lisab sisseastuja seaduslik esindaja:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (välja arvatud digiallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte sisseastuja tervisekaardist selle olemasolul;
  4) sisseastuja tervisetõendi perearstilt;
  5) lasteasutuse poolt koostatud koolivalmiduse kaardi;
  6) koolivälise nõustamismeeskonna otsuse selle olemasolul ning sisseastuja seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku selle rakendamise kohta.

  (4) Kool avalikustab kooli kodulehel 1. klassi vastu võetud õpilaste arvu ning esitab Viru-Nigula Vallavalitsusele, kui täitevorganile (edaspidi Vallavalitsus) ülevaate klasside komplekteerimisest ja vabade kohtade olemasolust 30. juuniks.

  (5) 1. klassi õpilaste nimekirja kinnitab kooli direktor 30. augustiks.

  (6) Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli kantselei sisseastuja seaduslikku esindajat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates.

§ 4.   Teistesse põhikooli klassidesse vastuvõtmise kord

  (1) Kooli direktor võib vabade kohtade olemasolul kooli vastu võtta teisest koolist tulnud õpilase. Juhul kui teisest koolist tulnud koolikohustuslik õpilane elab kooli teeninduspiirkonnas, on kooli direktor kohustatud õpilase kooli vastu võtma.

  (2) Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud. Selleks esitab õpilase seaduslik esindaja koos taotlusega ettenähtud dokumendid.

  (3) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust järgmistel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule.

  (4) Kui vene õppekeelega klassi õpilane soovib eesti õppekeelega klassi üle minna, siis toimub temaga vestlus eesti keeles ning viiakse läbi etteütlus eesti keeles.

  (5) Õpilase seaduslik esindaja esitab kooli vastu võtmiseks taotluse koos käesoleva korra § 3 lõike 3 punktides 1-4 ja punktis 6 nimetatud dokumentidega, millele lisab:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud pärast õppeperioodi lõppu;
  3) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe/e-kooli väljavõtte jooksva õppeveerandi või trimestri hinnetega, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeaasta kestel.

  (6) Õpilase seaduslik esindaja, kes välisriigis viibimise tõttu või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil esitada dokumente võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilase seaduslik esindaja hiljemalt 30. juuniks.

  (7) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamisel lähtutakse Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 § 6 ja § 3 lõikes 3 sätestatust.

  (8) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor, vormistades käskkirja õpilase vastuvõtu kohta.

  (9) Õpilase vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli kantselei õpilase seaduslikku esindajat kirjalikult kümne (10) tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates.

§ 5.   Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord

  (1) 10. klassi võetakse õppima õpilasi, kellel on omandatud põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

  (2) 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja avalduse (vorm on kättesaadav kooli kodulehel) kooli kantseleisse hiljemalt 5. aprilliks.

  (3) Kandideerija vastuvõtu 10. klassi otsustab vastuvõtukomisjon. Vastuvõtukomisjoni kuuluvad kooli direktor, õppealajuhataja ja tulevase 10. klassi juhataja.

  (4) Vastuvõtukomisjon viib gümnaasiumi õppekohta taotlevate õpilastega läbi vestluse.

  (5) Vestlused toimuvad IV koolivaheaja jooksul.

  (6) 10. klassi võetakse vastu õpilane:
  1) kes on lõpetanud põhikooli vähemalt rahuldavate aastahinnetega;
  2) kes on sooritanud ühtsed põhikooli lõpueksamid vähemalt rahuldavatele hinnetele;
  3) kelle õppeaasta kokkuvõttev käitumishinne on vähemalt rahuldav;
  4) kes on hindamiskomisjoni hinnangul motiveeritud gümnaasiumisse õppima asuma;
  5) vajadusel on vastuvõtukomisjonil õigus õpilase teadmiste kindlaksmääramiseks läbi viia kirjalik test ainealaste teadmiste kohta.

  (7) 10. klassi vastuvõetud õpilaste esialgne nimekiri avalikustatakse kooli kodulehel juulikuu alguses, lõplik nimekiri hiljemalt 30. augustiks. 10. klassi edukalt kandideerinud õpilase seaduslikku esindajat teavitatakse kooli vastuvõtmisest e-posti teel.

  (8) Vastuvõtukomisjonil on õigus korraldada täiendav vastuvõtt ja läbi viia vestlused juunis ja augustis.

  (9) Edukalt kandideerinud õpilase seaduslik esindaja esitab koolile hiljemalt 15. augustiks:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) avalduse esitanud seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (välja arvatud digiallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
  3) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  5) foto 3 x 4 cm.
[RT IV, 25.02.2020, 1 - jõust. 28.02.2020]

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json