Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2020, 8

Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 18.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Viimsi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva lapse toetuse rahastamise tingimusi.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toetuse määra kehtestab Viimsi Vallavalitsus. Toetuse määr kehtib ühe lapse kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Toetuse maksmist korraldab ja makstud toetuse üle peab arvestust haridusosakond (edaspidi osakond).

§ 3.   Toetuse subjekt

  (1) Toetus määratakse ja makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale:
  1) kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, elukoht ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas vähemalt arveldamisele kuuluva kuu 10. kuupäeva seisuga ning on seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul;
  2) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja ja lapse eest ei maksta lapsehoiutoetust.

  (2) Õigus toetust taotleda tekib vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmise lõppemise kalendrikuule järgnevast kuust kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Õppeaasta jooksul 4-aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse;

  (2) Osakonnal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult viie (5) tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui kümne (10) tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb osakond kümne (10) tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Kui taotlust ei rahuldata, saadab osakond taotlejale motiveeritud otsuse viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole viie (5) päeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6.   Vaidluste lahendamine

  (1) Kui toetus on taotleja poolt valeandmete esitamise tagajärjel makstud välja alusetult, on vallavalitsusel õigus nõuda alusetult makstud toetuse summa tagastamist, esitades toetuse saajale sellekohase nõudekirja.

  (2) Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud alusetult saadud toetuse tagasi maksma viieteistkümne (15) päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest. Alusetult makstud toetusi, mida pole ettenähtud viieteistkümne (15) päeva jooksul tagastatud, on vallavalitsusel õigus nõuda tagasi kohtu korras. Sel juhul on alusetu toetuse saanud isik kohustatud vallavalitsusele hüvitama ka sissenõudmisega seotud kulud.

§ 7.   Rakendamine

  (1) Määrus jõustub 01.04.2020.

Taavi Kotka
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json