Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2021, 15

Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 18.02.2020 nr 4
RT IV, 25.02.2020, 8
jõustumine 01.04.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2020RT IV, 01.09.2020, 604.09.2020
20.10.2020RT IV, 29.10.2020, 301.01.2021
15.06.2021RT IV, 29.06.2021, 101.08.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Viimsi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva lapse toetuse rahastamise tingimusi.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toetuse määra kehtestab Viimsi Vallavalitsus. Toetuse määr kehtib ühe lapse kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Toetuse maksmist korraldab ja makstud toetuse üle peab arvestust haridusosakond (edaspidi osakond).

§ 3.   Toetuse subjekt

  (1) Toetus määratakse ja makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale:
  1) kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, elukoht ja tema mõlema vanema või üksikvanema või eestkostja või lepingulise hooldaja elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu toetuse maksmise perioodi jooksul Viimsi vallas;
[RT IV, 29.10.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  2) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia ega lapsehoiu teenuse pakkuja nimekirja.
[RT IV, 29.06.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (2) Õigus toetusele on lapsevanematel, üksikvanemal, eestkostjal või lepingulisel hooldajal, kelle laps on saanud jooksva kuu 10. kuupäeva seisuga vähemalt pooleteise aastaseks. Õigus toetusele on kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Õppeaasta jooksul kolme aastaseks saava lapse puhul kehtivad toetuse maksmise tingimused kuni õppeaasta lõpuni 31. augustil
[RT IV, 29.06.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui laps läheb koolieelsesse lasteasutusse, hakkab kasutama lapsehoiuteenust või lapse ja tema vanemate või üksikvanema või eestkostja või lepingulise hooldaja elukoht ei ole enam Viimsi vallas. Juulikuus toetust ei maksta.
[RT IV, 29.10.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Toetust ei maksta kui lapsevanem on loobunud kohast Viimsi valla pakutud munitsipaallasteasutuses või Viimsi vallale hankelepingu alusel teenust pakkuvas eralasteaias.
[RT IV, 29.10.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse.
[RT IV, 29.10.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Osakonnal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.
[RT IV, 01.09.2020, 6 - jõust. 04.09.2020]

  (21) Koduse lapse toetuse taotlus esitatakse osakonnale hiljemalt jooksva kalendrikuu 15. kuupäevaks. Taotlused, mis esitatakse peale nimetatud kuupäeva, arvestatakse toetuse määramiseks järgmisest kalendrikuust.
[RT IV, 01.09.2020, 6 - jõust. 04.09.2020]

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.
[RT IV, 01.09.2020, 6 - jõust. 04.09.2020]

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb osakond 15 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
[RT IV, 01.09.2020, 6 - jõust. 04.09.2020]

  (2) Kui taotlust ei rahuldata, saadab osakond taotlejale motiveeritud otsuse viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RT IV, 29.10.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole kord kuus hiljemalt 25. kuupäevaks.
[RT IV, 01.09.2020, 6 - jõust. 04.09.2020]

§ 6.   Vaidluste lahendamine

  (1) Kui toetus on taotleja poolt valeandmete esitamise tagajärjel makstud välja alusetult, on vallavalitsusel õigus nõuda alusetult makstud toetuse summa tagastamist, esitades toetuse saajale sellekohase nõudekirja.

  (2) Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud alusetult saadud toetuse tagasi maksma 15 päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest. Alusetult makstud toetusi, mida pole ettenähtud 15 päeva jooksul tagastatud, on vallavalitsusel õigus nõuda tagasi kohtu korras. Sel juhul on alusetu toetuse saanud isik kohustatud vallavalitsusele hüvitama ka sissenõudmisega seotud kulud.
[RT IV, 01.09.2020, 6 - jõust. 04.09.2020]

§ 7.   Rakendamine

  Määrus jõustub 01.04.2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json