Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Põlva valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2020, 11

Põlva valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 19.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 lõike 1 ja Põlva Vallavolikogu 21. märtsi 2019. a otsuse nr 20 "Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine Põlva Vallavalitsusele" alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega "Põlva valla jäätmevaldajate register" (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on Polvajvr.

§ 2.   Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  Registri asutamise ja pidamise eesmärgid on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
  3) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite, jäätmeliikide kohta;
  4) Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vastutav töötleja) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamiseks ja korraldamise ning järelevalve teostamiseks.

§ 3.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Põlva valla eelarvest.

§ 4.   Registri pidamise viis ja andmete kaitse

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Register on registreeritud standardlahendust kasutava infosüsteemina riigi infosüsteemi haldussüsteemis (edaspidi RIHA) ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (edaspidi X-tee).

  (3) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (4) ISKE klassifikatsiooni alusel on andmekogu turbeaste keskmine (M) ja turvaklass K2T1S1.

2. peatükk Registriandmete töötlejad 

§ 5.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Põlva Vallavalitsus.

  (2) Vallavanem määrab andmeid töötleva vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kes täidavad vastutava töötleja ülesandeid. Andmeid töötlev vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise seaduslikkuse;
  2) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  3) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ja vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

§ 6.   Registri volitatud töötleja

  (1) Vastutav töötleja määrab ametiisikud, kes täidavad registri andmeid töötleva volitatud töötleja ülesandeid (edaspidi registripidaja). Registripidaja:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) lepinguliste ülesannete täitmise kontrollimiseks esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

  (2) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) osutab registri majutus-, hooldus-, arendus- ja juurutusteenust;
  2) arendab ning tagab registri pidamiseks vajalikku tarkvara kasutamise;
  3) tagab registri turvalisuse ja andmete säilimise;
  4) täidab vastutava töötleja juhiseid andmete töötlemisel ja andmekogu majutamisel.

3. peatükk Registri andmete koosseis 

§ 7.   Registrisse kantavate andmete koosseis

  (1) Registrisse kantakse jäätmeveopiirkonna kohta jäätmeveopiirkonna nimetus.

  (2) Registrisse kantakse jäätmevedaja kohta järgmised andmed:
  1) jäätmevedaja nimi;
  2) andmevahetuse unikaalne kasutajanimi infosüsteemide vahelises automaatses andmevahetuses;
  3) jäätmeveolepingu ajavahemik.

  (3) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) nimi või nimetus;
  2) isikukood või registrinumber;
  3) elukoht või asukoht;
  4) telefon;
  5) e-post.

  (4) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) asustusüksus;
  2) aadress;
  3) katastritunnus;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) elanike arv;
  6) korterite arv;
  7) lisainfo;
  8) jäätmetekkekoha staatus;
  9) ajutise vabastuse ajavahemik;
  10) ajutise vabastuse otsuse kuupäev ja number;
  11) ajutise vabastuse otsuse link ja/või otsuse fail;
  12) viimane andmete muutmise kuupäev;
  13) tunnus;
  14) ühiskasutuse tunnus;
  15) üürniku andmed, juhul, kui üürnik on jäätmeveolepingu sõlmijaks.

  (5) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija (sh juriidilise isiku) nimi;
  4) lepingu sõlmija aadress;
  5) lepingu sõlmija telefon;
  6) lepingu sõlmija e-post;
  7) viimane andmete muutmise kuupäev;
  8) jäätmevedaja viit;
  9) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

  (6) Registrisse kantakse jäätmete kogumise ja üleandmise kohta järgmised andmed:
  1) kogumisvahendi teenindusperiood;
  2) kogumisvahendi tüüp;
  3) kogumisvahendi jäätmeliik;
  4) kogumisvahendi teenindusvälp päevades;
  5) kogumisvahendi omandistaatus;
  6) kogumisvahendi maht liitrites.

  (7) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on võimalik märkida kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 8.   Registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Registrisse kantavad registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) andmete töötleja isikukood;
  3) andmete töötleja roll;
  4) andmete töötleja organisatsioon;
  5) andmete töötleja telefon ja e-posti aadress;
  6) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 9.   Andmete töötlemise üldpõhimõtted

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määruses nr (EL) 2016/679 "Isikuandmete kaitse üldmäärus", avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 10.   Registri andmeandjad

  Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile kõik andmevahetusprotokolli kohased andmed teenindavate jäätmetekkekohtade osas jäätmevaldajate kaupa.

§ 11.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  (1) X-tee kaudu sooritatakse automaatselt päringud järgmistesse andmekogudesse:
  1) kinnistusraamatust kontrollitakse isikukoodi ja registrikoodi alusel andmeid kinnistute kohta;
  2) rahvastikuregistrist kontrollitakse isikukoodi alusel eesnime, perekonnanime, elukohaandmeid kohaliku omavalitsuse täpsusega, kontaktandmeid;
  3) äriregistrist kontrollitakse registrikoodi alusel füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku nime, aadressi, kontaktandmeid.

  (2) Aadressiandmete süsteemist kontrollitakse aadressiandmed ja katastripiirid.

§ 12.   Registrist andmete kasutamise eesmärk

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud huvi korral taotluse alusel.

  (2) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vastutava töötleja teenistujatele avalike ülesannete täitmiseks ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (3) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed ja soovitud andmed.

  (4) Andmeid töötlev vastutav töötleja väljastab andmed registrist viivituseta, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (5) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

§ 13.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) registripidaja poolt jäätmevaldaja esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) registripidaja poolt vastutavale töötlejale laekunud alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registripidaja, kes informeerib vajadusel muudatuste sisseviimisest andmete omanikku.

§ 14.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registrit majutav volitatud töötleja korraldab registrisse kantud andmetest turvakoopiate tegemise, arhiveerimise, logib andmete töötlemist ja täidab teisi lepingust tulenevaid kohustusi.

  (2) Turvakoopiaid tehakse üks kord ööpäevas ja säilitatakse 30 päeva.

  (3) Registri arhiivi kantakse jäätmevaldajate, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveoga seotud andmed, mis on nende muutumise tõttu kaotanud aktuaalsuse.

  (4) Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse automaatselt. Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse 5 aastat. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (5) Logisid säilitatakse 24 kuud.

  (6) Registripidajale esitatud registri alusdokumente säilitatakse Põlva Vallavalitsuse dokumendiregistris vastavalt kinnitatud liigitusskeemile.

5. peatükk Järelevalve ja registri pidamise lõpetamine 

§ 15.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 16.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Põlva Vallavalitsus.

  (2) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Andmete kogumine

  Andmeid kogutakse registrisse alates 2014. aasta 5. maist.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavanem

Heiki Kolk
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json