HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viimsi valla lasteaedadesse ja valla hankelepinguga eralasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Viimsi valla lasteaedadesse ja valla hankelepinguga eralasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2021, 2

Viimsi valla lasteaedadesse ja valla hankelepinguga eralasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Vastu võetud 17.02.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib laste koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmist, lasteaiakoha kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist Munitsipaallasteasutuses Viimsi Lasteaiad (edaspidi MLA Viimsi Lasteaiad), Püünsi Kooli lasteaiarühmades (edaspidi Püünsi lasteaed) ja hankelepingu alusel teenuse pakkumist Viimsi valla lepinguliste partnerite eralasteaedades (edaspidi valla hankelepinguga eralasteaiad), edaspidi ühiselt kasutatav mõiste lasteasutused.

  (2) Lasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium.

§ 2.   Lasteasutuse koha taotlemine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks täidab lapsevanem, hooldaja või eestkostja (edaspidi vanem) elektroonilise taotluse Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi ARNO). Erandkorras võib täita paberkandjal taotluse MLA-le Viimsi Lasteaiad või valla haridusosakonnas.

  (2) Lasteasutusse on võimalik kohta taotleda lapsele, kes rahvastikuregistri järgi on koos vähemalt ühe vanemaga Viimsi valla elanik.

  (3) Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kolm erinevat MLA Viimsi Lasteaedade maja või Püünsi lasteaiarühma eelistust ja üks kuni kolm erinevat valla hankelepinguga eralasteaedade eelistust ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (õppeaasta algus). Võimalusel arvestatakse kohtade jagamisel märgitud eelistustega. Juhul kui lasteaia järjekord jõuab lapseni õppeaasta kestel ning vaba koht on pakkuda mõnes lasteasutuses, mida ei olnud eelistustes märgitud, siis on vallal õigus seda kohta taotlejale pakkuda.

  (4) Vanemal on võimalus muuta ARNO- s tehtud valikuid lasteasutuse eelistuste ja koha saamise õppeaasta osas kuni uue õppeaasta põhikomplekteerimise alguseni 10. aprillil.

  (5) Taotlused reastatakse vanuserühmiti koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt arvestades taotluse esitamise aega.

  (6) Kui vanem enam ei soovi taotleda oma lapsele kohta lasteasutusse, tuleb taotlus ARNO-s tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade munitsipaallasteasutuse koha tühistamiseks MLA Viimsi Lasteaedadesse, Püünsi Kooli lasteaeda või valla hankelepinguga eralasteaia koha tühistamiseks valla haridusosakonda.

§ 3.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia järjekord on ühine kõikidele määruses mainitud lasteasutustele.

  (2) Kui eelistatud lasteasutuses puudub vanema soovitud õppeaastal vaba koht, pakutakse vanemale lähimat elukohajärgset lasteaeda. Kui järjekord ei jõua põhikomplekteerimise käigus lapseni, jääb laps lasteaiakoha taotlejana järjekorda ja saab võimalusel koha õppeaasta jooksul.

  (3) Vanema nõusolekul võib pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteasutuse koha asendada eralapsehoiu- või eralasteaia teenusega.

  (4) Vallavalitsus moodustab rühmade komplekteerimiseks lasteasutuste rühmade komplekteerimise komisjoni, kes vastutab lasteasutuse rühmade komplekteerimise eest.

  (5) Komplekteerimise komisjoni kuuluvad vallavalitsuse haridusosakonna juhataja ja alushariduse spetsialist, MLA Viimsi Lasteaedade direktor, sekretär ja tugimeeskonna esindaja, vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna esindaja, Püünsi Kooli esindaja ja valla hankelepinguga eralasteaedade esindaja.

  (6) Komplekteerimise komisjoni otsusega võimaldatakse võimaluse korral ühe pere lastel saada koht samasse lasteasutusse või samasse rühma.

  (7) Komplekteerimise komisjoni otsusega võetakse eelisjärjekorras lasteasutusse:
  1) laps, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et toetada lapse kooliks ettevalmistamist;
  2) paljulapselise pere laps (peres on 4 või enam last), kusjuures kärgpere lapsed peavad elama rahvastikuregistri andmetel ühel aadressil;
  3) laps, kellel on tuvastatud erivajadus ja/või on suunatud lasteasutusse nõustamismeeskonna soovitusega.

  (8) Erandolukorras võetakse laps lasteasutusse vallavalitsuse korralduse alusel.

  (9) Juhul kui põhikomplekteerimise alguses laps ja vähemalt üks vanem ei ole registreeritud rahvastikuregistris Viimsi valla elanikuna, kustutatakse laps lasteaia järjekorrast.

  (10) Lasteasutuste uue õppeaasta rühmade põhikomplekteerimisega alustatakse ARNO-s hiljemalt iga aasta 10. aprillil.

  (11) Lapsevanemal on kuni 14 päeva aega kohapakkumise vastuvõtmiseks või sellest loobumiseks. Lapsevanem annab oma otsusest teada ARNO-s või erandjuhul kirjalikult valla haridusosakonnale.

  (12) Kui lapsevanem ei ole esialgse kohapakkumisega nõus, siis võib ta esitada põhjendatud taotluse komplekteerimise komisjonile, et taotleda kohta mõnes teises MLA Viimsi Lasteaedade majas, Püünsi lasteaiarühmas, hankelepingu alusel valla lepingupartneri eralasteaias või lükata edasi lapse koha kasutamise õppeaasta. Taotluse saab esitada ARNO-s või erandjuhul kirjalikult valla haridusosakonnale.

  (13) Kui lapsevanemad pole lasteasutuse kohapakkumisele märgitud tähtajaks vastanud, paigutatakse laps järjekorra lõppu.

  (14) Vanem, kes soovib uuel õppeaastal lapse ümber paigutada ühest lasteasutusest teise või vahetada rühma, peab esitama kirjaliku avalduse munitsipaallasteasutuse koha osas MLA Viimsi Lasteaedadele või valla hankelepinguga eralasteaedade kohtade osas valla haridusosakonnale hiljemalt käesoleva õppeaasta 1. märtsiks. Avaldusi, mis laekuvad hiljem, komisjon läbi ei vaata.

  (15) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama lasteasutust hiljemalt õppeaastale eelneva õppeaasta 1. märtsiks. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise aluseks on nõustamismeeskonna soovitus.

  (16) Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks lõpeb 10. septembriks, mil iga lasteasutuse direktor kinnitab oma käskkirjaga lasteasutuse rühmade koosseisud.

§ 4.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse koha eraldamise aluseks on vanema taotlus, lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Viimsi vallas, komplekteerimise komisjoni otsus ja/või nõustamismeeskonna soovitus.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kinnitab lasteasutuse direktor igakuiselt käskkirjaga.

  (3) Pärast teeninduspiirkonnas rahvastikuregistri andmetel alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutustesse lapsi elukohaga väljastpoolt teeninduspiirkonda.

§ 5.   Lasteasutuse koha kasutamine

  (1) Lasteasutus sõlmib vanemaga lasteasutuse koha kasutamise lepingu (edaspidi leping).

  (2) Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
  1) lapse isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või vastav tõend) või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
  2) vanemate isikut tõendavad dokumendid (või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad);
  3) erivajadust kinnitav dokument või nõustamismeeskonna soovitus (sobitusrühma või erirühma võtmisel).

  (3) Lepingu sõlmimisel tutvub lapsevanem käesoleva määrusega, lasteaiatasu määra ja tasumise korraga ja lasteasutuse kodukorraga.

  (4) Suvisel puhkuste, jõulupühade ja aastavahetuse perioodil töötavad MLA Viimsi Lasteaedades ja valla hankelepinguga eralasteaedades vajadusel valverühmad.

  (5) Püünsi Kooli lasteaiarühmad on juulis suletud. Sellel perioodil vastavalt kokkuleppele MLA Viimsi Lasteaedade direktoriga, saab lasteasutuse kohta kasutada MLA Viimsi Lasteaedade valverühmas tasudes lasteaia kohatasu ettemaksuna.

  (6) Lasteasutusse kohapakkumise saanud laps, kelle vanemad ei ole sõlminud hiljemalt 21 päeva jooksul pärast kohapakkumise vastuvõtmist koha kasutamise lepingut, arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja ja laps liigub järjekorra lõppu.

§ 6.   Lasteasutusest väljaarvamine

  Lapse lasteasutusest väljaarvamine ja lepingu lõpetamine toimub:
  1) vanema avalduse alusel, sh koolikohustuslikust east noorema lapse kooli minekul;
  2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa tervisliku seisundi tõttu viibida lasteasutuses;
  3) lapse kooliminekul, hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 30. juunil;
  4) kui laps ja vähemalt üks lapsevanem ei ole enam rahvastikuregistri järgi Viimsi valla elanikud välja arvatud juhul, kui lasteaia järjekorras ei ole ootel Viimsi valla lapsi.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 28.02.2017 määrus nr 5 „Munitsipaallasteasutuse MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Illar Lemetti
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json