Ehitus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tori valla restaureerimistoetuse määramise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2021, 23

Tori valla restaureerimistoetuse määramise kord

Vastu võetud 18.02.2021 nr 140

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on kaasa aidata Tori valla arhitektuuripärandi, sh riikliku kaitse all oleva kinnismälestise, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.

  (2) Määrus sätestab Tori valla eelarvest restaureerimistoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse eraldamise ning järelevalve määramise alused ja korra.

  (3) Toetust makstakse eelarvevahendite olemasolul.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  Toetust antakse Tori valla territooriumil asuvate riikliku kaitse all olevate ehitismälestiste ja/või üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtuslikel aladel asuvate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste:
  1) välispiirdetarindite remontimiseks, restaureerimiseks, hoiu- ja säilitustingimuste tagamiseks ning taastamiseks;
  2) ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, käsitsi tehtavad sadeveelehtrid ja -sülitid, piirdeaiad) restaureerimiseks.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad kinnismälestised või üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikul alal asuvad hooned.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Tori vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) nõutavate andmetega vormikohase taotluse.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) muinsuskaitse eritingimused, kui kavandatavad tööd eeldavad nende olemasolu;
  2) ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu;
  3) kinnismälestise korral Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
  4) vajadusel muu vajalik projektdokumentatsioon (inventariseerimisjoonised jmt);
  5) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);
  6) tööde eelarve;
  7) fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust;
  8) muudest fondidest saadud toetuste kohta info.

  (4) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus ja see avalikustatakse Tori valla veebilehel www.torivald.ee.

  (5) Taotlusi jooksva aasta toetuse saamiseks saab esitada jooksva kalendriaasta 20. maini.

§ 4.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Komisjon kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Komisjonil on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeerib komisjon sellest taotlejat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 5.   Taotluse hindamine

  (1) Vallavalitsus moodustab korraldusega taotluste läbivaatamiseks restaureerimistoetuste määramise komisjoni (edaspidi komisjon). Komisjoni liige ei tohi osaleda tema enda või temaga seotud isiku taotluse läbivaatamisel ja hindamisel.

  (2) Kui taotlus või taotleja ei vasta määruses kindlaks määratud tingimustele, jätab komisjon taotluse läbi vaatamata ja tagastab selle taotlejale.

  (3) Komisjon lähtub otsustamisel käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eelistustest ja järgmistest kriteeriumitest:
  1) tööde vastavus objekti säilimise tagamisele;
  2) objekti arhitektuurne, kunstiline või ajalooline väärtus, vanus, haruldus, silmapaistvus, terviklikkus, tüüpilisus, funktsiooni järjepidevus või autentsus ja objekti vaadeldavus avalikus ruumis;
  3) originaalmaterjali olemasolu ja säilitamine;
  4) omaniku senine panus ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse;
  5) jätkutööd varsemalt tehtud töödele.

§ 6.   Toetuse suurus ja eraldamine

  (1) Toetuse maksimaalne suurus on 10 000 eurot.

  (2) Toetust makstakse teostatud tööde maksumusest kuni 50% ulatuses.

  (3) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamist vastavalt komisjoni ettepanekutele.

  (4) Vallavalitsusel on õigus vähendada toetuse protsenti vastavalt komisjoni ettepanekule eelarveliste vahendite nappuse korral.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu ühe kuu jooksul pärast vallavalitsuse poolt toetuse eraldamise otsustamist. Taotluse positiivne rahastamisotsus kehtib 2 (kaks) kuud otsuse tegemise päevast arvates, millise aja jooksul on toetuse saajal õigus leping sõlmida.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised lepingutingimused.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta vormikohase aruande, mis sisaldab tööde kirjeldust, materjalide ja töö maksumust, kuludokumendid ning fotod hoonest pärast tööde lõpetamist. Aruande vormi kinnitab vallavalitsus ja see avalikustatakse Tori valla veebilehel www.torivald.ee.

  (2) Eelarveaasta jooksul sõlmitavad lepingud peavad olema lõpetatud ja lõpparuanded kinnitatud hiljemalt sama eelarveaasta 1. detsembriks.

  (3) Kui töö jääb tähtaegselt teostamata, võib vallavalitsus komisjoni ettepanekul pikendada töö teostamise tähtaega, kuid mitte rohkem kui üks aasta pärast taotluse rahuldamise kuupäeva.

§ 9.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.

  (2) Toetust ei maksta välja ja vallavalitsus tunnistab toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks, kui:
  1) töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks, välja arvatud määruse § 8 lõikes 3 sätestatud juhul;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet ning kulutuste tegemist tõendavaid dokumente sätestatud tähtajaks;
  3) toetuse saaja ei allkirjasta lepingut toetuse sihipärase kasutamise kohta kahe kuu jooksul toetuse eraldamise otsustamist;
  4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  5) töö ei ole tehtud kvaliteetselt või tehniliselt vastavalt taotluses esitatud dokumentidele.

  (3) Komisjon saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise teate kolme tööpäeva jooksul pärast keeldumise alusest teadasaamist.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Komisjonil on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete õigsust ning toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Järelevalvetoimingu tulemuste kohta koostatakse kontrollakt, mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja toetuse saaja.

  (3) Komisjonil on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json