Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna aadressitähiste eeskiri

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2014, 13

Kohtla-Järve linna aadressitähiste eeskiri

Vastu võetud 04.03.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 30 lõike 1 punkti 2, teeseaduse § 12 lõike 1 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. juuni 2013. a määruse nr 180 „Kohtla-Järve linna avaliku korra ja heakorraeeskiri“ § 6 punkti 2 ja § 8 punkti 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohtla-Järve linna aadressitähiste eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Kohtla-Järve linna tänavatele ja teistele aadressikohtadele paigaldatavate aadressitähiste tehnilised, kujunduslikud, keelelised ja paigaldamise ühtsed nõuded ja selle üle järelevalve teostamist. Kujunduse, paigalduse ja teiste ühtsete nõuete esitamise eesmärgiks on muuhulgas liiklemise hõlbustamine, mille tagab aadressitähiste lihtne ja ühene äratuntavus linnas.

  (2) Aadressitähiseks (edaspidi tähis) on käesolevas eeskirjas ehitisele paigaldatav tänavasilt ja aadressi numbrimärk. Eeskiri ei käsitle posti külge paigaldatavaid tähiseid, milleks on tänavanimega (või lisaks ka suunavate numbrimärkidega) liiklusmärk nr 644 “Tee nimi” või liikluse suunaviit ning mille paigaldust korraldab EV riikliku standardi “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” alusel Maanteeameti linnaliikluse büroo.

  (3) Tänavasildil on tänava, maantee, puiestee või muu tänava analoogi ametlik eestikeelne nimi ning numbrimärgil on ehitise aadressi ametlik põhinumber või ka selle tähtlisand või kaldkriipsule järgnev lisanumber (edaspidi number).

  (4) Eeskiri on kohustuslik juhindumiseks Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus), ehitiste omanikele ja Kohtla-Järve aadressitähiseid teostavatele ettevõtetele.

  (5) Linnavalitsuse poolt tagatakse tänavaviitade paigaldamine tänava alguses ja ristmikel.

  (6) Ehitise omaniku või selleks volitatud isiku poolt tagatakse tänavasiltide ja numbrimärgi paigaldamine ehitisele (hoonele, piirdele), kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt.

  (7) Tähised peavad vastama eeskirjaga sätestatud nõuetele ning eri kujunduse soovi korral peab olema tagatud tähiste vastavus nõuetekohaselt kinnitatud projektiga, mis kooskõlastatakse linnavalitsusega.

§ 2.   Tehnilised nõuded

  (1) Tähised peavad olema pimedal ajal valgustatud ja nähtavad, mis tagatakse tänavavalgustuse või liiklusvahendi sõidutulede abil, või puuduliku valgustuse ja tänavast kaugel asuva tähisega hoone puhul tähise lähedusse paigaldatud kohtvalgusti abil. Eri kujundusega aadressitähis võib olla valgustatud ka seestpoolt.

  (2) Tähised tuleb valmistada 1,5-2,0 mm paksusest metall-lehest. Tähiste materjal ja kinnituskruvid peavad olema korrosioonikindlad või kaetud korrosioonikaitsekihiga.

  (3) Muinsuskaitsealal, kesklinnas ning kultuuri- ja miljööväärtuslikes regulaarplaneeringuga piirkondades, madalate piirete esinemisel või muul sellisel madalal paigalduskohal, ehitistele, mis on arhitektuurimälestised (sealhulgas väljaspool eelnimetatud piirkondi) peab paigaldama üksnes emaileeritud tähised. Stiiliühtsuse ja suurema püsivuskindluse tagamiseks on emaileeritud tähised soovitatavad ka mujal linnas, sealhulgas paneelelamutega piirkondades.

§ 3.   Kujunduslikud nõuded

  (1) Tähiste kujunduse graafiline osa on esitatud eeskirja lisades (Lisa 1 - 6).

  (2) Tähise formaadi kujundavad tähise määratletud kõrgus, numbri või lühikese nime puhul tähise määratletud pikkus ning pikema nime puhul määratletud vaba ruum nime alguses ja lõpus. Nimesildi ja numbrimärgi kõrgus ei tohi omavahel erineda ning tähise tellimuses tuleb esitada tähise nõutav kõrgus ja värvilahendus, vastavalt ehitise asukohale.

  (3) Tähiste kõrgused peavad vastavalt paiknemise piirkonnale olema järgmised:
  1) vabaplaneeringuga piirkondades, kus esineb paneel- või muu selline suurhoonestus, välja arvatud nende piirkondade väikeelamutel - 240 mm;
  2) kõikjal mujal linnas, sealhulgas vabaplaneeringuga piirkondade väikeelamutel – 160 mm.

  (4) Nimesildi maksimaalseks pikkuseks võib sildi kõrguse 240 mm puhul olla 1200 mm ja sildi kõrguse 160 mm puhul – 900 mm.

  (5) Lühikese, kahe kuni nelja (või kitsaste täheväljade esinemisel ka viie) tähelise ja liigisõna kasutuseta nime puhul peavad tänavasildi pikkused olema järgmised:
  1) sildi kõrguse 240 mm puhul - 700 mm;
  2) sildi kõrguse 160 mm puhul - 450 mm.

  (6) Viie tähelise ja pikema nime puhul jäetakse alates tähise raamjoone siseservast,
  1) sildi kõrguse 240 mm puhul – 75 mm;
  2) sildi kõrguse 160 mm puhul – 50 mm.

  (7) Numbrimärgi kõrguse 240 mm puhul peavad märgi pikkused olema järgmised:
  1) ühekohalise numbriosa puhul – 350 mm;
  2) kahekohalise numbriosa puhul – 400 mm;
  3) kolmekohalise numbriosa puhul – 500 mm;
  4) nelja- kuni viiekohalise numbriosa puhul – 650 mm;
  5) enam kui viiekohalise numbriosa puhul – 700 mm, kasutades vajadusel teksti tihendust.

  (8) Numbrimärgi kõrguse 160 mm korral peavad märgi pikkused olema järgmised:
  1) ühekohalise numbriosa puhul – 200 mm;
  2) kahekohalise numbriosa puhul – 250 mm;
  3) kolmekohalise numbriosa puhul – 300 mm;
  4) nelja- kuni viiekohalise numbriosa puhul – 400 mm;
  5) enam kui viiekohalise numbriosa puhul – 550 mm.

  (9) Nime ja numbri kirjatüübiks peab olema Swis 721 Cn Bt Bold. Nime kujundamisel kasutatakse suur- ja väiketähtede süsteemi.

  (10) Tekstiosa kõrguse määratleb nime alustava suurtähe kõrgus, mis vastavalt tänavasildi kõrgusele on järgmine:
  1) sildi kõrguse 240 mm puhul – 120 mm;
  2) sildi kõrguse 160 mm puhul – 80 mm.

  (11) Numbri kõrgus on vastavalt numbrimärgi kõrgusele järgmine:
  1) märgi kõrguse 240 mm puhul – 135 mm;
  2) märgi kõrguse 160 mm puhul – 90 mm.

  (12) Tähiste värvilahendusena kasutada linnas sinist (ultramariin) valgel põhjal ja numbriosal valget sinisel (ultramariin) põhjal.

  (13) Tähise servades on raamjoon, mille värvus vastab teksti või numbriosa värvile ning asukoht, laius ja 90 kraadised ümarpöördenurgad on järgmised:
  1) tähise kõrguse 240 mm puhul on raamjoone väline piir tähise kõigist servadest 7 mm kaugusel, raamjoone enda laius 7 mm ja pöördenurga siseraadius 25 mm ja välisraadius 32 mm;
  2) tähise kõrguse 160 mm puhul on raamjoone väline piir tähise kõigist servadest 5 mm kaugusel, raamjoone enda laius 5 mm ja pöördenurga siseraadius 15 mm ja välisraadius 20 mm.

  (14) Tähise nelja nurka tehakse kruviauk arvestusega, et kruvipea ei kata tähise servades olevat raamjoont. Kruvi augu võib 320 mm kõrgusega pikkadel tänavasiltidel teha sissepoole raamjoont.

§ 4.   Keelelised nõuded nime- ja numbriosale

  (1) Tänavasiltide õiguskiri lähtub kohanime seaduses ja selle rakendusaktides sätestatud nõuetest.

  (2) Tänavasildil kasutatakse üksnes linnavalitsuse poolt kinnitatud Kohtla-Järve tänavate ametlikus nimekirjas esinevat aadressikoha eestikeelset nimekuju.

  (3) Isiku nime järgi omistatud tänavanimes, mille ametlikus nimekujus esineb ka eesnimi, kirjutatakse see üldjuhul täielikult välja (näiteks Lydia Koidula, Eduard Vilde).

  (4) Täisnime asemel initsiaali(de) kasutamine on tänavasildil lubatud vaid pikema perekonnanime, kahe eesnime või väljakirjutatud liigisõna esinemise puhul.

  (5) Tänavanime kirjutamist alustatakse suure algustähega ja ülejäänud on väiketähed, sealhulgas liigisõna algustäht (näiteks Järve põik, Kivi tee).

  (6) Initsiaali(de) kasutamisel jäetakse pärast punkti ja enne järgmist initsiaali või perekonnanime tühik.

  (7) Tänavanimes, kus esineb sidekriipsuga hargtäiend ja nimetuum, enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei jäeta.

  (8) Numbri tähtlisandiks on väiketäht (näiteks 28a), mis järgneb numbrile tühikuta, nagu ka kaldkriips ja teine number (näiteks 66/68 või 50/1).

  (9) Kõik liigisõnad (tee, allee, põik jne) kirjutatakse täielikult välja, väljaarvatud “maantee” ja “puiestee”, mille puhul on lubatud punktita lühendid mnt ja pst (näiteks Estonia pst). Nimetuumaga kokkukirjutatud liigisõna ei lühendata.

  (10) Liigisõna “tänav” esinemisel nimetuuma taga, jäetakse see tänavasildil üldse ära (näiteks Aia, Pisuhänna, Pikk), nagu ka erandlike nimetavakäändeliste ametlikult liigisõnata tänavanimede puhul.

§ 5.   Paigaldamise nõuded

  (1) Tänavasildid tuleb ristmiku ehitistele paigaldada arvestusega, et igal sõidusuunal oleks ristmikku moodustavate kõigi tänavate sildid nähtavad.

  (2) Iga ristmikku moodustava tänava suunas tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud aadressi tähis, kusjuures see nõue kehtib ka ametliku paralleelaadressi puhul, mis sisaldab erinevate tänavate järgi määratud aadresse.

  (3) Ristmiku ehitisel paigaldatakse tähised üldjuhul hoone fassaadi või piirde ristmikupoolsele nurgale ning samale kõrgusjoonele.

  (4) Hoonele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul I ja II korruse vaheline tsoon, I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon või kõrgus kuni 3 meetrit, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära.

  (5) Piirdele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul kuni 2 m ja madalamate piirete korral paigaldatakse tähis vahetult nende ülaääre alla.

  (6) Tänavasilt ja numbrimärk paigaldatakse üldjuhul vahetult üksteise kõrvale, moodustades ühtse tähiste ploki, kusjuures numbrimärk järgneb tänavasildile. Kui hoone fassaadi iseloom ei võimalda tähiste järgnevat paigaldamist, on lubatud numbri-märgi paigaldamine tänavasildi alla, selle keskteljele (mitte kohale), jättes tähise kõrguse 240 mm puhul kahe tähise vahele 40 mm ja tähise kõrguse 160 mm puhul – 20 mm vaba ruumi või paigaldatakse numbrimärk sobivasse kohta ka hoone peaukse juures.

  (7) Vabaplaneeringuga piirkondades, kus sissepääsud hoonesse avanevad sisekvartalis, peavad tähised (või tähis) olema tagatud ka üldkasutatava tänava poolsel fassaadil.

§ 6.   Paigaldamise tähtajad

  (1) Perspektiivselt väljaehitatava tänava silt või ehitise numbrimärk paigaldatakse tänava või ehitise väljaehitamise ajaks.

  (2) Olemasoleva, seni nimetu tänava korral, millele omistatakse nimi, või ümbernimetatava tänava puhul või ehitise aadressi (numbri) muutmisel paigaldatakse tähis ühe kuu jooksul, alates linnavalitsuse vastava õigusakti teatavakstegemise päevast.

§ 7.   Paigaldamiskulude hüvitamine

  (1) Olemasoleva objekti aadressiandmete muutmisel kannab uue tähise paigaldamisega seotud kulusid (edaspidi kulud) antud muutmise algataja.

  (2) Juhul kui aadressi-andmete muutmine toimus linnavalitsuse ettepanekul üldhuvidest lähtuvalt, kulude hüvitamine toimub järgmistel tingimustel:
  1) vahetatavad tänavasilt ja/või ehitise numbrimärk vastasid Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. mai 2007. a määruse nr 22 „Kohtla-Järve linna aadressitähiste eeskiri“ nõuetele, mis tõestatakse fotoga ja;
  2) aadressiobjekti omanik või tema poolt volitatud isik esitab linnavalitsusele taotluse kulude hüvitamiseks hiljemalt kolme kuu jooksul, alates aadressi muutmise õigusakti teatavakstegemise päevast. Taotlusele lisatakse vastavad kuludokumendid.

  (3) Eeskirja paragrahvis 7 lõikes 2 nimetatud juhul hüvitatakse 100% kulusid, välja arvatud eri kujundusega tähise paigaldamiskulud. Hüvitise summa kantakse taotleja panga kontole ühe kuu jooksul, alates taotluse esitamise päevast.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Eeskirjas sätestatud nõuete järgimise üle sõltumata omandi kuuluvusest teostab järelevalvet Kohtla-Järve Linnavalitsuse arhitekt-planeerija.

  (2) Järelevalvet teostaval arhitektplaneerijal on õigus:
  1) kontrollida eeskirja täitmist;
  2) teha ettekirjutus õigusrikkumise lõpetamiseks, õigusrikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks ja edasisest õigusrikkumisest hoidumiseks;
  3) ettekirjutuse täitmata jätmisel võidakse rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. mai 2007. a määrus nr 22 „Kohtla-Järve linna aadressitähiste eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

Anna Generalova
linnasekretär

Deniss Veršinin
majandusteenistuse abilinnapea

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json