HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2014, 21

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 19.03.2014 nr 5
jõustumine 01.04.2014

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 30 lg 1 p 3 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Haapsalu linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi Lasteaed) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste Lasteaia koha taotlemise ja järjekorra kohta peetakse linnavalitsuses. (edaspidi Linnavalitsus).

  (3) Arvestust laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peetakse Lasteaedades. Lasteaia direktor (edaspidi Direktor) teavitab Linnavalitsust vaba koha tekkimisest Lasteaias viie tööpäeva jooksul.

  (4) Lasteaia ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab laste ümberpaigutamise teistesse Lasteaedadesse Linnavalitsus arvestades lapsevanema soovi ja tegelikke võimalusi.

  (5) Erirühma vastuvõtmine ning väljaarvamine on sätestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

§ 2.   Lasteaedadesse vastuvõtu taotlemine

  (1) Laps võetakse järjekorda vormikohase (Lisa 1) taotluse alusel, mis esitatakse Linnavalitsusele.

  (2) Taotlused registreeritakse Linnavalitsuses nende laekumise järjekorras.

  (3) Taotluses võib lapsevanem märkida eelistatava Lasteaia nime. Võimalusel lapsevanema soov rahuldatakse.

§ 3.   Lasteaedadesse vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse vastu laps, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haapsalu linn.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse Lasteaedadesse lapsi, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Haapsalu linn.

  (3) Ühest perest pärit lapsed võetakse üldjuhul samasse Lasteaeda.

  (4) Lasteaia koha eraldamisest järgmiseks õppeaastaks teavitab Linnavalitsus lapsevanemat 10. juuniks kirjalikult kas e-posti teel või lihtkirjaga.

  (5) Lapsevanem teavitab Linnavalitsust koha vastuvõtmisest või loobumisest 30. juuniks.

  (6) Linnavalitsus edastab Lasteaedadele koha saanud laste nimekirjad 15. augustiks.

  (7) Direktor komplekteerib rühmad, kannab Lasteaeda vastuvõetud lapsed 10. septembriks EHIS-e andmebaasi ning esitab Linnavalitsusele kohale mitteilmunud laste nimekirja.

  (8) Õppeaasta sees võetakse vabade kohtade tekkimisel uusi lapsi Lasteaedadesse vastavalt antud vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.

  (9) Vabanenud kohast informeerib Linnavalitsus registreerimisjärjekorra alusel taotluse esitanud lapsevanemat, olenemata lapsevanema eelistusest.

  (10) Lapsevanemal on õigus vabanenud koht vastu võtta või jääda ootama koha vabanemist taotlusel eelistatud Lasteaias. Koha vastuvõtmisel kustutatakse laps järjekorrast.

  (11) Vabade kohtade olemasolul võib last ühest Lasteaiast teise üle viia. Üleviimise aluseks on lapsevanema kirjalik sooviavaldus.

  (12) Vabade kohtade puudumisel lapsevanema poolt eelistatud Lasteaias jääb laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste ajalise esitamise põhjal.

  (13) Kui lapsevanemal on võlgnevusi (varasem maksmata osalustasu või toidukulu) Haapsalu Linnavalitsuse ees, siis lapsele, olenemata järjekorra saabumisest, kohta ei eraldata.

  (14) Kui Linnavalitsus ei saa koha eraldamisest lapsevanemat teavitada kontaktandmete muutuse tõttu ja lapsevanem ei ole kirjalikult Linnavalitsust eelnevalt muudatustest informeerinud, kustutatakse laps Lasteaia järjekorrast.

§ 4.   Ajutise koha kasutamine

  (1) Ajutine koha kasutamine on tähtajaline.

  (2) Ajutise koha kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse Direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus (Lisa 2).

§ 5.   Lasteaedadest väljaarvamine

  (1) Lapse Lasteaiast väljaarvamine toimub:
  1) Lapsevanema avalduse alusel;
  2) lapse kooliminekul.

  (2) Direktori ühepoolse otsuse alusel võib lapse Lasteaiast välja arvata, kui:
  1) lapsevanem ei ole tasunud Lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu ja/või Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud osalustasu järgmise kuu viieteistkümnen-daks kuupäevaks ning pole makseraskustest Direktorit kirjalikult teavitanud;
  2) laps on Lasteaiast puudunud 30 päeva järjest, Lasteaeda ei ole sellest kirjalikult teavitatud ja Lasteaed pole selle aja jooksul saanud lapsevanemaga ühendust.

  (3) Laps pole ilmunud Lasteaeda 10 tööpäeva jooksul koha eraldamise teatel märgitud tähtajast arvates ja Lapsevanem pole Direktorit muudatustest teavitanud.

  (4) Lapse Lasteaiast väljaarvamisel Direktori ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps Lasteaia nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval, millest Direktor teavitab lapsevanemat kirjalikult vähemalt viisteist (15) kalendripäeva ette.

  (5) Lasteaia nimekirjast kustutatud laps võetakse tagasi Lasteaeda käesoleva korra alusel.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 01.04.2014.a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 11.05.2011 määrus nr 4 „Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa nr 1 Lasteaeda registreerumine

Lisa nr 2 Haapsalu linna munitsipaallasteaia ajutise kohakasutamise leping

/otsingu_soovitused.json