Teksti suurus:

Vaivara valla 2014. aasta eelarve

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2014, 32

Vaivara valla 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 19.03.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2014. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud summas 2 910 297 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 2 718 579 eurot;
  3) investeerimistegevus summas -2 432 107 eurot;
  4) finantseerimistehingud summas 1 200 000 eurot;
  5) likviidsete varade muutus summas -1 040 389 eurot.

§ 2.   Sihtfinantseerimine

  Eraldada valla 2014. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
  1) Vaivara Sinimägede SA-le 44 769 eurot muuseumi tegevusetoetus;
  2) KA Vaiko AS-le 40 121 tuhat eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
  3) KA Vaiko AS-le KA 17 061 eurot sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
  4) Vaivara Kalmistud SA-le 30 400 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks;
  5) Sokuturi MTÜ-le 1 500 eurot suvelaagri sihtfinantseerimiseks;
  6) Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000 eurot seltsimaja majanduskulude katteks;
  7) ERNA Selts MTÜ-le 16 617 eurot: Utria Dessant 2014 korraldamiseks 6 617 eurot ja Utria Dessant 2015 korraldamiseks 10 000 eurot;
  8) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 6 000 eurot kultuuri, spordi, noorsootöö ürituste läbiviimiseks.

§ 3.   Reservfond

  Moodustada vallavalitsuse reservfond summas 27 000 eurot.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1.jaanuarist 2014.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigiteatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

Lisa  Eelarve 2014

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json