Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Haljala valla aukodaniku, suure vapimärgi ja tänukirjade andmise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2015, 14

Haljala valla aukodaniku, suure vapimärgi ja tänukirjade andmise kord

Vastu võetud 17.03.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 , § 14 lõike 1 ja Haljala Vallavolikogu 15.oktoobri 2002.a määrusega nr 52 kinnitatud Haljala valla põhimääruse § 13¹ alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega nähakse ette Haljala valla aukodaniku nimetuse, suure vapimärgi ja tänukirja andmise kord.

§ 2.  Haljala valla aukodanik

 (1) Aunimetus "Haljala valla aukodanik" (edaspidi aukodanik) on Haljala valla kõrgeim autasu elutöö eest.

 (2) Aukodaniku nimetus on Haljala valla kõrgeim tunnustus, mis antakse volikogu otsusega füüsilisele isikule austuse avaldusena elutöö eest, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule, on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja pälvinud üldise tunnustuse.

§ 3.  Aukodaniku nimetuse andmine

 (1) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus. Volikogu otsuses näidatakse ära isiku nimi ja tunnustamise põhjendus.

 (2) Aukodaniku nimetusega kaasneb:
 1) aukodaniku tunnistus;
 2) valla suure vapimärgi väljaandmine ja kandmise õigus;
 3) valla tänukiri ja valla sümboolikaga meene;
 4) aukodaniku nime kandmine valla auraamatusse.

 (3) Aukodaniku nimetus antakse üldjuhul üle Eesti Vabariigi või valla aastapäeva aktusel.

§ 4.  Aukodaniku kandidaatide esitamine

 (1) Kirjaliku ettepaneku aukodaniku aunimetuse andmiseks võivad esitada kõik isikud. Haljala vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kuulutab aukodaniku kandidaatide esitamise välja igal kalendriaastal hiljemalt 1. detsembriks ja vastav ettepanek esitatakse vallavalitsuse kantseleisse kirjalikult 31. detsembriks.

 (2) Ettepanekus peavad sisalduma:
 1) kandidaadi nimi;
 2) kandidaadile aukodaniku omistamise põhjendus;
 3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
 4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

 (3) Vallavalitsus esitab ettepanekud vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjonile.

 (4) Kultuuri- ja hariduskomisjon vaatab ettepanekud läbi ning teeb volikogule ettepaneku kandidaatide osas. Komisjon esitab oma ettepaneku aukodaniku kandidaadi kohta vallavolikogule hiljemalt järgmise volikogu korralise istungi ajaks.

§ 5.  Haljala valla suur vapimärk

 (1) Haljala valla suur vapimärk (edaspidi suur vapimärk) on autasu ühekordse märkimisväärse teene eest.

 (2) Suur vapimärk antakse füüsilisele isikule Haljala vallale osutatud väljapaistvate teenete või ühekordse silmapaistva teo eest.

 (3) Suur vapimärk kujutab Haljala valla vappi, mida ümbritseb kaks kuldset tammeoksa. Vapimärgi tagaküljele on graveeritud märgi number.

 (4) Suur vapimärk ei kuulu asendamisele. Vapimärgiga tunnustamine ei too kaasa eriõigusi.

§ 6.  Haljala valla suure vapimärgi andmine

 (1) Suure vapimärgi annab vallavolikogu oma otsusega isikutele, kelle poolt hääletab üle poole istungil kohalolevatest volikogu liikmetest.

 (2) Volikogu otsuses näidatakse ära suure vapimärgi saaja nimi ja tunnustamise põhjendus.

 (3) Suure vapimärgiga kaasneb:
 1) suure vapimärgi tunnistus;
 2) valla suure vapimärgi kandmise õigus;
 3) valla tänukiri;
 4) suure vapimärgi saaja nime kandmine valla auraamatusse.

 (4) Suur vapimärk antakse ka Aasta Tegija aunimetuse ja valla kultuuripreemia saajale. Suurt vapimärki ei väljastata kui nimetatud preemia antakse asutusele või kollektiivile.

§ 7.  Suure vapimärgi kandidaatide esitamine

 (1) Kirjaliku ettepaneku suure vapimärgi andmiseks võivad esitada kõik isikud.

 (2) Ettepanekus peavad sisalduma:
 1) kandidaadi nimi;
 2) kandidaadile suure vapimärgi andmise põhjendus;
 3) suure vapimärgi üleandmise soovitav aeg;
 4) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
 5) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

 (3) Vallavalitsus esitab ettepaneku volikogu kultuuri- ja hariduskomisjonile.

 (4) Kultuuri- ja hariduskomisjon vaatab ettepaneku läbi ning teeb volikogule ettepaneku kandidaatide osas.

§ 8.  Haljala valla suure vapimärgi kandmine

 (1) Suurt vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

 (2) Suurt vapimärki kantakse üldjuhul ainult pidulike ja seltskondlike Haljala valla sündmuste puhul. Riiklike sündmuste puhul võib valla suurt vapimärki kanda ainult juhul, kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste õigustloovate aktidega.

 (3) Suurt vapimärki kantakse vasakul pool rinnal.

§ 9.  Aukodaniku nimetuse ja suure vapimärgi äravõtmine

 (1) Volikogu võib otsustada isikult Aukodaniku nimetuse ja Suure vapimärgi ära võtta, kui vapimärgi kandja on sooritanud ebaväärika teo. Volikogu otsuse alusel teeb vallakantselei valla auraamatusse vastava märke.

 (2) Volikogu otsusega ära võetud Suur vapimärk tagastatakse vallakantseleisse, kes korraldab tagastatud vapimärkide hoidmist.

§ 10.  Haljala valla tänukiri

 (1) Valla tänukiri on tänuavaldus isikutele kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel.

 (2) Valla tänukirjaga tunnustatakse:
 1) isikuid, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel;
 2) isikuid, seltse ja muid kollektiive eriliste saavutuste eest (kaasinimese elu, tervise või vara päästmine, edukas esinemine konkursil, olümpiaadil, võistlusel, kooli lõpetamine suurepäraste tulemustega vms);
 3) mittetulundusühinguid, seltse jm kollektiive, valla hallatavaid asutusi ja/või nende juhte suurürituse eduka korraldamise, konkursil ja võistlusel silmapaistva esinemise või tegevusjuubeli puhul;
 4) äriühinguid valla elu arendamise eest;
 5) Eesti Vabariigi ja välisriikide kodanikke, kes on programmide, projektide ja aktsioonide või isikliku tegevuse kaudu kaasa aidanud Haljala valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule arengule.

 (3) Tänukirjal on Haljala valla vapp, kiri “Tänukiri,” asjakohane tekst ja kuupäev.

 (4) Valla tänukirja andmise otsustab vallavalitsus.

 (5) Valla tänukirjale kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem ning tänukirjaga võib kaasneda kingitus või rahaline preemia.

 (6) Haljala valla tänukirjade väljaandmise kohta peetakse arvestust vallakantseleis.

§ 11.  Valla tänukirja kandidaatide esitamine

 (1) Kandidaate on õigus esitada kõikidel isikutel. Vastav ettepanek esitatakse kantseleisse kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne tänukirja üleandmise soovitavat aega.

 (2) Ettepanekus peab olema:
 1) kandidaadi nimi;
 2) kandidaadi esitamise üksikasjaline põhjendus lähtuvalt paragrahv 10 lõige 2 kriteeriumidest;
 3) tänukirja üleandmise soovitav aeg ja koht;
 4) ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja esitamise kuupäev.

§ 12.  Vallavanema tänukiri

 (1) Vallavanema tänukiri on tänuavaldus teenete eest Haljala vallale.

 (2) Vallavanema tänukirjaga tunnustatakse:
 1) füüsilisi isikuid kauaaegse või eeskujuliku teenistuse eest;
 2) isikuid kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös ja/või valla elu edendamisel;
 3) isikuid valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud ürituste läbiviimise või toetamise eest;
 4) muudel juhtudel vastavalt vallavanema otsusele.

 (3) Tänukirjaga võib kaasneda kingitus või rahaline preemia.

 (4) Vallavanema tänukirjade väljaandmise kohta peetakse arvestust vallakantseleis.

§ 13.  Tunnustusavalduste kandmine valla auraamatusse

 (1) Valla auraamat on spetsiaalne valla vapimärgiga raamat, kuhu kantakse valla tunnustusavalduse saanud isikud vastava volikogu otsuse alusel. Ilma igakordse volikogu otsuseta kantakse auraamatusse vallast pärit (vanemate alaline elukoht vallas) gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanud ja vallast pärit cum laude kõrgkooli lõpetanud üliõpilased.

 (2) Haljala valla auraamat on hoiul vallasekretäri käes ja kõik auraamatusse kantud nimed avalikustatakse valla veebilehel. Sissekande tegemise auraamatusse korraldab vallasekretär. Sissekande vorm ja kujundus ei ole piiritletud. Sissekandele kirjutab alla vallasekretär.

§ 14.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) Kinnitada Haljala valla suure vapimärgi kirjeldus (Lisa 1).

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Margus Punane
Volikogu esimees

Lisa Haljala valla suure vapimärgi kirjeldus