HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2017, 13

Eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemise kord

Vastu võetud 16.03.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Audru valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 01. jaanuar 2017 kuni 31. august 2018.

§ 2.  Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.  Toetuse andmise tingimused

  Audru valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
 1) erakool tegutseb Eesti Vabariigis;
 2) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
 3) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 4) erakooli pidajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
 5) erakoolis õppiva õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Audru vald;
 6) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik.

§ 4.  Toetuse andmine

 (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetust kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud käesoleva määruse §-s 3 sätestatud tingimused.

 (2) Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt igakuiselt Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis 10. kuupäeva seisuga.

 (3) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel, antakse erakooli pidajale toetus päevamäära alusel, lähtudes tööpäevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas.

§ 5.  Toetuse määr

  Erakooli pidajale antakse toetust õpilase eest kuumääras, mis saadakse erakooli õppekoha tegevuskulu maksumusest riigi poolt erakooli pidajale makstava õppekoha tegevuskulu maksumuse lahutamisel võttes arvesse, et:
 1) 1. jaanuarist 2017 kuni 31. augustini 2017 on õppekoha tegevuskulu piirmääraks 87 eurot kuus;
 2) 1. septembrist 2017 kuni 31. augustini 2018 on õppekoha tegevuskulu piirmääraks 78,30 eurot kuus.

§ 6.  Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katteks.

§ 7.  Erakooli pidaja teavitamiskohustus

 (1) Erakooli pidaja on kohustatud vallavalitsust teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetatavatest õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

 (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 8.  Toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

 (1) Vallavalitsus peatab toetuse väljamaksmise, kui toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, erakooli pidaja ei luba vallavalitsuse esindajat haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli tegemiseks või ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

 (2) Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on vallavalitsusel õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 9.  Järelevalve

  Järelevalvet toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmise ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisuse üle teostab vallavalitsus.

§ 10.  Määruse jõustumine ja rakendamine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest ja kehtib 31. augustini 2018.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2017.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees