Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Türi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2020, 20

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Türi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 27.08.2019 nr 3
RT IV, 28.08.2019, 19
jõustumine 31.08.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2020RT IV, 25.03.2020, 528.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, jäätmeseaduse § 71¹ lõike 1, avaliku teabe seaduse § 435 ja Türi Vallavolikogu 27. juuni 2019 määruse nr 7 „Türi valla jäätmehoolduseeskiri“ § 27 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi valla jäätmevaldajate registri (edaspidi register) pidamise kord, andmete koosseis, andmete registrisse kandmise ning registri haldamise kord.

§ 2.   Registri nimetus

  Registri ametlik nimetus on Türi valla jäätmevaldajate register.

§ 3.   Registri omanik

  Registri omanik on Türi vald.

§ 4.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

  (2) Registri volitatud töötlejaks võib lepingu alusel olla
  1) Türi valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo õigust omav jäätmevedaja;
  2) andmekogu pidamiseks standardlahenduse pakkuja.

§ 5.   Registri pidamise eesmärgid

  Registri pidamise eesmärk on:
  1) Türi valla haldusterritooriumil jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveoga liitumisele kuuluvate hoonestatud maaüksuste jäätmetekkekohtade andmete haldamine;
  2) hoonestatud maaüksuse jäätmetekkekohaga seotud jäätmevaldajate andmete haldamine;
  3) Türi valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga tegeleva jäätmevedaja andmete haldamine;
  4) eespool nimetatud andmete kasutamine jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE, REGISTRISSE KANTAVADANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Registri pidamine 

§ 6.   Registri pidamise alused

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise standardlahendusega andmekoguna.

  (2) Andmekogu põhiandmed on jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmetekkekohad ning Türi valla jäätmehoolduseeskirjas märgitud jäätmekäitlust korraldavad jäätmevaldajad.

§ 7.   Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K1T1S1.
[RT IV, 25.03.2020, 5 - jõust. 28.03.2020]

  (2) Registri vastutava ja volitatud töötleja kohustus on tagada registri andmete käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus töötleja organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

§ 8.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) teeb registris muudatused ja parandused;
  3) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  4) tagab andmevahetuse käigus jäätmevedaja teavituse muudatustest;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevaldajatele ja jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.
  9) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  10) teostab registri pidamisel volitatud töötleja üle järelevalvet;
  11) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
  12) täidab muid õigusaktidega kohaliku omavalitsuse andmekogu pidamisega seotud ülesandeid.

  (2) Registri vastutav töötleja sisestab registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmeveopiirkonna andmed;
  2) jäätmevedaja andmed;
  3) jäätmevaldaja andmed;
  4) jäätmetekkekoha andmed;
  5) jäätmete kogumise ja üleandmisega seotud andmed.

§ 9.   Registri volitatud töötleja

  (1) Jäätmevedajal on õigus ning andmete saamisel kohustus sisestada registrisse jäätmeveo käigus jäätmevaldajalt saadud jäätmeveo korraldamisega seotud andmed.

  (2) Standardlahenduse pakkuja majutab registri andmeid, hooldab infosüsteemi ja tagab andmete õiguspärase säilimise ning hävitamise.

  (3) Volitatud töötleja täpsemad õigused ja kohustuse sätestatakse volitatud töötleja ja vastutava töötleja vahel sõlmitud lepingus.

§ 10.   Registri pidamise kulu

  (1) Registri arendamise ja pidamise kulu kaetakse üldjuhul Türi valla eelarvest.

  (2) Registri pidamise finantseerimine võib olla tagatud ka Türi valla ning teise kohaliku omavalitsuse või juriidilise isikuga sõlmitud lepingu alusel.

2. jagu Registri andmed 

§ 11.   Jäätmeveopiirkonna andmed

  Jäätmeveopiirkonna kohta kantakse registrisse veopiirkonna nimetus.

§ 12.   Jäätmevedaja andmed

  (1) Jäätmevedaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmevedaja nimi;
  2) korraldatud jäätmeveoõiguse aeg.

  (2) Andmevahetuseks kantakse registrisse jäätmevedaja unikaalne kasutajanimi.

§ 13.   Jäätmevaldaja andmed

  (1) Jäätmevaldaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmevaldaja nimi või nimetus;
  2) jäätmevaldaja isiku- või registrikood;

  (2) Kui jäätmevaldaja edastab andmed, kantakse registrisse ka
  1) jäätmevaldaja nimel jäätmete korraldamisega seotud füüsilise isiku nimi;
  2) jäätmevaldaja või tema nimel tegutseva isiku kontaktandmed.

  (3) Andmevahetuseks kantakse registrisse jäätmevaldaja andmete juurde ka jäätmevedaja viit ning vajadusel jäätmemahuti ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

§ 14.   Jäätmetekkekoha andmed

  Jäätmetekkekoha kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmetekkekoha aadress;
  2) katastritunnus;
  3) jäätmeveopiirkonna nimi;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) jäätmetekkekoha staatus;
  6) jäätmetekkekoha korraldatud jäätmeveost vabastuse alguse ja vabastuse lõppemise kuupäev ning vabastamise aluseks oleva haldusakti kuupäev ja number;
  7) õigus tiheasustusalal harvemaks veosageduseks ning õiguse aluseks oleva haldusakti kuupäev ja number;
  8) õigus jäätmemahuti ühiskasutuseks ning õiguse aluseks oleva haldusakti kuupäev ja number.

§ 15.   Jäätmete kogumise ja üleandmisega seotud andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmetekkekohaga seotud andmed:
  1) jäätmemahuti teenindusperiood;
  2) jäätmemahuti tüüp;
  3) jäätmemahuti liik;
  4) jäätmemahuti maht liitrites;
  5) jäätmemahuti tühjendamise sagedus (teenindusvälp).

  (2) Jäätmevaldajaga tema soovil sõlmitava jäätmeveolepingu kohta kannab jäätmevedaja registrisse järgmised andmed:
  1) lepingu staatus (olemas või mitte);
  2) lepingu sõlminud jäätmevaldaja nimi ja jäätmevaldaja esitatud kontaktandmed.

§ 16.   Registri kaardiliides

  Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmevaldajaga seotud jäätmetekkekoha asukoht katastriüksuse täpsusega ja vajadusel jäätmeveoks kogumismahuti asukoht koordinaatidega.

3. jagu Andmete töötlemine 

§ 17.   Andmete registrisse esitamise ja muutmise alused

  (1) Jäätmetekkekoha andmed kantakse registrisse maakatastri või kinnistusraamatu andmete alusel.

  (2) Jäätmevaldajate andmed kantakse registrisse rahvastikuregistri ja jäätmevaldaja vabatahtlikult esitatud andmete alusel.

  (3) Registri aadressiandmed ja katastripiirid uuendatakse igaöiselt aadressiandmete süsteemi avaandmetest.

  (4) Registri kinnistuomanike andmeid uuendatakse vastavalt vajadusele X-tee päringuga kinnistusraamatust

  (5) Jäätmevedaja esitab tasuta andmed teenindatavate jäätmetekkekohtade kohta kooskõlas vastutava töötleja määratud andmevahetuse protokollile.

  (6) Andmed, mida ei muudeta automaatselt, kantakse registrisse või muudetakse registris viivituseta, kuid mitte hiljem kui kümne päeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

§ 18.   Registri avalikkus

  Register on avalik, välja arvatud füüsilisest isikust jäätmevaldaja andmed.

§ 19.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registriandmeid väljastatakse avaliku teabe seaduse ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta, välja arvatud avaliku teabe seaduse § 25 lõike 2 sätestatud juhul, mil teabenõudjal on kohustus tasuda 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest.

§ 20.   Registriandmete säilitamine

  (1) Registriandmetele kehtestatud säilitustähtaja möödumisel andmed hävitatakse.

  (2) Jäätmevedaja andmeid säilitatakse 2 aastat Türi vallaga korraldatud jäätmeveoks sõlmitud lepingu lõppemisest arvates.

  (3) Jäätmevaldaja andmeid konkreetse jäätmetekkekohaga seonduvalt säilitatakse 2 aastat alates hetkest, mil jäätmevaldaja ei ole selle jäätmetekkekoha suhtes enam jäätmete käitlemise eest vastutav.

  (4) Jäätmetekkekoha andmeid säilitatakse seni kuni jäätmetekkekohal toimub nende andmete alusel korraldatud jäätmevedu või kehtib korraldatud jäätmeveost vabastus või harvem veosagedus.

  (5) Korraldatud jäätmeveost vabastuse ja harvema veosageduse andmeid säilitatakse 2 aastat antud jäätmeveo erisuse lõppemisest arvates.

  (6) Jäätmetekkekohaga seotud jäätmemahuti andmeid säilitatakse 2 aastat kogumismahuti andmete muutmisest arvates.

  (7) Korraldatud jäätmeveoga seotud lepinguandmeid säilitatakse 2 aastat lepingu lõppemisest arvates.

  (8) Logisid registris tehtavate andmete töötlemise toimingute kohta (kogumine, muutmine, lugemine, avalikustamine, edastamine, ühendamine, kustutamine) säilitatakse 2 aastat.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 21.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvete registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Türi Vallavolikogu revisjonikomisjon ning teenistusliku järelevalve käigus Türi Vallavalitsus.

  (2) Riikliku järelevalvet isikuandmete kaitse nõuete ning andmekogude pidamise nõuete täitmise osas teostab Andmekaitse Inspektsioon.

  (3) Riiklikku järelevalvet registri infosüsteemide turvameetmete rakendamise ning infosüsteemi
andmevahetuskihiga liitumise üle teostab Riigi Infosüsteemi Amet.

  (4) Riiklikku järelevalvet andmehalduse nõuete täitmise üle teostab Statistikaamet.

  (5) Vastutav töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 22.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Türi Vallavolikogu.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.
16.07.2020 09:26
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "Registri". Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Ühinenud omavalitsusüksuste jäätmevaldajate registrite ühendamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Lähtudes eelmärgitust, lõpetatakse eraldi andmekogudena Käru valla jäätmevaldajate register, Türi valla jäätmevaldajate register ning Väätsa valla jäätmevaldajate register. Tegevuse lõpetanud andmekogude andmed kantakse haldusreformi käigus ühinenud omavalitsusüksuste (Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla) üldõigusjärgluse alusel üle Türi valla jäätmevaldajate ühtsesse registrisse.

/otsingu_soovitused.json