HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Saue Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2020, 27

Saue Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.03.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, Saue Vallavolikogu 26.06.2019 määruse nr 24 „Saue Muusikakooli põhimäärus“ § 8 lõike 6 ning Saue Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 12 “Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 5 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Saue valla munitsipaalhuvikooli Saue Muusikakool (edaspidi Muusikakool) õppurite vastuvõtmist, Muusikakoolist väljaarvamist ning Muusikakooli lõpetamist.

§ 2.   Muusikakooli vastuvõtmine

  (1) Muusikakooli vastuvõtuks korraldatakse vastuvõtukatsed, milliste sooritamise tingimused ja korra kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult Muusikakooli õppenõukoguga ning need avalikustatakse Muusikakooli veebilehel.

  (2) Muusikakooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem) või täiskasvanud õppur Saue valla haridusteenuste infosüsteemis ARNO (edaspidi ARNO) vormikohase taotluse.

  (3) Täiskasvanud õppureid võetakse Muusikakooli vabade kohtade olemasolul ning individuaalõppeplaani alusel.

  (4) Õppuri vastuvõtmise otsustab direktori moodustatud vastuvõtukomisjon.

§ 3.   Muusikakoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse Muusikakooli nimekirjast välja vanema või täiskasvanud õppuri taotluse alusel, Muusikakooli algatusel või Muusikakooli lõpetamisel (õppekava läbimisel).

  (2) Õppuri vanem või täiskasvanud õppur esitab ARNOs taotluse Muusikakoolist lahkumiseks alljärgnevalt:
  1) Muusikakooli õppekohast loobumiseks esitab vanem taotluse hiljemalt 25. maiks, misjärel arvatakse õppur Muusikakoolist välja alates järgnevast õppeaastast ning tasuda tuleb jooksva õppeaasta õppetasud.
  2) Individuaalõppe kohast loobumiseks esitab vanem või täiskasvanud õppur taotluse hiljemalt jooksva kalendrikuu 25. kuupäeval, misjärel arvatakse õppur muusikakoolist välja alates teatamisele järgnevast kalendrikuust ning tasuda tuleb jooksva kuu õppetasu. Peale 25. kuupäeva esitatud Muusikakoolist lahkumise taotluse alusel lõpetatakse leping ja arvatakse õppur Muusikakoolist välja alates ülejärgmisest kuust ja õppetasu tuleb tasuda teatamisele järgneva kalendrikuu eest.

  (3) Õppuri võib õppeperioodi jooksul Muusikakoolist välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  2) Muusikakooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu;
  3) põhjuseta puudumise korral.

  (4) Õppuri Muusikakoolist väljaarvamise kinnitab direktor käskkirjaga ning vormistatakse lepingu lõpetamisega ARNO-s. Õppuri vanemat teavitatakse väljaarvamisest lõikes 3 nimetatud põhjustel viie tööpäeva jooksul direktori käskkirja väljaandmisest.

§ 4.   Muusikakooli lõpetamine

  (1) Muusikakool loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist.

  (2) Muusikakooli lõpetamist tõendab lõputunnistus, milles kajastatakse Muusikakoolis õppimise aeg ja selle juurde kuuluv hinneteleht, milles on läbitud õppeainete loend koos hinnetega.

  (3) Täiskasvanud õppuritele väljastatakse tõend, milles kajastatakse Muusikakoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos õppetöös osaletud tundide arvuga.

§ 5.   Õppurite üle arvestuse pidamine

  Arvestust Muusikakooli vastuvõtmise, Muusikakoolist väljaarvamise ja Muusikakooli lõpetamise üle peab Muusikakool ARNO-s.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Laisk
vallavanem

Kirsti Saar
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json