HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2021, 3

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.03.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Häädemeeste valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist, lasteaiakoha (edaspidi koha) kasutamist ning erisusi Pärnu Raja Lasteaeda vastuvõtmisel.

§ 2.   Teeninduspiirkond

  (1) Häädemeeste valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond on Häädemeeste valla haldusterritoorium.

  (2) Lapsevanema jaoks on soovitud lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtu tingimused

  (1) Lasteaeda võetakse vastu poolteise- kuni seitsmeaastased lapsed, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Häädemeeste vald, eelistades võimalusel lapsi, kelle samas elukohas elavad sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsed, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Häädemeeste vald, eelistades esmajärjekorras Häädemeeste vallas elavate vanemate lapsi, seejärel Häädemeeste vallas töötavate vanemate lapsi.

  (3) Erivajadusega lapse lasteaia sobitus-ja erirühma vastuvõtmine ning sealt väljaarvamine toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega sätestatud korras.

  (4) Erandkorras võib last lasteaeda vastu võtta Häädemeeste vallavalitsuse pereabikomisjoni otsuse alusel.

§ 4.   Avalduse esitamine ja lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lasteaia direktorile vormikohase kirjaliku avalduse (Lisa 1) hiljemalt 31.maiks.

  (2) Laps arvatakse koha taotlemise järjekorda arvestades avalduse esitamise kuupäeva.

  (3) Avaldused registreeritakse ja järjestatakse nende laekumise aja järgi.

  (4) Avalduste rahuldamine toimub nende esitamise järjekorras.

  (5) Arvestust koha taotlemise järjekorra üle peab lasteaia direktor.

  (6) Lapse lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kinnitab direktor käskkirjaga.

  (7) Lasteaia direktor teavitab vanemat koha saamise otsusest avaldusel märgitud kontaktidel hiljemalt 15. juuniks, vaba koha olemasolul esimesel võimalusel.

  (8) Lapsevanem teavitab lasteaia direktorit ühe nädala jooksul peale teate saamist lapse koha kasutamise alustamisest.

  (9) Laps arvatakse koha taotlemise järjekorrast välja kui lapsevanem ei ole kinnitanud lasteaia direktorile lapse koha kasutamise alustamist või lasteaia direktor ei ole vanemaga kontakti saanud.

  (10) Õppeaasta jooksul võetakse lapsevanema avalduse alusel lapsi täiendavalt vastu vabade kohtade olemasolul.

§ 5.   Lasteaia rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia direktor komplekteerib ja kinnitab lasteaia järgmise õppeaasta rühmad avalduste laekumise järjekorras 5. septembriks ja esitab laste nimekirja vallavalitsusele ühe nädala jooksul ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  (2) Suvekuudeks (juuni, juuli, august) komplekteerib rühmad direktor vastavalt vajadusele ja võimalusele.

§ 6.   Koht lasteaia rühmas

  (1) Lasteaias võib kohta kasutada täis-või osaajalisena.

  (2) Osaajalist kohta saab laps kasutada direktoriga kokkulepitud aegadel ja tingimustel.

  (3) Vastavalt põhikooli-ja gümnaasiumiseadusele koolikohustuse edasilükkamise korral aasta võrra esitab vanem avalduse lasteaia direktorile hiljemalt 1. juuniks.

§ 7.   Lasteaiast väljaarvamine

  Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja:
  1) vanema vormikohase avalduse (Lisa 2) alusel;
  2) lapse kooli minekul, kui vanem pole taotlenud kohta rühmas koolikohustuse edasilükkamise tõttu.

§ 8.   Erisused Pärnu Raja Lasteaeda vastuvõtmisel

  (1) Pärnu Raja Lasteaeda vastuvõtu tingimused, koha kasutamine ja väljaarvamine on reguleeritud Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise korras.

  (2) Arvestust laste lasteaiakoha taotlemise ja lasteaeda vastuvõtu kohta peetakse Pärnu linna haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO (edaspidi ARNO).

  (3) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks , muutmiseks, tühistamiseks, lõpetamiseks jne esitab vanem vastava taotluse ARNO-s.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 31.08.2016 määrus nr 1 „Tahkuranna valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ ja Häädemeeste Vallavalitsuse 15.05.2008 määrus nr 2 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas

Karel Tölp
vallavanem

Katrin Selbak
vallasekretär

Lisa 1 Häädemeeste valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus

Lisa 2 Häädemeeste valla koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json