SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2021, 7

Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused

Vastu võetud 18.01.2017 nr 1
RT IV, 24.01.2017, 1
jõustumine 01.02.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2018RT IV, 07.03.2018, 1410.03.2018
17.03.2021RT IV, 25.03.2021, 201.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 17, § 20 lõike 1, § 23, § 27, § 38 alusel.
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Rakvere Linnavalitsuse hallatavas asutuses Rakvere Sotsiaalkeskus (edaspidi sotsiaalkeskus) osutatavate sotsiaalteenuste loetelu, osutamise kord ja tingimused.

  (2) Sotsiaalkeskuses osutatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus;
  3) isikliku abistaja teenus;
  4) tugiisikuteenus;
  5) päevakeskuse teenus.
  51) varjupaigateenus
[RT IV, 07.03.2018, 14 - jõust. 10.03.2018]
  52) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]
  6) linnavolikogu või -valitsuse õigusaktides sotsiaalkeskusele täitmiseks antud muud sotsiaalteenused.

§ 2.   Sotsiaalteenust saama õigustatud isik

  (1) Sotsiaalkeskus osutab määruses sätestatud tingimustel ja korras sotsiaalteenuseid isikule, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

  (2) Väljaspool Rakvere linna haldusterritooriumit viibivale isikule otsustab koduteenuse, isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse osutamise linnavalitsus.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) linnavalitsus - Rakvere linnavalitsus (kollegiaalne täitevorgan);
  2) ametiasutus - Rakvere Linnavalitsus ametiasutusena (koos struktuuriüksustega), sh ametiasutuse poolt haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel ülesannet täitma määratud ametnik või ametnikud.

2. peatükk Koduteenus 

§ 4.   Koduteenuse saaja

  (1) Koduteenust osutatakse kõrvalabi vajavale eakale või puudega inimesele (edaspidi koduteenuse saaja), kui koduteenuse saajal ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised kõrge ea või puude tõttu isikut hooldama.

  (2) Koduteenuse saajaks võib olla ka muu isik, kes tervislikul või muul põhjusel vajab kõrvalabi ajutiselt ning kes vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele.

  (3) Koduteenuseks on häirenuputeenus, toiduainetega varustamine, eluaseme koristamine, arstiabi korraldamine ja muud igapäevaelu toetavad tegevused. Koduteenuste täpsema loetelu ja osutamise tingimused kehtestab linnavalitsus.

  (4) Koduteenust osutatakse koduteenuse saaja nõusolekul.

§ 5.   Koduteenuse taotlemine ja määramine

  (1) Koduteenuse saamiseks esitab isik sotsiaalkeskuse kaudu ametiasutusele taotluse. Koduteenuse vajadusest võivad teatada ka naabrid, sugulased, lähedased, meditsiinitöötaja jne.

  (2) Sotsiaalkeskus koostab abivajaduse kohta hinnangu ning edastab selle kümne tööpäeva jooksul koos taotlusega ametiasutusele. Abivajadus hinnatakse üle iga 12 kuu järel.
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

  (3) Koduteenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab ametiasutus.

  (4) Koduteenuse osutamise aluseks on haldusleping, mis sõlmitakse ametiasutuse, sotsiaalkeskuse ja koduteenuse saaja vahel kuni 36 kuuks. Halduslepingus määratakse ära toimingud, mida koduteenusena osutatakse, koduteenuse osutamise sagedus, koduteenuse eest vastutava töötaja andmed, tasu maksmise tingimused tasulise koduteenuse korral ja muud koduteenuse osutamisega seotud asjaolud.
28.05.2021 11:17
Veaparandus - 13 asendatud 36 Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

  (5) Koduteenus on tasuta Rakvere linnas alaliselt elavale koduteenuse saajale, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid. Teistele isikutele on koduteenus on tasuline. Koduteenuste hinna kehtestab linnavalitsus.

  (6) Linnavalitsus võib koduteenuse saaja vabastada koduteenuse tasu maksmisest täielikult või osaliselt, kui:
  1) koduteenuse saaja seadusjärgne ülalpidaja ei ole võimeline mõjuvatel põhjustel koduteenuse saajat ise hooldama ning tema varanduslik seisund ei võimalda koduteenuse eest tasumist või
  2) seadusjärgsed ülalpidajal ei ole hoolduskoormuse tõttu võimalik enam töötada ning pere majanduslik olukord halveneb selle tagajärjel.
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

3. peatükk Sotsiaaltransporditeenus 

§ 6.   Sotsiaaltransporditeenuse saaja

  (1) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse koduteenuse saajale ning raske või sügava puudega inimesele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

  (2) Sotsiaaltransporditeenust saab kasutada eelkõige avalike teenuste kasutamiseks (tervishoiuteenus, haridusteenus, pangakontori ja postkontori teenused jne) ning õppeasutusse või tööle sõitmiseks

§ 7.   Sotsiaaltransporditeenuse kasutamine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse saaja tellimuse sotsiaalkeskusele suuliselt või kirjalikult. Teenuse osutamise täpsema korra kehtestab linnavalitsus.

  (2) Teenust osutatakse tööpäevadel.

  (3) Teenust rahastatakse osaliselt linnaeelarvest. Teenuse saaja poolt maksmisele kuuluva osa suuruse kehtestab linnavalitsus.

4. peatükk Isikliku abistaja teenus 

§ 8.   Isikliku abistaja teenuse saaja

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärgiks on tagada puudega inimese iseseisev toimetulek ning osalemine kõigis eluvaldkondades.

  (2) Teenust on õigus saada täisealisel puudega isikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rakvere linn.

§ 9.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab isik või tema seadusjärgne esindaja sotsiaalkeskuse kaudu ametiasutusele taotluse. Taotluses märgitakse lisaks taotleja andmetele tegevused, milles on vaja abi ning abi maht.
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

  (2) Sotsiaalkeskus koostab taotleja abivajaduse kohta hinnangu ning edastab abivajaduse hinnangu koos taotlusega ametiasutusele kümne tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 10.   Teenuse määramine

  (1) Ametiasutus otsustab teenuse määramise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul.

  (2) Teenust vahetult osutava isiku leiab taotleja ise või vajadusel abistab sobiva isiku leidmisel sotsiaalkeskus.

  (3) Teenuse osutamiseks sõlmitakse haldusleping ametiasutuse, teenuse saaja ja sotsiaalkeskuse vahel. Lepingus sätestatakse osutatavate teenuste loetelu, teenuste osutamise maht, kestvus ja teenuse osutamise muud olulised tingimused.

  (4) Teenus on tasuta lepingus sätestatud mahus Rakvere linnas alaliselt elavale teenuse saajale. Isikliku abistaja teenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

5. peatükk Tugiisikuteenus 

§ 11.   Tugiisiku teenuse saaja

  (1) Tugiisikuteenust osutatakse:
  1) täisealisele isikule ja lapsele, kes vajab olulist kõrvalabi oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu;
  2) alaealiste lastega perele, kes vajab nõustamist laste eest hoolitsemiseks ja laste arengut toetava kasvukeskkonna loomiseks (pere tugiisik).

  (2) Lapsele osutatakse teenust lapse seadusliku esindaja nõusolekul.

§ 12.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab isik või tema seadusjärgne esindaja sotsiaalkeskuse kaudu ametiasutusele taotluse. Taotluses märgitakse lisaks taotleja andmetele olukorrad, milles toimetulemiseks vajab isik toetamist ning kõrvalabi maht.

  (2) Ametiasutus või sotsiaalkeskus võivad ise algatada tugiisiku määramise menetluse, kui neile on teatavaks saanud isik või pere, kes tugiisiku teenust vajab. Sellisel juhul kaasab ametiasutus isiku teenuse kavandamise juurde ning selgitab välja tema arvamuse.

  (3) Sotsiaalkeskus või ametiasutus koostab taotleja kõrvalabi vajaduse kohta hinnangu ning edastab hinnangu koos taotlusega ametiasutusele kümne tööpäeva päeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Puudega lapsele hinnangu koostab ametiasutus. Hinnangu koostamise tähtaeg võib olla pikem, kui tugiisiku määramise menetluse on algatanud ametiasutus või sotsiaalkeskus.
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

§ 13.   Teenuse määramine

  (1) Ametiasutus otsustab teenuse määramise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul.

  (2) Teenust vahetult osutava isiku leiab taotleja ise või vajadusel abistab sobiva isiku leidmisel sotsiaalkeskus.

  (3) Teenuse osutamiseks sõlmitakse haldusleping ametiasutuse, teenuse saaja ja sotsiaalkeskuse vahel. Lepingus sätestatakse kõrvalabi toimingud, kõrvalabi maht, kestvus ja teenuse osutamise muud olulised tingimused. Kui teenuse saaja ei soovi sõlmida halduslepingut, määrab ametiasutus teenuse ja selle sisu haldusaktiga.

  (4) Teenus on tasuta lepingus sätestatud mahus Rakvere linnas alaliselt elavale teenuse saajale. Tugiisikuteenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

6. peatükk Päevakeskuse teenus 

§ 14.   Päevakeskuse teenus

  (1) Päevakeskuse teenuseks on Rakvere linnas täiendava vaba aja veetmise võimaluste pakkumine eakatele ja toimetulekuraskustes perede lastele eesmärgiga tagada nende aktiivne osavõtt ühiskonnaelust.

  (2) Päevakeskuse teenuste kasutamise täpsem korraldus (tegevustes osalemise tingimused, ajakava, tasulise teenuse tellimine jne) sätestatakse päevakeskuse kodukorras, mille kehtestab sotsiaalkeskus.

§ 15.   Eakate päevakeskus

  (1) Eakate päevakeskuse teenus on suunatud eelkõige isikutele, kes on 60aastased ja vanemad.

  (2) Tasuta teenused on huvitegevus, ajalehtede ja ajakirjade lugemine, arvuti kasutamine ja muud sotsiaalsed tegevused.

  (3) Tasulised on isiku toimetulekut toetavad teenused (pesu pesemine, duši ja sauna kasutamine jne). Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab linnavalitsus.

  (4) Vajadusel võib sotsiaalkeskuses korraldada päevakeskuse teenuse saajatele ka muude tasuliste teenuste (juuksur, massaaž jms) osutamise. Sellisel juhul määrab teenuse hinna teenuse osutaja. Sotsiaalkeskuse ruumi kasutamine teenuse osutaja poolt toimub linnavara valitsemist reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

§ 16.   Laste päevakeskus

  (1) Laste päevakeskuses pakutakse toimetulekuraskustes perede põhikooliealistele lastele toitlustamist, huvitegevust, õpiabi ja sotsiaalnõustamist.

  (2) Laste päevakeskuse tegevused toimuvad koolist vabal ajal.

  (3) Laste päevakeskuse teenus on tasuta.

61. peatükk Varjupaigateenus 
[RT IV, 07.03.2018, 14 - jõust. 10.03.2018]

§ 161.   Varjupaigateenuse eesmärk

  (1) Varjupaigateenuse osutamise eesmärgiks on tagada täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma, turvaline koht ööbimiseks.

  (2) Varjupaigateenus on esmane eluasemeteenus, mis on ajutise abimeetmena suunatud peavarjuprobleemi lahendamisele.
[RT IV, 07.03.2018, 14 - jõust. 10.03.2018]

§ 162.   Varjupaigateenuse saaja

  (1) Varjupaiga teenust osutatakse alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikutele, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn ning vältimatu abi raames Rakvere linna haldusterritooriumil viibivatele ning ööbimiskohta vajavatele isikutele.

  (2) Vältimatu abi osutamise raames tagatakse isikule vähemalt toit, riided ja ajutine peavari seni kuni ta ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.
[RT IV, 07.03.2018, 14 - jõust. 10.03.2018]

§ 163.   Varjupaigateenuse kirjeldus

  (1) Varjupaigateenust osutab Rakvere linn Sotsiaalkeskuse varjupaigas aadressil Vabaduse tn. 59, Rakvere.

  (2) Varjupaigateenuse osutamiseks kasutatavates ruumides kehtiva sisekorraeeskirja kehtestab Sotsiaalkeskuse direktor oma käskkirjaga. Kehtestatud reeglid peavad olema teatavaks tehtud ja kättesaadavad igale teenuse saajale.

  (3) Esmakordselt teenuse saamiseks pöördub teenuse soovija linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi:sotsiaalosakond) poole. Sotsiaalosakond hindab, teenuse osutamise vajaduse põhjendatust ning positiivse otsuse korral edastatakse Sotsiaalkeskusele teavitus teenuse osutamiseks.

  (4) Kui varjupaigateenuse esmakordse kasutamise vajadus selgub soovijal väljaspool sotsiaalosakonna tööaega, pöördub teenuse soovija sotsiaalkeskuse varjupaika, kus selgitatakse välja teenuse osutamise vajadus. Sotsiaalkeskus informeerib sotsiaalosakonda varjupaika pöördunud isikust ning tema teenuse soovi osas langetatud otsusest esimesel võimalusel.

  (5) Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse teenust vajavale isikule ööbimisvõimalus (voodikoht või nari). Teenus sisaldab isiku vastuvõttu ja läbivaatust varjupaigas, pesemisvõimalust, ööbimisvõimalust, abistamist asjaajamisel, meditsiinilise abi korraldamist ja muu vältimatu sotsiaalabi osutamist. Teenuse saajatele võimaldatakse puhas voodipesu ning vajadusel puhtad riided, samuti varjupaigas asuvate pesemisvõimaluste kättesaadavus ning võimalus kasutada tualettruume.

  (6) Teenuse saaja saab oma isiklike asjade (välja arvatud sisekorraeeskirja kohaselt varjupaigas keelatud esemete ja ainete nimekirja kantud asjade) hoidmiseks kasutada selleks ettenähtud hoiuruumi.

  (7) Teenuse saajatele, kes jäävad päevaseks ajaks varjupaiga ruumidesse, võimaldatakse päevast tegevust eraldi ruumis, mida ei kasutata ööbimiseks.

  (8) Teenuse saajale on teenus tasuta.
[RT IV, 07.03.2018, 14 - jõust. 10.03.2018]

62. peatükk Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

§ 164.   Teenuse eesmärk

[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]


Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (edaspidi päevahoiuteenus) eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla päevasel ajal; pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine ning hoolduskoormusega inimeste toetamine tööturule sisenemisel või tööturul jätkamisel.

§ 165.   Päevahoiuteenuse saaja

  (1) Päevahoiuteenuse sihtgruppi kuuluvad isikud, kes vajavad ajutiselt igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja enesehooldamisel kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenustest inimese toimetuleku ning turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.

  (2) Ajutiselt võivad päevahoiuteenust vajada inimesed, kelle kõrvalabi vajadus on tingitud muutuvast terviseseisundist (kroonilised haigused, mida iseloomustavad ägenemise ja remissiooni perioodid) või kelle elukeskkond ajutiselt ei võimalda tal kodus toime tulla, näiteks lähedased ei saa teatud kindla perioodi jooksul päevasel ajal oma lähedast hooldada haiguse või töö tõttu või vajadusel puhata hoolduskoormusest.
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

§ 166.   Päevahoiuteenuse määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja ametiasutusele taotluse.

  (2) Ametiasutus otsustab teenuse määramise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul.
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

§ 167.   Päevahoiuteenuse kirjeldus

  (1) Päevahoiuteenust osutatakse kuni kaheksa tundi ühes kalendripäevas.

  (2) Päevahoiuteenust osutatakse tööpäevadel teenuse osutaja lahtiolekuaegadel, lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest.

  (3) Päevahoiuteenuse osutamiseks koostab teenuse osutaja hooldusplaani koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga 30 päeva jooksul teenuse saajale teenuse osutamise alustamisest. Hooldusplaanis määratletakse hooldustoimingute vajaduse mahud ja sagedus ning eesmärgid, lähtudes konkreetse teenuse saaja abivajadustest.

  (4) Päevahoiuteenus sisaldab järgmiseid toiminguid ja teenuseid:
  1) hooldustoimingud (riietumine, toitmine, hügieenitoimingud, abistamine ravimite manustamisel jms) ja muud toetavad ning toimetulekut tagavad toimingud ja teenused mis on määratud hooldusplaanis;
  2) toitlustamise korraldamine (kohapealse toitlustamise tagamine või võimaluste loomine teenuse saajate poolt kaasa võetud toidu soojendamiseks ja säilitamiseks);
  3) vajadusel transporditeenuse korraldamine teenusele tulemiseks ja teenuselt lahkumiseks, juhul kui hoolduskoormusega inimesel puudub võimalus enda transporti kasutada;
  4) võimaluste loomine puhkamiseks ja jalutamiseks õues;
  5) tegevused kognitiivsete võimete säilitamiseks (ristsõnade lahendamine, muusika, käsitöö jms);
  6) muud toetavad tegevused (sotsiaal- ja abivahenditealane nõustamine, juhendamine ning abistamine igapäevatoimingute sooritamiseks jne).
[RT IV, 25.03.2021, 2 - jõust. 01.04.2021]

7. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruse rakendamine

  Enne määruse jõustumist määruses sätestatud sotsiaalteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud kehtivad kuni tähtaja möödumiseni või lõpetamiseni muul alusel .

§ 18.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

8. peatükk Määruse jõustumine 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json