Teksti suurus:

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2021, 10

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 02.03.2021 nr 15

Haanja Vallavolikogu võttis 27.12.2016 vastu otsuse nr 53 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine“.
Misso Vallavolikogu võttis 27.12.2016 vastu otsuse nr 46 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine“.
Mõniste Vallavolikogu võttis 27.12.2016 vastu otsuse nr 41 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine“.
Rõuge Vallavolikogu võttis 27.12.2016 vastu otsuse nr 79 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine“.
Varstu Vallavolikogu võttis 27.12.2016 vastu otsuse nr 39 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine“.

04.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 31.01.2017 määrus nr 38 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“.
Määruse alusel moodustus 21.10.2017 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Rõuge vald.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega.
ETHS-i § 91 lõike 4 kohaselt pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates.
Rõuge Vallavolikogu 26.01.2021 otsuse nr 1-3/6 alusel oli ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskiri avalikul väljapanekul 27.01.2021–17.02.2021 Rõuge vallamajas, raamatukogudes, teenuskeskustes ja valla veebilehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid sai esitada kuni 17.02.2021 (kaasa arvatud).
ETHS § 91 lõige 5 näeb ette, et ühinemislepingule lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus. Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu muutmiseks ei esitatud.
ETHS § 91 lõike 7 kohaselt avalikustatakse pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogu poolt see koos lisadega valla veebilehel. Samuti avaldatakse ühinemisleping Riigi Teatajas.
Haldusreformi seaduse (HRS) § 16 lõike 5 ja KOKS § 45 lõike 6 alusel on ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist vajalik vallavolikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.
Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu volikogude poolt 27.12.2016 kinnitatud ühinemislepingu lisas 3 „Prioriteetsete investeeringute kava“ on praegu järgmine Mõniste valla objekt:
Mõniste vald

ObjektOrienteeruv maksumus Rahastamine
Mõniste kooli soojustamine160 000 eurotÜhinemistoetus, fondid


Investeeringuobjekti elluviimise plaanides tuleb teha korrektiive, et ühinemistoetus jääks Mõniste piirkonda ning ühinemislepingus kokkulepitud investeering aitaks saavutada koolihoonete kompleksi esialgu planeeritust veel parema energiatõhususe. Uus sõnastus võimaldab lisaks soojustusele minna üle ka kaasaegsemale ja tõhusamale küttesüsteemile, mis aitaks kokku hoida püsikulusid. Parim lahendus soovitakse leida koostöös projekteerijatega. Kui vahendeid jätkub, siis on soov vahetada ka ajalooliselt koolihoonete kompleksi kuuluva rahvamaja kütteseade tõhusama vastu.
Ühinemislepingu lisas 3 „Prioriteetsete investeeringute kava“ tehakse Mõniste piirkonna objektide osas järgmised muudatused:
   – asendatakse ühinemistoetuse eest tehtav investeeringuobjekt „Mõniste koolihoone soojustamine“ investeeringuobjektiga „Mõniste koolihoonete kompleksi energiatõhusaks muutmine“
   – täpsustatakse investeeringuobjekti eeldatavat kogumaksumust ja rahastamisallikaid.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 101, haldusreformi seaduse § 16 lg 5, Rõuge Vallavalitsuse 13.01.2021 ettepaneku ja majanduskomisjoni 18.02.2021 seisukoha alusel
Rõuge Vallavolikogu otsustab:

1. Muuta Haanja Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 53, Misso Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 46, Mõniste Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 41, Rõuge Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 79 ja Varstu Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 39 kinnitatud Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu lisa 3 „Prioriteetsete investeeringute kava“ ja teha selles järgmine muudatus:
1.1. asendada Mõniste objekt „Mõniste koolihoone soojustamine“, orienteeruva maksumusega 160 00 eurot, rahastamine ühinemistoetusest ja fondidest“, objektiga „Mõniste koolihoonete kompleksi energiatõhusaks muutmine“ järgmises sõnastuses:
Mõniste vald

ObjektOrienteeruv maksumus Rahastamine
Mõniste koolihoonete kompleksi energiatõhusaks muutmine160 000 eurotÜhinemistoetus, fondid, valla eelarve


2. Otsuse lahutamatud osad on:
2.1. seletuskiri Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmise juurde (lisa 1);
2.2. ühinemislepingu lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava (uues redaktsioonis).

3. Rõuge Vallavalitsusel avalikustada otsus Rõuge valla veebilehel ja esitada avaldamiseks Riigi Teatajale.

4. Otsuse peale võib esitada Rõuge Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aigar Kalk
volikogu esimees

Lisa Seletuskiri

Lisa Prioriteetsete investeeringute kava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json