Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2022. aasta alaeelarved

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 25.03.2022, 30

Põhja-Sakala valla 2022. aasta alaeelarved

Vastu võetud 21.03.2022 nr 3
, rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

Määrus antakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 03.03.2022 määrusega nr 10 kehtestatud Põhja-Sakala valla 2022. aasta eelarve alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2022. aasta alaeelarved

  (1) Kinnitada Põhja-Sakala vallavalitsuse osakondade ning hallatavate asutuste 2022. aasta alaeelarved, tegevustulude ja -kulude ning investeeringute nimekiri vastavalt lisale.

  (2) Eelarve täitmise eest vastutavad osakonnajuhatajad ja hallatavate asutuste juhid.

  (3) Eelarve täitmist seirab rahandusosakond ning esitab vallavalitsusele eelarve täitmise koondaruande mitte harvemini kui kord kvartalis.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022.

Jaak Raie
vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

Lisa  Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json