ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Otepää valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2017, 41

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Otepää valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

Vastu võetud 21.10.2010 nr 16
RT IV, 25.04.2013, 8
jõustumine 01.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.09.2017RT IV, 28.09.2017, 3901.10.2017

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kaugküttepiirkondade kehtestamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Otepää valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ning võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamise kord ning soojusettevõtja arendus kohustus.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse koostoimes Kaugkütteseadusega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Kaugküttepiirkond on üldplaneeringu või volikogu otsuse alusel kindlaksmääratud tiheasustusala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus.

  (2) Võrguettevõtja on kaugküttepiirkonnas sooja tootmise ja müügiga tegelev soojusettevõte, kes haldab nimetatud piirkonnas kaugküttevõrku.

  (3) Kaugküte on soojuse tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusega kaugküttesüsteemi kaudu.

  (4) Kaugküttesüsteem on soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seotud ehitised.

  (5) Võrk on torustike, seadmete, abiseadmete ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talituslik kogum või selle osa, mis on vaja soojuse jaotamiseks, kusjuures võrguks ei loeta käesoleva seaduse tähenduses tarbijapaigaldisi.

  (6) Tarbijapaigaldis on kinnistul, ehitises või ühtse majandusüksuse moodustavas funktsionaalselt seotud ehitiste kompleksis ja nende teenindamiseks vajalikul alal ehitatud omavahel ühendatud soojatorustike ja abiseadmete võrguga ühendatud või ühendatav talituslik kogum tarbija varustamiseks soojusega.

  (7) Liitumispunkt on võrgu ja tarbijapaigaldise ühenduskoht.

  (8) Võrgu teeninduspiir on piir, milleni võrguettevõtja lepingu alusel kaugküttesüsteemihaldab.

  (9) Võrgupiirkond on maa-ala, kus asub ja kus arendatakse ühe võrguettevõtja omandis või valduses olevat võrku.

  (10) Tegevuspiirkond on kindlaks määratud ala, kus soojusettevõtja tegutseb.

  (11) Tarbija on isik, kes ostab võrgu kaudu jaotatavat soojust.

  (12) Võrguettevõtja on ettevõtja, kes kasutab võrku soojuse jaotamiseks.

  (13) Liitumine on tarbijapaigaldise ühendamine võrguga.

2. peatükk KAUGKÜTTE PIIRKONNAD  

§ 3.   Kaugküttepiirkondade määramine

  (1) Otepää valla kaugküttepiirkonnad on:
  1) I piirkond - Otepää linnas piirkond, mis piirneb tänavatega Tehvandi, Mäe, Pühajärve tee, Lille, Palupera tee, Võru mnt, Valga põik, Valga mnt ning Tehvandi spordikompleks Tehvandi tänava ja Valga mnt vahel;
[RT IV, 28.09.2017, 39 - jõust. 01.10.2017]
  2) II piirkond- Otepää vallas Otepää küla keskasula;
  3) III piirkond – Otepää linna ja valla piirkond, mis piirneb Tennisevälja tänavaga Otepää linnas ning Pühajärve külas tee nr 23175 ja 23195 ristumiskohani;
  4) IV piirkond – Otepää külas Alajaama piirkond, mis piirneb idast teega nr 46, põhjast katastriüksusega 63602: 001:0023 ja lõunast katastriüksusega nr 55601: 0042: 0094 ning läänest reformimata riigimaaga.

  (2) Otepää valla võrguettevõteteks on:
  1) AS Otepää Veevärk - kaugküttepiirkondades I ja II;
  2) AS Pühajärve Puhkekodu – kaugküttepiirkonnas III;
  3) OÜ Eksiiv – kaugküttepiirkonnas IV.

3. peatükk KAUGKÜTTEVÕRGUGA LIITUMISE JA ERALDUMISE KORD  

§ 4.   Üldnõuded võrguga liitumiseks ja võrgust eraldamiseks

  (1) Kaugkütte piirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asu¬vatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 nimetatud juhtudel.

  (2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, võivad jätkata senise kütteviisi kasutamist ja ei ole kohustatud liituma võrguga.

  (3) Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise erijuhtumid vaatab läbi ja määrab konkreetsed liitumise ja eraldumise tingimused Otepää Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus ). Vallavalitsusel on õigus vajadusel kaasata protsessi spetsialiste.

  (4) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
  1) ajutised ehitised;
  2) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 KW;
  3) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  4) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia, biogaas);
  5) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 0,8 kW.

  (5) Loa käesoleva paragrahvi lõikes 4 loetletud erisuste kasutamiseks annab vallavalitsus projektide läbivaatamise ja kinnitamise käigus.

  (6) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud üldises korras

  (7) Võrguga liitumise ja eraldumisega seotud protsessis tekkinud vaidlused lahendab valla¬valitsus.

§ 5.   Kaugkütte võrguga liitumise tingimused ja kord

  (1) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

  (2) Soojusettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

  (3) Võrguga liitumiseks esitab soovija (edaspidi liituja) kirjaliku taotluse võrguettevõtjale.

  (4) Liitumistaotluse rahuldamisest keeldumist peab võrguettevõtja kirjalikult põhjendama 30

  (5) Liituja taotluse alusel väljastab võrguettevõtja võrguga liitumise tingimused (edaspidi

  (6) Liitumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) liitumispunkt;
  2) mõõtesüsteemi asukoht;
  3) võrgu teeninduspiir;
  4) liituja ja võrguettevõtja kohustused;
  5) liitumistasu kalkulatsioon;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg;
  7) muud eritingimused.

  (7) Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et tagada konkreetseks liitumiseks vajalik:
  1) investeeringute katmine;
  2) keskkonnanõuete täitmine;
  3) kvaliteedi ja ohutusnõuete täitmine;
  4) põhjendatud tulukus.

  (8) Võrguga liitumiseks sõlmivad võrguettevõtja ja võrguga ühendatava tarbijapaigaldise omanik või valdaja kirjaliku liitumislepingu, mis on soojus ostu-müügilepingu sõlmimise aluseks.

  (9) Vallavalitsusel on õigus kontrollida soojusettevõtja tegevuse põhjendatust liitumistaotluse rahuldamisest keeldumisel, liitumistasu määramisel ja lepingutingimuste kehtestamisel.

  (10) Tarbijapaigaldise rajamiseks vajaliku investeeringu näeb ette hoone (kinnistu) omanik.

§ 6.   Kaugkütte võrgust eraldumise tingimused ja kord

  (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumis- ja soojuse ostu- müügi lepingute lõppemisega, s.o liitumise alalist likvideerimist.

  (2) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevatel juhtudel:
  1) kaugkütte kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
  2) ehitise soojavarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega kaugküttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
  3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia, biogaas).

  (3) Eraldumist taotlev tarbija esitab võrguettevõtjale võrgust eraldumiseks kirjaliku taotluse.

  (4) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

  (5) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

  (6) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks kuue kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded ja põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

  (7) Soojavarustuse ajutine katkestamine ja taastamine tarbija taotlusel peab olema kooskõlastatud võrguettevõtjaga.

  (8) Soojusvarustuse ajutise katkestamise ja taastamise üldtingimused ning kord võrguettevõtjale on sätestatud kaugkütteseaduse § -s 17.

  (9) Korterelamu puhul ei ole üksiku korteri eraldumine kaugküttesüsteemist lubatud.

  (10) Omavolilise eraldumise või ajutise katkestamise puhul peab tarbija taastama kaugküttesüsteemi ja hüvitama kõik sellega tekitatud kahjud.

4. peatükk KAUGKÜTTE ÜLDISED KVALITEEDINÕUDED 

§ 7.   Kaugkütte kvaliteedinõuete tagamine

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt soojusettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud ostu-müügi lepingutega määratud tingimustele.

  (2) Kaugküttevõrgus peab võrguettevõtja hoidma stabiilset hüdraulilist režiimi ja soojuskandja temperatuurigraafikut milles on tarbijaga kokku lepitud.

  (3) Konkreetse kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse ostu-müügilepingus.

  (4) Mitteplaanilise soojuskatkestuse pikkus tarbija juures välisõhu temperatuuril alla -5°C võib ulatuda kuni 12 tunnini. Vääramatu jõu (force majeure) olukorras, kui soojusettevõtja ei suuda soojuskatkestust 12 tunni jooksul likvideerida, on tarbija soojusettevõtja vastava nõudmise korral kohustatud oma tarbijapaigaldise soojuskandjast tühjendama.

  (5) Plaanilisi soojuskatkestusi ei alustata, kui välisõhu temperatuur piirkonnas on langenud alla -5°C.

  (6) Soojusallikast väljastatavad ja tarbijapaigaldises tarbitud soojushulgad peavad olema mõõdetud.

  (7) Vallavalitsuse poolt määratud pädeval isikul on õigus kontrollida kaugküttepiirkonnas tegutseva soojusettevõtja poolt võetud kohustuste täitmist ning kvaliteedinõuetest kinnipidamist.

5. peatükk SOOJUSE PIIRHINNA KOOSKÕLASTAMISE KORD  

§ 8.   Nõuded piirhinna kooskõlastamiseks
[Kehtetu - RT IV, 28.09.2017, 39 - jõust. 01.10.2017]

6. peatükk SOOJUSETTEVÕTJA ARENDUSKOHUSTUS 

§ 9.   Soojusettevõtja arenduskohustus

  (1) Soojusettevõtja arendab oma võrke, lähtudes üld- ja detailplaneeringutest ning nende realiseerimise vajadusest. Planeeringud koostatakse koostöös soojusettevõtjaga.

  (2) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud kaugküttepiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

  (3) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku põhjendatuse korral kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

  (4) Võrguettevõtja peab korraldama võrgust tarbitava soojuse koguste mõõtmise ja pidama sellekohast arvestust, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Võrguettevõtja paigaldab oma valduses olevas võrgus projektikohase soojusmõõtesüsteemi koos vajalike abivahenditega omal kulul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (5) Soojusettevõtja arenduskohustuste täitmist kontrollib Vallavalitsus lähtudes Kaugkütte-seaduses sätestatust.

7. peatükk LÕPPSÄTTED  

§ 10.   Määruse jõustumine ja avalikustamine

  (1) Määrus jõustub 01. novembril 2010. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus kuulub avalikustamisele elektroonilises Riigi Teatajas ja Otepää valla vallalehes Otepää Teataja.

/otsingu_soovitused.json