SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamise kord Luunja vallas

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 68

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamise kord Luunja vallas

Vastu võetud 23.02.2012 nr 7
RT IV, 25.04.2013, 16
jõustumine 29.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 08.03.2016, 3111.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 22 lg 1 p 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 2 ja lg 3 ning § 24 lg 3 alusel. [RT IV, 08.03.2016 - jõust. 11.03.2016]

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Luunja vallas elavatele raske või sügava puudega lastele ja nende peredele ning laste kasvatamisel toimetulekuraskustesse sattunud peredele tugiisiku teenuse osutamist.
2. Mõisted
2.1. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
tugiisik - on teenust osutav isik, kes töötab kliendiga lepingu alusel;
tugiisiku teenus – on raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatav teenus, mille eesmärk on jõustada lastega peresid laste eest paremaks hoolitsemiseks ja neile turvalise ja arengut toetava kasvukeskkonna tagamiseks.
3. Teenuse saajad
3.1. Tugiisiku teenust saavad rahvastikuregistri andmetel Luunja vallas elavad raske või sügava puudega lapsed ja nende pereliikmed, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks või säilitamiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.
3.2. Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.
4. Teenuse osutamine
4.1. Teenuse osutamist alustatakse ja tugiisik määratakse lapse seadusliku esindaja esitatud avalduse alusel või vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul peale vajaduse hindamist tugiisiku järele Luunja Vallavalitsuse korraldusega.
4.2. Tugiisikuks võib määrata vallavalitsusega töövõtulepingu sõlminud täieliku teovõimega füüsilise isiku, kes on läbinud vallavalitsuse poolt aktsepteeritava baaskoolituse ning on teenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega.
4.3. Tugiisik ei saa teenindada klienti, kelle suhtes tal on perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.
5. Teenuse kirjeldus ja eesmärk
5.1. Jõustada raske ja sügava puudega lapsega peresid kõikide pereliikmete eest hoolitsemiseks, pere toimimise tagamiseks ja igapäevaelus aktiivseks osalemiseks, tagades neile arengut toetava kasvukeskkonna järgmiste tegevuste abil: laste turvalisuse jälgimine peres; pereliikmete juhendamine puudega lapse kasvatamisel ja õpetamisel; koostöös perega lahenduste leidmine probleemide leevendamiseks tuginedes pere sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele; pere toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas.
5.2. Teenuse kirjeldus: pereliikmetega koostöös perekonna vajaduste, murede, võimaluste kaardistamine; pereliikmetele emotsionaalse ja psühhosotsiaalse toe pakkumine; koostöös perega eesmärkide püstitamine ja realistliku tegevuskava koostamine igapäevaelus esile kerkivatele probleemidele lahenduste leidmisel, toetudes seejuures pere sisemiste jõuvarude avastamisele ning nende kasutusele võtmisele; pereliikmete juhendamine, nõustamine ja vajadusel toimetulekuoskuste õpetamine pere igapäevaelu korraldamisel (kõikide laste eest hoolitsemine, puudega lapsele tingimuste loomine võimetekohaseks arenguks, hoolduskoormuse jagamine perekonnas, toetavate teenuste kättesaadavus); pereliikmete toetamine aktiivseks osalemiseks sotsiaalses keskkonnas (vaba aeg, huvitegevus, organisatsioonide töös osalemine); pereliikmetega koostöös peret toetava võrgustiku kujundamine (spetsialistide võrgustik, teenused, pereliikmete toetamine puudega lapse rehabilitatsiooniplaani tegevuskava täitmisel) ja võrgustikukohtumistel osalemine.
6. Teenuse osutamise leping ja teenuse hind
6.1. Teenuse osutamise aluseks on kliendi või kliendi seadusliku esindaja, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne leping, milles märgitakse kliendile osutatavate tegevuste loetelu, maht ja kestvus.
6.2. Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, kliendi või kliendi seadusliku esindaja soovil või sotsiaaltöötaja ettepanekul.
6.3. Lepingut võib täiendada ja muuta poolte kokkuleppel, kui selleks tekib põhjendatud vajadus.
6.4 .Teenuse vajaduse ümberhindamisel võib vallavalitsus ühepoolselt muuta tugiisiku töömahtu ja -tasu.
6.5. Tugiisik on kohustatud esitama vallavalitsusele töötundide aruande ja tugiisiku protokollid teenuse osutamisele vastavalt lepingus ettenähtud kuupäevaks.
6.6. Tugiisikut tasustatakse valla eelarvest või riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi arvelt vastavalt käsunduslepingule.
6.7 Tugiisiku teenus puudega lastega peredele on tasuta.
7. Rakendussätted
7.1. Teenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.
8. Määrus jõustub 29. veebruaril 2012.

/otsingu_soovitused.json