Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Mustamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2014, 3

Mustamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 09.04.2014 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Mustamäe Sotsiaalkeskus (edaspidi asutus) on Mustamäe Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

 (2) Asutuse ametlik nimetus on:
 1) eesti keeles Mustamäe Sotsiaalkeskus;
 2) inglise keeles Mustamäe Social Centre;
 3) vene keeles Социальный центр Мустамяэ.

 (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse postiaadress on Ehitajate tee 82, 12915 Tallinn.

 (4) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

 (5) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma sümbol.

 (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

 (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

 (1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

 (2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
 1) päevakeskus;
 2) mäluhäiretega isikute päevahoid;
 3) koduteenuste talitus.

§ 3.  Tegevusvaldkond ja ülesanded

 (1) Asutuse tegevusvaldkond on sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine, et soodustada ja säilitada Mustamäe linnaosa abivajavate elanike toimetulekut, ning linnaosas vaba aja veetmise, huvi- ja klubilise tegevuse võimaluse loomine.

 (2) Tegevusvaldkondadest tulenevalt on asutuse ülesanded järgmised:
 1) enda ja oma struktuuriüksuste töö ja majandustegevuse korraldamine;
 2) eakate toimetuleku soodustamine ning neile sotsiaalteenuste ja muu abi osutamine;
 3) koduteenuste osutamine;
 4) mäluhäiretega isikute päevahoiuteenuse osutamine;
 5) eakatele ja erivajadustega inimestele huvitegevus- ja suhtlusvõimaluste loomine: arendus-, huvi- ja klubilise tegevuse ja ühisürituste korraldamine;
 6) toimetulekukursuste ja eneseabirühmade töö ning teabepäevade ja nõustamise korraldamine;
 7) eakate, puudega isikute ja vähekindlustatud isikute toitlustamise korraldamine asutuse söögisaalis, koduteenuse klientidele sooja toidu kojutoimetamine ning muu toiduabi korraldamine;
 8) pesemis- ja pesupesemisvõimaluse tagamine ning iluteenuste osutamise korraldamine;
 9) koduteenuse klientidele meditsiiniasutuse külastamiseks transpordiabi osutamine;
 10) koostöö sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutuste, mittetulundusühingute ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning koostöös kõrgkoolidega üliõpilastele praktikavõimaluse pakkumine;
 11) vajaduse korral toimetulekuraskustega ja resotsialiseeruvatele isikutele muude teenuste osutamine;
 12) ruumide ja inventari üürimine;
 13) asutuse valdusesse antud kinnistu ja muu vara haldamine, hooldamine ja parendamine.

 (3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 (4) Asutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.  Vara, vahendid ja eelarve

 (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

 (2) Asutus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid teha üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

 (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

 (4) Linnaosa vanem kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekutest. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.  Juhtimine

 (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

 (2) Juhatajaga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem. Juhatajal peab olema kõrgharidus ja ta peab vastama SA Kutsekoda kinnitatud hoolekandeasutuse juhi (tase 6) kutsestandardiga kehtestatud nõuetele.

 (3) Juhataja:
 1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
 2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
 3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
 4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
 5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
 6) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
 7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
 8) tegutseb asutuse nimel ja esindab seda ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
 9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
 10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
 11) kehtestab asutuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
 12) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 13) korraldab asutusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
 14) täidab muid ülesandeid.

 (4) Asutuse juhatajat asendab juhataja asetäitja, tema äraolekul linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

 (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

 (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

 (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, viimase puudumisel aga linnaosa valitsusele.

 (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 7. juuli 2000 määruse nr 48 „Mustamäe Sotsiaalkeskuse põhimääruse kinnitamine" punktiga 2 kinnitatud Mustamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär