Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tallinna aadressitähiste nõuded

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2014, 4

Tallinna aadressitähiste nõuded

Vastu võetud 09.04.2014 nr 31
jõustumine 01.05.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Tallinna aadressitähiste nõuetega (edaspidi määrus) määratakse kindlaks Tallinna tänavatele, ehitistele ja muudele kohanimeobjektidele paigaldatavate aadressitähiste tehnilised, kujunduslikud, keelelised ja paigaldamise nõuded ning järelevalve kord.

  (2) Käesoleva määruse eesmärk on tagada aadressitähiste ühtse kujunduse, paigaldusviisi ja teiste nõuetega tähiste ühene äratuntavus linnas, korrastada linnapilti ning hõlbustada linnas liiklemist.

§ 2.   Kohaldamine

  (1) Määrus on kohustuslik juhindumiseks Tallinna linnaosade valitsustele (edaspidi linnaosade valitsused), ehitiste omanikele ning aadressitähiseid valmistavatele ettevõtetele ja isikutele.

  (2) Määruses sätestamata küsimustes lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määrusest nr 251 „Aadressiandmete süsteem".

  (3) Määrus ei käsitle postile paigaldatavaid tähiseid, mille paigaldamist korraldab standardi EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine" alusel Tallinna Transpordiamet (näiteks liiklusmärgid nr 642 „Turismiobjektitähis" ja nr 644 „Tee nimi", suunaviidad ja asumitähised).

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) aadress - objekti asukohta osutav kirje või tunnus objekti leidmiseks geograafilises ruumis;
  2) aadressinumber - aadressi osa, mis koosneb numbrist ja sellele vajaduse korral järgnevast number- või tähtlisandist (näiteks 3, 3a, 3a/1, 3/1);
  3) aadressiobjekt - maaga seotud objekt (näiteks haldusüksus, tänav, ehitis mis on hoone või rajatis, maaüksus, kaitsealune objekt, maardla jne), millele on määratud aadress;
  4) aadressitähis - tänava-, numbri- ja muu kohanimesilt;
  5) erikujundusega aadressitähis - tähis, mis mõõtmete, nime ja numbri kirjatüübi, materjalikasutuse ning asukoha poolest erineb määruses kehtestatud nõuetest ja vajab erikooskõlastust;
  6) muu kohanimesilt - silt, millel on ametlikult määratud kohanimi, v. a tänavanimi (näiteks Kalasadam, Lembitu park, Ilvesesild);
  7) numbrisilt - silt, millel on ametlik aadressinumber;
  8) paralleelaadress - ühele objektile määratud mitu koha-aadressi (Pärnu mnt 423 // 423a, Käo 54 // Linnu tee 13, Kaupmehe 14 // Kentmanni 21 // Liivalaia 27);
  9) tänavasilt - silt, millel on tänava, maantee, puiestee, väljaku või muu tänava analoogi ametlik eestikeelne kohanimi.

§ 4.   Aadressitähise paigaldamise tagamine

  (1) Linnaosa valitsus tagab:
  1) tänavasildi paigaldamise tänava alguses ja lõpus ning ristmikul olevale ehitisele sõltumata selle omandikuuluvusest ning tänavasildi olemasolu nimetatud kohtades;
  2) numbrisildi paigaldamise ehitisele sõltumata selle omandikuuluvusest, kui aadressinumber on määratud või seda on muudetud avalikust huvist lähtuvalt;
  3) muu kohanimesildi paigaldamise ametliku kohanimega kohale.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aadressitähise paigaldamise kulud kannab linnaosa valitsus.

  (3) Ehitise omanik tagab:
  1) numbrisildi paigaldamise ja olemasolu talle kuuluval või tema valduses oleval ehitisel;
  2) täiendava numbrisildi paigaldamise piirdele juhul, kui piirdega ümbritsetud maa-alal asub mitu ehitist, millele on määratud unikaalaadressid, või ehitise numbrisilt on valgustamata või numbrisilt ei ole avalikult kasutatavalt teelt nähtav.
  3) soovi korral tänavasildi paigaldamise talle kuuluvale või tema valduses olevale ehitisele, mis asub väljaspool ristmikku.

2. peatükk ÜLDISED AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 5.   Üldnõuded

  (1) Aadressitähis peab vastama käesoleva määruse nõuetele.

  (2) Muinsuskaitsealale ja kinnismälestisele paigaldatav tähis peab sobima ehitise ja arhitektuurse keskkonnaga.

  (3) Aadressitähis peab olema avalikult kasutatavalt teelt nähtav ka pimedal ajal. Valgustatus tagatakse tänavavalgustusega ja vajadusel aadressitähise lähedusse paigaldatud kohtvalgustiga.

  (4) Erikujundusega aadressitähis võib olla valgustatud ka seestpoolt, kui tähise paigaldamine on lahendatud ehitusprojektis või kooskõlastatud linnaosa valitsuses ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametis. Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale ning kinnismälestisele võib erikujundusega aadressitähise paigaldada ainult Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kooskõlastuse alusel.

  (5) Aadressitähise tellimuses tuleb aadressitähiseid valmistavale ettevõttele või isikule esitada käesolevas määruses sätestatud tähise nõutavad mõõtmed ja ehitise asukohale vastav värvilahendus.

  (6) Tänavasildil ja muul kohanimesildil kasutatakse üksnes eestikeelset, eesti-ladina tähtedega vormistatud ametlikku kohanime.

  (7) Aadressitähisel kasutatakse kirjatüüpi Helvetica Bold (lisa joonis 8). Pika tänavanime või muu kohanime puhul tihendatakse teksti, et sildi pikkus ei ületaks maksimaalset lubatut (lisa joonised 3 ja 4).

  (8) Tänava- ja numbrisildi kõrgus peab olema sama (lisa joonised 9 ja 11). Erandid on sätestatud määruse § 16 lõikes 8 ja § 17 lõikes 3 (lisa joonis 12).

  (9) Aadressitähis on soovitatav valmistada 1,5-2 mm paksusest metall-lehest, emailida ja katta valgustpeegeldava kilega.

  (10) Aadressitähise materjal ja kinnituskruvid peavad olema ilmastiku- ja korrosioonikindlad.

  (11) Aadressitähise nelja nurka tehakse kruviauk arvestusega, et kruvipea ei kataks tähise servades olevat raamjoont (lisa joonis 10).

  (12) Kruviaugu võib teha raamjoonest sissepoole pikal, rohkem kui viie täheväljaga sildil, mille kõrgus on 320 mm.

3. peatükk AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD KUJUNDUSNÕUDED 

§ 6.   Graafika ja formaat

  (1) Aadresstähiste kujundamisel tuleb lähtuda määruse lisas esitatud näidistest.

  (2) Aadressitähise formaadi kujundavad:
  1) tähise kõrgus (lisa joonis 11);
  2) numbriosa, lühikese tänavanime ja muu kohanime (kuni viis tähevälja) puhul tähise pikkus (lisa joonis 1 ja 2);
  3) pikema tänavanime ja muu kohanime puhul vaba ruum nime alguses ja lõpus (lisa joonised 3 ja 4).

§ 7.   Kõrgus

  Aadressitähise kõrgus on järgmine:
  1) postil, rajatisel ja kuni kahekorruselisel hoonel 180 mm (lisa joonised 2, 4 ja 7);
  2) kolme- ja enamakorruselisel hoonel 320 mm (lisa joonised 1, 3 ja 6).

§ 8.   Tänavasildi ja muu kohanimesildi mõõtmed

  (1) Tänavasildi ja muu kohanimesildi maksimaalne laius on järgmine:
  1) 320 mm kõrguse sildi puhul 1200 mm (lisa joonis 3);
  2) 180 mm kõrguse sildi puhul 900 mm (lisa joonis 4).

  (2) Lühikese, kuni nelja (kitsaste täheväljade esinemise korral kuni viie) tähe pikkuse nime puhul, millele ei lisandu liigisõna, on tänavasildi ja muu kohanimesildi laius järgmine:
  1) 320 mm kõrguse sildi puhul 700 mm (lisa joonis 1);
  2) 180 mm kõrguse sildi puhul 450 mm (lisa joonis 2).

  (3) Viietähelise ja pikema nime puhul jäetakse nimest vasakule ja paremale vaba ruumi alates aadressitähise raamjoone siseservast järgmiselt:
  1) 320 mm kõrguse sildi puhul 100 mm (lisa joonis 3);
  2) 180 mm kõrguse sildi puhul 50 mm (lisa joonis 4).

§ 9.   Numbrisildi mõõtmed

  (1) 320 mm kõrguse numbrisildi laius on järgmine (lisa joonised 5 ja 6):
  1) ühekohalise aadressinumbri puhul 350 mm;
  2) kahekohalise aadressinumbri puhul 400 mm;
  3) kolmekohalise aadressinumbri puhul 500 mm;
  4) nelja- kuni viiekohalise aadressinumbri puhul 650 mm;
  5) enam kui viiekohalise aadressinumbri puhul 650 ja 700 mm, vajaduse korral tuleb teksti tihendada.

  (2) 180 mm kõrguse numbrisildi laius on järgmine (lisa joonis 7):
  1) ühekohalise aadressinumbri puhul 200 mm;
  2) kahekohalise aadressinumbri puhul 250 mm;
  3) kolmekohalise aadressinumbri puhul 300 mm;
  4) nelja- kuni viiekohalise aadressinumbri puhul 400 mm;
  5) enam kui viiekohalise aadressinumbri puhul 400 ja 550 mm, vajaduse korral tuleb teksti tihendada.

§ 10.   Teksti ja numbri kõrgus

  (1) Teksti kõrguse määrab nime alustava suurtähe kõrgus, mis on järgmine:
  1) 320 mm kõrguse sildi puhul 120 mm (lisa joonis 1);
  2) 180 mm kõrguse sildi puhul 75 mm (lisa joonis 2).

  (2) Numbri kõrgus on olenevalt numbrisildi kõrgusest järgmine:
  1) 320 mm kõrguse märgi puhul 130 mm (lisa joonis 5);
  2) 180 mm kõrguse märgi puhul 90 mm (lisa joonis 7).

§ 11.   Värvilahendus

  (1) Aadressitähise värvilahendusena tuleb kasutada käesoleva määruse lisa joonisel 9 esitatud värvilahendust. Muu kohanimesildi puhul rakendatakse tänavasildi värvilahendust.

  (2) Lubatud värvilahendused on järgmised:
  1) Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosas tänavasildil valged tähed sinisel taustal ning numbrisildil sinine number valgel taustal;
  2) Kesklinna linnaosas muinsuskaitsealal (edaspidi vanalinn), kinnismälestisel ja Kadrioru asumis tänavasildil valged tähed pruunil taustal ning numbrisildil pruun number valgel taustal. Kesklinna teistes asumites tänavasildil valged tähed sinisel taustal ning numbrisildil sinine number valgel taustal. Vanalinna piiritänavate äärsetel ehitistel, mis ei kuulu vanalinna, võib aadressitähise värvilahendus olla analoogne vanalinnas kasutatavaga;
  3) Nõmme linnaosas tänavasildil valged tähed rohelisel taustal ning numbrisildil roheline number valgel taustal;
  4) Pirita linnaosas tänavasildil pruunid tähed valgel taustal ning numbrisildil valge number pruunil taustal.

§ 12.   Raamjoon

  Aadressitähise servades on raamjoon, mille värvus peab vastama teksti või numbriosa värvile. Raamjoone asukoht, laius ja 90-kraadised ümarnurgad peavad olema kujundatud järgmiselt (lisa joonis 10):
  1) 320 mm kõrguse aadressitähise puhul on raamjoone välisserv tähise kõigist servadest 20 mm kaugusel, raamjoone laius on 7 mm, ümarnurga siseraadius 25 mm ja välisraadius 32 mm;
  2) 180 mm kõrguse aadressitähise puhul on raamjoone välisserv tähise kõigist servadest 10 mm kaugusel, raamjoone enda laius on 5 mm, ümarnurga siseraadius 15 mm ja välisraadius 20 mm.

4. peatükk AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD KEELENÕUDED 

§ 13.   Tänavanimi ja kohanimi

  (1) Aadressitähisel kasutatakse tänava või muu koha ametlikku nime, mis on kantud kohanimeregistrisse.

  (2) Isiku järgi määratud tänavanimes ja muus kohanimes, mille ametlikus nimekujus esineb eesnimi, on lubatud järgmised kirjutusviisid:
  1) eesnimi kirjutatakse täielikult välja (näiteks Kristjan Raua, Peeter Süda);
  2) eesnime asemel võib kasutada initsiaali või initsiaale (näiteks A. Weizenbergi, F. R. Faehlmanni, E. Särgava allee, E. Vilde tee);
  3) tiitel kirjutatakse välja täiskujul (näiteks N. von Glehni tänav).

  (3) Initsiaali(de) järele pannakse punkt ja selle järele jäetakse tühik.

  (4) Sidekriipsu sisaldavas tänavanimes ja muus kohanimes:
  1) kirjutatakse kõik sõnad peale liigisõna suure algustähega (näiteks Suur-Karja, Hiiu-Maleva);
  2) enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei jäeta.

§ 14.   Liigisõna

  (1) Liigisõna „tänav" ega selle lühendit tänavasildile ei kirjutata (lisa joonised 1, 2, 3 ja 9).

  (2) Tänavanime ja muu kohanime liigisõna (näiteks tee, allee, põik, väljak, plats, käik, sadam, park, sild) kirjutatakse väikese algustähega ja täielikult välja (näiteks Moora umbtänav, 1. liin, Jasmiini tee, Majaka põik, Teatri väljak, Lossi plats, Katariina käik, Lühike jalg, Kalamaja kalmistupark). Punktita lühendit võib kasutada liigisõna „maantee" ja „puiestee" puhul (näiteks Estonia pst, Tartu mnt).

  (3) Üldjuhul kirjutatakse tänavanime nimetuum ja liigisõna lahku (näiteks Hirve põik). Numbrit sisaldava tänavanime kirjutamisel jäetakse pärast punkti tühik (näiteks 1. liin).

§ 15.   Aadressinumber ning selle täht- ja numberlisand

  (1) Aadressinumbrina kasutatakse araabia numbreid.

  (2) Aadressinumbri tähtlisandiks võib olla eesti-ladina tähestiku väiketäht (näiteks Tamme 28a), mis järgneb numbrile või kaldkriipsule tühikuta (lisa joonis 7).

  (3) Aadressinumbrile järgnevad kaldkriips ja numberlisand tühikuta (näiteks Sõpruse pst 50/1).

5. peatükk AADRESSITÄHISE PAIGALDAMISE TINGIMUSED 

§ 16.   Aadressitähise paigaldamine ehitisele

  (1) Ristmiku ääres asuvale ehitisele paigaldatakse aadressitähis üldjuhul hoone fassaadi või piirde ristmikupoolsele nurgale, arvestades, et see oleks igal sõidusuunal nähtav.

  (2) Kui väljaspool ristmikku asuvale ehitisele paigaldatakse vaid numbrisilt, paigaldatakse see sobivasse kohta hoone peaukse juures või asukohta, kus see on avalikult kasutatavalt teelt nähtav.

  (3) Iga ristmikku moodustava tänava ääres tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud aadressitähis. Nõue kehtib ka ametliku paralleelaadressi puhul, mis sisaldab eri tänavate järgi määratud aadresse.

  (4) Hoonele paigaldatakse aadressitähis üldjuhul ühele järgmistest kõrgustest:
  1) I ja II korruse vaheline tsoon;
  2) I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon;
  3) kuni 3 m kõrgusele, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära.

  (5) Piirdele paigaldatakse aadressitähis kuni 2 m kõrgusele. Madalama piirde korral paigaldatakse aadressitähis vahetult ülaääre alla.

  (6) Piirkonnas, kus hoone sissepääs on kvartali sees, peab aadressitähis olema paigaldatud ka avalikult kasutatava tee pool olevale fassaadile või piirdele.

  (7) Tänava- ja numbrisilt paigaldatakse üldjuhul vahetult üksteise kõrvale, nii et numbrisilt jääb tänavasildist paremale (lisa joonis 11).

  (8) Kui hoone fassaadi eripära ei võimalda aadressitähiseid üksteise kõrvale paigaldada, võib numbrisildi paigaldada tänavasildi alla selle keskteljele (lisa joonis 12). Kahe sildi vahele jäetakse järgmine vahe:
  1) 320 mm kõrguse sildi puhul 40 mm;
  2) 180 mm kõrguse sildi puhul 20 mm.

§ 17.   Aadressitähise paigaldamine postile

  (1) Kui aadressiobjektil, millele on määratud aadress, puudub ehitis või piire, paigaldatakse aadressitähis kohakindlale postile asukohta, kus see on avalikult kasutatavalt teelt nähtav. Soovitatav on kasutada 1,8-2,2 m kõrgusi metallposte.

  (2) Aadressitähise posti paigaldamisel teemaa-alale lähtutakse teeseaduse §-s 34 sätestatust. Tähis tuleb paigutada nii, et see ei raskendaks liikluskorraldusvahendi eristamist, segaks inimeste ja sõidukite liiklemist.

  (3) Tänava- ja numbrisilt paigaldatakse samale postile. Numbrisilt paigaldatakse tänavasildi alla. Kahe sildi vahele jäetakse § 16 lõikes 8 nimetatud vahe.

§ 18.   Kohanimesildi paigaldamine

  (1) Kohanimesildi võib paigaldada ehitisele sh piirdele või nende puudumise korral kohakindla(te)le posti(de)le arvestusega, et silt oleks sõidu- või käigusuunal nähtav.

  (2) Tee kõrvale pandud kohanimesildi sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest, teepeenra olemasolul teepeenra välisäärest peab olema 0,5 m kuni 2,0 m.

  (3) Linnaosa valitsus kooskõlastab kohanimesildi asukoha Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga ja Tallinna Transpordiametiga.

§ 19.   Erikujundusega aadressitähise paigaldamine

  (1) Erikujundusega aadressitähis peab:
  1) olema loetav;
  2) olema valmistatud ilmastikukindlast materjalist;
  3) olema tugevalt kinnitatud ehituslikult kindlale pinnale;
  4) sobima arhitektuurse keskkonna ning konkreetse ehitise proportsioonidega.

  (2) Erikujundusega aadressitähise paigaldamise ehitisele võib lahendada ehitusprojektis.

  (3) Erikujundusega aadressitähise paigaldamisel olemasolevale ehitisele tuleb kujundus ja asukoht kooskõlastada:
  1) linnaosa valitsusega;
  2) Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga;
  3) Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga, kui tähis paigaldatakse muinsuskaitsealale või kinnismälestisele.

  (4) Miljööväärtuslikule hoonestusalale erikujundusega aadressitähise kavandamisel tuleb juhinduda hoone tüübist, ajastule iseloomulikest lahendustest ning materjalidest.

  (5) Linnaosa valitsus võib nõuda täiendava, määruse nõuetele vastava aadressitähise paigaldamist juhul, kui erikujundusega aadressitähis ei vasta §-s 16 toodud nõuetele ning on avalikult kasutatavalt teelt raskesti loetav.

6. peatükk AADRESSITÄHISE PAIGALDAMISE TÄHTAJAD 

§ 20.   Aadressitähise paigaldamise tähtaeg

  (1) Aadressitähise paigaldamise tähtaeg sätestatakse õigusaktis, millega määratakse aadress, tänava- või muu kohanimi.

  (2) Ehitise aadressi muutmise korral, kui ei muudeta katastriüksuse aadressi, paigaldatakse uus aadressitähis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjas määratud tähtajaks.

7. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 21.   Järelevalve

  Määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad järelevalvet linnaosade valitsused ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet vastavalt oma pädevusele Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri" alusel.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrus nr 44 „Tallinna aadressitähiste eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. mail 2014.

  (2) Määruse jõustumisest alates tuleb uued aadressitähised paigaldada vastavalt määruses esitatud nõuetele.

  (3) Puudu olevad tänava- ja numbrisildid tuleb paigaldada hiljemalt 1. maiks 2016.

  (4) Olemasolevale, ametliku kohanimega kohale tuleb muu kohanimesilt paigaldada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjas määratud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 1. novembriks 2016.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa  Tallinna aadressitähiste nõuete näidised

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json