Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Riigihangete teostamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2014
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2014, 7

Riigihangete teostamise kord

Vastu võetud 18.04.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 131 ja Haapsalu linnavara valitsemise korra § 6 alusel.

1. peatükk Riigihangete korraldamise üldnõuded 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt korraldatavate hangete planeerimist ja hankemenetlusega seotud toimingute teostamist riigihangete, lihthangete, lihtsustatud korras tellitavate teenuste ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete ning ideekonkursside korraldamisel.

  (2) Linnavalitsuse hallatavad asutused (edaspidi allasutused) juhinduvad hangete korraldamisel riigihangete seaduse nõuetest ja kehtestavad vajadusel hallatava asutuse hankekorra. Allasutuse taotlusel ja volitusel võib linnavalitus läbi viia ka allasutuse hankemenetluse.

§ 2.   Riigihangete planeerimine

  (1) Asjade ostmiseks ja teenuste tellimiseks maksumusega alates 10 000 eurot ning ehitustööde tellimiseks maksumusega alates 30 000 eurot koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan.

  (2) Linnavalitsuse kinnitab kolme nädala jooksul pärast Haapsalu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt linnaeelarve kinnitamist hankeplaani, milles on välja toodud eelarveaastal linnavalitsuses ja allasutustes planeeritavad riigi- ja lihthanked. Valdkonna aselinnapead arvestavad andmete esitamisel ka allasutuste vajadustega.

  (3) Hankeplaanis näidatakse hanke nimetus, kavandatav hanke liik, hanke objekt, kavandatava hanke korraldamise aeg, kavandatav lepingu täitmise aeg, hanke eeldatav maksumus ja hanke eest vastutav isik.

  (4) Hankeplaani võib muuta kui eelarvet vähendatakse või suurendatakse või hankija poolt esitatud rahastamistaotlus/projekt rahuldatakse. Hankeplaani täpsustatakse põhjendatud vajadusel või linnaeelarve muutmise korral. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb muudatust vajava valdkonna aselinnapea.

  (5) Hankeplaan avalikustatakse linnavalitsuse veebilehel.

§ 3.   Hankemenetluse alustamine, riigihanke eest vastutav isik

  (1) Riigihanke alustamisel tuleb arvestada Haapsalu linnavara valitsemise korras sätestatud nõudeid. Linnavolikogult hanke korraldamiseks loa küsimisel tuleb ära näidata kavandatava hanke objekt, hanke tulemusena sõlmitava hankelepingu kavandatav täitmise aeg, kui see ületab ühte eelarveaastat, ning muud olulised hankelepingu tingimused.

  (2) Riigihanke alustamise otsustab eelarves ette nähtud vahendite piires või linnavolikogult riigihanke korraldamiseks saadud loas sätestatud ulatuses linnavalitsus oma korraldusega. Korraldusega kinnitatakse eeldatav hanke maksumus, hankemenetluse liik, hankedokumendid sh hankelepingu projekt, vastutav isik ning komisjoni koosseis. Hankemenetlus tuleb üldjuhul viia läbi e-riigihangete keskkonnas.

  (3) Riigihanke eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihanke korraldamisel ja pärast riigihanke korraldamist riigihanke seaduses nimetatud vajalikke ülesandeid, mis ei ole käesolevas korras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse, (sh koostama riigihanke komisjoni protokollid või protokollide projektid, esitama riigihanke kohta nõutavad aruanded). Riigihanke eest vastutaval isikul on konkreetse hankemenetluse raames õigus allkirjastada väljastatavaid dokumente, mis on seotud pakkujate ja taotlejate teavitamisega hankemenetluse raames tehtud otsustest ning selgituste andmise ja küsimisega, samuti järelepärimiste tegemisega.

§ 4.   Riigihanke komisjon

  (1) Linnavalitsus moodustab linnavalitsuse poolt korraldatavate liht- ja riigihangete hankemenetlustega seotud toimingute teostamise korraldamiseks riigihankekomisjoni (edaspidi komisjon). Linnavalitsus kinnitab hankemenetluse alustamisel komisjoni liikmete arvu ja koosseisu. Komisjoni koosseisu kinnitamisel määrab linnavalitsus komisjoni esimehe ja liikmed. Komisjoni liikme ülesannete täitmise eest tasu ei maksta.

  (2) Konkreetse riigihankega seoses ei või komisjoni tööst osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Komisjoni liige peab viivitamatult teatama sellise asjaolu ilmnemisest, ennast selle päevakorrapunkti arutamisest taandama, selleks ajaks koosolekuruumist väljuma ja hoiduma konkreetse riigihankega seoses edasisest tegevusest komisjoni liikmena.

  (3) Komisjoni koosolekud ja otsustused protokollitakse. Komisjoni protokollile kirjutab alla komisjoni esimees ja riigihanke eest vastutav isik. Komisjoni liige, kes jääb protokollis kajastatu suhtes eriarvamusele, võib nõuda oma eriarvamuse protokollis fikseerimist.

  (4) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku:
  1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamiseks;
  2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamiseks;
  4) pakkumuse edukaks tunnistamiseks;
  5) pakkumuse tagasilükkamiseks;
  6) kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks;
  7) hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

§ 5.   Pakkuja ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimiseks esitatavad nõuded ja hankedokument

  Riigihanke pakkuja ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimiseks esitatavad nõued või ideekonkursi kutses esitatavad nõuded ning hankedokumendi (sh lihthanke dokumendi ja ideekonkursi võistlusjuhendi) kinnitab linnavalitsus.

§ 6.   Pakkumus(t)e avamine, pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamine, pakkuja või taotleja kvalifitseerimine ja pakkumuse vastavuse kontrollimine

  (1) Pakkumuse(d) avab komisjon. Pakkumus(t)e avamise kohta koostatakse pakkumus(t)e avamise protokoll.

  (2) Pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude esinemist või puudumist, pakkuja või taotleja kvalifitseerimisel ning pakkumuse vastavaks tunnistamisel esitatud nõuetele vastavust kontrollib komisjon. Kontrollimise tulemused kajastatakse protokollis.

§ 7.   Pakkumuste hindamine, edukaks tunnistamine

  (1) Pakkumusi hindab komisjon. Pakkumuste hindamise kohta vormistatakse pakkumuste hindamise protokoll.

  (2) Hindamiskriteeriumite kohaselt parima pakkumuse (sh osadeks jagatud riigihanke puhul kõigi osade suhtes tehtud pakkumuste) edukaks tunnistamise ning hankelepingu sõlmimise otsustab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Kui tekib kahtlus, et mõni pakkumus on põhjendamatult madala maksumusega, teeb komisjon linnavalitsusele ettepaneku põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamiseks.

§ 8.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Kui riigihanke eeldatav maksumus oli suurem kui 3 000 eurot ilma käibemaksuta otsustab hankelepingu sõlmimise linnavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses.

  (2) Hankeleping eduka pakkujaga sõlmitakse neljateist päeva möödudes pakkumuse edukaks tunnistamise kohta teate edastamisest arvates, väljaarvatud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral, riigihangete seaduse § 15 lg 3 sätestatud piirmäärast allpool olevate hangete korral või juhul, kui hankemenetluses esitas pakkumuse ainult üks pakkuja.

  (3) Hankelepingule kirjutab alla linnapea või linnavalitsuse korralduses volitatud isik. Allasutuse nimel korraldatavate hangete puhul kirjutab lepingule alla allasutuse juht.

  (4) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 9.   Hankelepingu muutmine või ennetähtaegne lõpetamine

  (1) Kui hankelepingu muutmine toob linnavalitsusele kaasa hankelepingu sisulise muutmise või täiendava rahalise kulu võrreldes hankelepingu esialgse maksumusega, otsustab hankelepingu muutmise lubamise linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Kui hankelepingu muutmisega ei kaasne hankelepingu sisulist muudatust ning hankelepingu muutmisega ei kaasne esialgse maksumusega võrreldes täiendavaid rahalisi kulusid, otsustab hankelepingu muutmise valdkonda kureeriv aselinnapea.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud juhul on hankelepingu muutmise lepingule allakirjutamise õigus samal isikul, kellel oli õigus alla kirjutada hankeleping.

  (4) Hankelepingu ennetähtaegse lõpetamise otsustab linnavalitsus korraldusega, kui hankelepingu maksumus ületab 3 000 eurot ilma käibemaksuta.

2. peatükk Asjade ostmine ja teenuste tellimine hankemenetluse tulemusena alates 40 000 eurost ning ehitustöö tellimisel alates 250 000 eurost 

§ 10.   Riigihanke korraldamise otsustamine ja hankedokumentide koostamine

  (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise otsustab ja hankedokumendid kinnitab linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Hankeplaanis määratud vastutav isik koostab ja esitab linnavalitsusele kinnitamiseks hankedokumendid ja tagab, et need vastaksid riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldaksid kogu pakkujale vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

  (3) Hankedokumentides muudatuste tegemise võib kinnitada riigihanke komisjon, kui ei muudeta tingimusi, mis võiksid piirata pakkujate ringi. Vastutav isik tagab muudatuste esitamise riigihangete registrile.

3. peatükk Lihthanke, lihtsustatud korras tellitava teenuse ning allapoole riigihangete seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud piirmäära jääva riigihanke korraldamisel 

§ 11.   Lihthanke korraldamise

  (1) Lihthanke korraldamise otsustab linnavalitsus ja hankedokumendid kinnitab linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Hankeplaanis määratud vastutav isik koostab ja esitab linnavalitsusele kinnitamiseks hankedokumendid ja tagab, et need vastaksid riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldaksid kogu pakkujale vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

  (3) Hankedokumentides muudatuste tegemise võib kinnitada riigihanke komisjon, kui ei muudeta tingimusi, mis võiksid piirata pakkujate ringi. Vastutav isik tagab muudatuste esitamise riigihangete registrile.

  (4) Kui lihthankes soovitakse pidada läbirääkimisi, tuleb läbirääkimiste pidamise võimalus lihthanke dokumendis sätestada. Läbirääkimistele lubatakse üksnes lihthankel kvalifitseeritud pakkuja(d). Läbirääkimisi võib pidada kõigi, osade või ainult ühe kvalifitseeritud pakkujaga. Kui läbirääkimisi soovitakse pidada osade või ühe kvalifitseeritud pakkujaga, tuleb valiku tegemist põhjendada.

  (5) Läbirääkimiste pidamise otsustab komisjon. Otsus läbirääkimiste pidamiseks vormistatakse protokolliga.

  (6) Läbirääkimistel tuleb kõiki läbirääkimistele kutsutud pakkujaid kohelda võrdselt ning teha neile ühesuguseid ettepanekuid pakkumuse korrigeerimiseks.

  (7) Läbirääkimised protokollitakse. Läbirääkimiste tulemusena võib pakkuja jääda oma esialgse pakkumuse juurde või võib teha uue pakkumuse. Vajadusel antakse pakkujale tähtaeg uue pakkumuse esitamiseks.

§ 12.   Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimine

  (1) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel lähtutakse riigihangete seaduses sätestatud lihthanke korraldamise reeglitest ning käesoleva korra §-is 11 sätestatust ning järgitakse riigihangete seadust muudes küsimustes niivõrd, kuivõrd see on lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel olemuslikult võimalik, mõistlik ja vajalik.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korra järgimine ei ole võimalik, mõistlik või vajalik, võib lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimiseks teha ettepaneku ühele või mitmele isikule põhjendades eelnevalt asjaolusid, miks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korda ei järgita ning miks on ettepanek tehtud just nimetatud isikule.

  (3) Lihtsustatud korras tellitava teenuse, mille eeldatav maksumus ületab 10 000 eurot ilma käibemaksuta, tellimise soovist teatatakse linnavalitsuse veebilehe kaudu, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul või kui seadus ei sätesta teisiti.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul tehakse ühele või mitmele isikule ettepanek pakkumuse esitamiseks, vajadusel võib pakkumuse esitamise eelselt pidada nimetatud isikuga läbirääkimisi teenuse osutamise tingimuste ja mahu selgitamiseks ja kokku leppimiseks.

  (5) Lihtsustatud korras tellitava teenuse, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta jääb alla 10 000 euro, tellimisel võib loobuda käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatust ning teha teenuse tellimiseks ettepaneku ühele või mitmele isikule.

§ 13.   Allapoole riigihangete seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud piirmäära jääva riigihanke korraldamine

  (1) Ehitustöö riigihanke korraldamisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 30 000 euroni ilma käibemaksuta, lähtutakse käesoleva korra §-ist 11.

  (2) Asjade ostmisel, teenuse või ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 3 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 10 000 euroni ilma käibemaksuta võib loobuda ülalnimetatud sätete rakendamisest. Sellisel juhul tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamise, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule ning teade soovist sõlmida hankeleping tuleb avaldada Haapsalu Linnavalitsuse veebilehel.

  (3) Asjade ostmisel, teenuse või ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 3 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 10 000 euroni ilma käibemaksuta võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (4) Asjade, teenuste ja ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 3 000 euro ilma käibemaksuta võib loobuda ülalnimetatud sätete rakendamisest ja teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (5) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (6) Erandina on lõikes 3 ja 4 nimetatud juhtudel lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ilma asjade, teenuste või ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata andes pakkujale võimaluse tutvuda riigihanke objektiga kohapeal.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 4 nimetatud juhtudel kinnitatakse hanke tulemused linnavalitsuse korraldusega.

4. peatükk Ideekonkurss 

§ 14.   Ideekonkursi korraldamine

  (1) Ideekonkursi korraldamise otsustab linnavalitsus korraldusega määrates ära ideekonkursi võitjatele makstavad auhindade ja/või osalejate osalemistasude suuruse. Ideekonkursi korraldamise otsuses näidatakse ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse hankeleping või üksnes ideekavandi saamise eesmärgil.

  (2) Ideekonkursile laekunud ideekavandite hindamiseks moodustab linnavalitsus korraldusega ideekonkursižürii. Žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse ja oma hinnangu ideekavandite kohta.

  (3) Linnavalitsus kuulutab ideekonkursi võitjad välja korraldusega.

§ 15.   Ideekonkursi tulemuste avalikustamine

  Ideekonkursi tulemuste kohta avalikustatakse linnavalitsuse veebilehel 10 päeva pärast ideekonkursi tulemuste selgumist ideekonkursil auhindu saanud isikute nimed koos auhinna suurusega või ideekonkursil osalemistasu saanud isikud koos osalemistasu suurusega. Võimalusel avalikustatakse ka esitatud ideekavandid.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 16.   Esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis

  Linnavalitsust esindab vaidlustuste läbivaatamisel riigihangete vaidlustuskomisjonis linnasekretär või tema volitatud isik.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 04.06.2008.a määrus nr 10 „Riigihangete teostamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json