SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2017, 20

Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 20.04.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, § 156 lg-te 31, 32 ja 33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib riigieelarvest Kiili vallale eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuse osutamiseks Kiili vallas.

  (2) Riigieelarvest eraldatud rahalisis vahendeid kasutab Kiili Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus) raske ja sügava puudega laste ning nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (3) Lapsehoiuteenust ja teisi sotsiaalteenuseid osutatakse ja teenuse eest eraldatakse rahalisi vahendeid juhul, kui sihtrühma kuuluva lapse elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald. Erandina võib teenust osutada või teenuse eest eraldada rahalisi vahendeid Kiili vallas elavale lapsele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades teenuse osutamise ja/või teenuse rahastamise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega. Toetust võib kasutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

§ 2.   Sotsiaalteenuse osutamise toetuse vahendite kasutamine

  Riigi poolt eraldatud sotsiaalteenuse osutamise toetuse vahendeid võib kasutada raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamiseks, sealhulgas:
  1) lapsehoiuteenuseks, intervallhoiuteenuseks;
  2) sotsiaaltranspordiks;
  3) tugiisikuteenuseks;
  4) kodu kohandamise teenuseks;
  5) erinevateks teraapiateks;
  6) muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 3.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  Teenuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse, millele on lisatud:
  1) teenust taotleva isiku nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon;
  2) teenusele suunatava lapse nimi, isikukood, elukoht;
  3) lapse arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta;

§ 4.   Abivajaduse hindamine

  Sotsiaalosakonna töötaja selgitab välja sügava või raske puudega lapse abivajaduse ja sellele vastava abi. Vajadusel võib sotsiaalosakonna töötaja kaasata teisi erialaspetsialiste, samuti võib teenuse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutaja.

§ 5.   Sotsiaalteenuse osutamise ja rahaliste vahendite eraldamine

  (1) Sotsiaalteenust osutatakse ja rahalisi vahendeid eraldatakse vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Teenuse eest tasutakse teenuseosutajale teenuseosutaja poolt esitatud arve alusel.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json