Teksti suurus:

Võru linna kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2018, 1

Võru linna kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 18.04.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse "Hädaolukorra seadus" § 6 lg 1 ja 5 alusel ning kooskõlas Võru linna põhimääruse § 48 ja 49.

§ 1.   Võru linna kriisikomisjon

  (1) Võru linna kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina kriisireguleerimise alaste tegevuste koordineerimiseks Võru linna haldusterritooriumil

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjoni plaanilised ülesanded:
  1) tutvub oma tegevuspiirkonda puudutavate hädaolukorra riskianalüüside ja hädaolukorra lahendamise plaanidega;
  2) omab ülevaadet Võru linna territooriumil olevate hädaolukorra ja üldhuviteenuste katkestuste lahendamiseks vajalikest ressurssidest;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamise riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist linnavalitsuse hallatavates asutustes;
  4) esitab ettepanekud linnavalitsusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) esitab linnavalitsusele ettepanekud elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamiseks;
  6) esitab linnavalitsusele ettepanekud hanketingimuste kehtestamiseks üldhuviteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  7) esitab päästekeskusele järgmise aasta kriisireguleerimisõppuste kava koostamiseks info linnavalitsuse planeeritava õppuse kohta (õppuse teema, eesmärk, liik, korraldav asutus, toimumise aeg) iga aasta 31. maiks;
  8) tutvub linnavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks tehtava riskikommunikatsiooniga ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  9) esitab ettepanekud hädaolukordade ennetamise tegevusteks;
  10) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  11) tutvub linnavalitsuse valmisolekuga viia koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil läbi evakuatsiooni ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  12) koostab kriisikomisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
  13) esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest;
  14) hindab linnavalitsuse valmisolekut hädaolukordade lahendamisel osalemiseks ja juhtimiseks ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  15) seirab linnavalitsuse territooriumil hädaolukordade ennetamiseks esitatud ettepanekute elluviimist.

  (2) Hädaolukorra lahendamise ülesanded:
  1) abistab hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  2) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  3) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
  4) juhib või toetab linnavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamist;
  5) abistab linna territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on linnapea.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab linnapea.

  (4) Komisjoni liikmele määratakse asendusliige juhuks, kui ta ei saa komisjoni tööst osa võtta.

  (5) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama esimeest edastatud andmete muutustest.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni istungeid;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) seirab komisjoni otsuste täitmist;
  5) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

  (2) Komisjoni esimees võib volitada esindama ning käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ülesandeid täitma komisjoni aseesimeest.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul või delegeerimise korral komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni istungid on korralised või erakorralised.

  (3) Komisjoni korralised istungid toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (4) Komisjoni korralise istungi toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (5) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (7) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (8) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 6.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni teenindab linnavalitsuse kantselei.

§ 7.   Määruse kehtestuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavalitsuse 14. aprilli 2010 määrus nr 8 "Võru linna kriisikomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" (RT IV 18.10.2012 nr 41).

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json