ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2018, 4

Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 19.04.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse ja äraveoga Anija valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste projekteerimine, ehitamine ja likvideerimine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide, Anija valla üldplaneeringu ja käesoleva eeskirja kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) reovesi – kasutusel olnud, üle kahjustuspiiri rikutud ja enne loodusesse tagasi juhtimist puhastamist vajav vesi, eeskirjas hõlmab mõiste „reovesi“ ka fekaale ja reovee puhastamise käigustekkivat setet.
  2) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele või kompostimine ning heitvee pinnasesse või veekogusse juhtimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla lampkast, heitvee pinnasesse juhtimise rajatis;
  4) reovee kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
  5) omapuhasti – rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste (septik), bioloogiliste (biopuhasti) või füüsikalis-keemiliste võtetega (väikepuhasti);
  6) purgimine – kohtkäitlusrajatisest reovee väljapumpamine, äravedu ja purgimissõlme väljalaskmine;
  7) purgimissõlm – tekkekohast äraveetava reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise koht;
  8) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab reovee kogusmismahuti hasti hooldamisega seotud informatsiooni;
  9) heitvesi – loodusesse tagasi juhitav omapuhastis puhastatud kasutusel olnud vesi;
  10) reoveekogumisala – keskkonnaministri poolt kinnitatav ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suublasse juhtimiseks;
  11) suubla – veekogu või maapõue osa, millesse voolab heitvesi.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Reovee kohtkäitlus (edaspidi kohtkäitlus) on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

  (2) Erandkorras on mitme kinnistu tarbeks lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Reovee kogumismahuti on lubatud paigaldada alale, mida Anija valla üldplaneeringu ning Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi kava) kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

  (4) Ühiskanalisatsiooniga kaetud alal on erandkorras lubatud kasutada reovee kogumiseks olemasolevat lekkekindlat reovee kogumismahutit eeskirja § 6 sätestatud loa alusel kuni ühiskanalisatsiooniga liitumiseni.

  (5) Omapuhasti kasutamine ja rajamine Anija valla reoveekogumisaladel ja tiheasustusaladel on keelatud.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatiste projekteerimine, ehitus, paigaldus, kasutusele võtmine ning likvideerimine toimub vastavalt ehitusseadustiku ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

  (2) Juhul kui ehitatava hoone ehitusprojektis nähakse ette heitvee pinnasesse juhtimine, väljastatakse reovee kohtkäitlusluba pärast elamu kasutusteatise või kasutusloa vormistamist.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendav ning tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
  3) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  4) tuleb vältida sade- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatuse;
  7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja nendest kulgev lokaalne torustik peab olema külmumiskindel;
  8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 5.   Nõuded omapuhastile

  (1) Nõuded omapuhastile on eelkõige sätestatud:
  1) veeseaduse §-des 24-26;
  2) Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”;
  3) Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ §-des 6-7, § 10 lõikes 3.

  (2) Heitvee pinnasesse juhtimine ei ole lubatud:
  1) veehaarde sanitaarkaitsealal või hooldusalal;
  2) lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist;
  3) lähemal kui 50 m veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või hooldusala.

  (3) Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et:
  1) selle kuja on vähemalt 10 m, välja arvatud septiku või muu pealt kinnise omapuhasti korral;
  2) septiku või muu pealt kinnise omapuhasti kuja on vähemalt 5 m;
  3) see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva.

  (4) Omapuhastist alla 5 m3 heitvee ööpäevas pinnasesse juhtimisel peab olema võimalik võtta esinduslikke proove omapuhastisse sisenevast reoveest.

§ 6.   Reovee kohtkäitlusloa taotlemine olemasolevatele kohtkäitlusrajatistele

  (1) Reovee kohtkäitlusloa taotlemisel esitab kinnistu omanik vallavalitsusele:
  1) käesoleva eeskirja lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;
  2) kinnistu plaani koos olemasolevate reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee saamise rajatiste paigutusega. Kinnistu plaan peab haarama kõrvalkinnistuid kuni nendel paiknevate hooneteni;
  3) reovee kohtkäitlusrajatiste ehitamise tehnilised dokumendid (joonised, sertifikaadid, kasutusjuhendid) või pädeva eksperdi hinnangu reovee kohtkäitlusrajatise nõuetele vastavuse kohta.

  (2) Nõuetekohase taotluse ja vajalikud lisaandmed esitanud kinnistu omanikule väljastab vallavalitsus reovee kohtkäitlusloa käesoleva eeskirja lisas 2 toodud vormi kohaselt ühe kuu jooksul arvates puudusteta taotluse esitamisest tingimusel, et reovee käitlemine on võimalik keskkonnakaitse ja tervisekaitselise ohutuse ning käesoleva eeskirja nõudeid järgides.

  (3) Loa väljastamisel tuleb lähtuda veeseadusest ja veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatud nõuetest.

  (4) Kui reovee kohtkäitlusluba pole võimalik väljastada, teatab vallavalitsus sellest taotlejale kirjalikult koos keeldumise põhjustega ja puuduste kõrvaldamise tähtajaga.

  (5) Reovee kohtkäitlusloas määratakse käidelda lubatava reovee liik ja kogus, reovee käitlusviis ning vajadusel nõuded reoveele ja käitlusrajatistele ning loa kehtivuse tähtaeg.

  (6) Enne käesoleva määruse jõustumist ehitatud reovee kohtkäitlusrajatistele tuleb taotleda reovee kohtkäitluse luba hiljemalt 01. juuliks 2019.

  (7) Reovee kohtkäitlusluba antakse välja tiheasustusaladel kuni 5 aastaks.

  (8) Reovee kohtkäitlusluba antakse välja hajaasustusalal kuni 10 aastaks.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusloa kehtivuse lõppemisel uue loa taotlemine

  (1) Taotluse uue reovee kohtkäitlusloa saamiseks esitatakse vähemalt 1 kuu enne reovee kohtkäitlusloa kehtivuse lõppu.

  (2) Reovee kohtkäitlusloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele eeskirja § 6 lõikes 1 toodud dokumendid ning:
  1) andmed tarbitud vee (olemasolu korral) ja käideldud reovee koguste kohta viimasel aastal;
  2) kohtkäitlusrajatisest reoveesette äraveo dokumendid viimase 2 aasta kohta.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib reovee kohtkäitlusloa kehtetuks tunnistada eelkõige siis kui reovee kohtkäitlusel on rikutud reovee kohtkäitlusloaga määratut, Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumise ning nende kasutamise eeskirja või käesolevat eeskirja.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (4) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida, kontrolli tulemused kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, vajadusel teostada hooldustöid.

  (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

§ 10.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab omama registreeringut äriregistris.

  (2) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta.

  (3) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimissõlmedesse. Väljaspool spetsiaalseid purgimissõlmi on reovee keskkonda juhtimine keelatud.

  (4) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu (fekaali) komposteerimine, laialilaotamine või maassekaevamine on Anija valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistule komposteerida vaid hajaasustuses;
  3) komposteeritud kuivkäimla sisu tohib väetamiseks kasutada vaid hilissügisel, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) komposteeritud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 11.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle korraldab vallavalitsus.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (5) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 27.02.2014 määrus nr 12 „Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Aegviidu Vallavolikogu 18.04.2012 määrus nr 3 „Aegviidu valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

Lisa  Taotlus

Lisa Käsitlusluba

/otsingu_soovitused.json