KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Lääne-Nigula vallas

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2018, 6

Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Lääne-Nigula vallas

Vastu võetud 19.04.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra reguleerimisala

  (1) Lääne-Nigula valla avalike ürituste korraldamise ja pidamise korras (edaspidi kord) sätestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil.

  (2) Korda ei kohaldata avaliku koosoleku ega ilutulestiku korraldamisele, kui seadus ei sätesta teisiti.

  (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (4) Ilutulestiku korraldamist ja / või pürotehnika kasutamist reguleerib lõhkematerjaliseadus § 34 ja § 35 ning korrakaitseseadus.

  (5) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks antakse luba spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (6) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus, alkoholiseadus ja tubakaseadus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses. Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse-, samuti Lääne-Nigula valla loodud või Lääne-Nigula valla osalusega juriidilise isiku põhikirjajärgset tegevust oma tegevuskohas ei loeta ürituseks korra mõistes.

§ 3.   Ürituse korraldaja ja taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik, või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase allkirjastatud loa taotluse koos kõigi kooskõlastatud nõutavate lisadokumentidega (edaspidi taotlus) vallavalitsusele või elektronposti aadressil vv@laanenigula.ee.

  (3) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
  1) nimetus ja vorm (nt spordivõistlus, vabaõhukontsert, näitus, laat või muu);
  2) läbiviimise koht ja liikumismarsruut ( selle olemasolul);
  3) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg;
  4) korraldaja nimi, isikukood/ registrikood;
  5) korraldaja aadress ja sidevahendite andmed;
  6) andmed helitehnika ja / või pürotehnika kasutamise kohta;
  7) korraldaja poolt avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiinilise abi jms tagamise vahendid;
  8) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
  9) muud turvalisust mõjutavad asjaolud;
  10) eeldatav osavõtjate arv;
  11) loa taotluse allkirjastab korraldaja.

  (4) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt vallavalitsust elektronposti teel aadressil vv@laanenigula.ee.

  (5) Loa väljastaja võib avaliku ürituse korraldajalt põhjendatult nõuda täiendavaid kooskõlastusi (nt naaberkinnistuste omanike nõusolekuid või nende teavitamist.

  (6) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab ürituse korraldaja lisama taotlusele vallavalitsuse või volitatud isiku eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi paberkandjal või elektrooniliselt, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik, kes vajadusel küsib ürituse korraldajalt täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi.

  (2) Loa andmine vormistatakse ametiasutuse juhi või tema poolt volitatud ametniku haldusaktiga.

  (3) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, teede ja tänavate sulgemine, liikluskorralduse muutmine otsustab ürituse loa andmise vallavalitsus.

  (4) Haldusaktis märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber, kontakttelefoni number ning elektronposti aadress;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) liikluskorralduse muutmise ja / või olulise mõjuga liikluspiirangu kehtestamise õigus ja tingimused;
  6) loa taotluse kooskõlastajate esitatud tingimused;
  7) kaubandustegevuse ja alkohoolsete jookide müümise tingimused;
  8) ürituse peatamise ning lõpetamise alused.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  6) kui ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel korduvalt rikkunud Eesti Vabariigi või Lääne-Nigula valla õigusaktidest või eeskirjadest tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) tagama avaliku korra;
  4) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
  5) tagama heakorranõuete täitmise;
  6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
  7) täitma politsei ning päästeasutuse ametnike korraldusi, mis on antud õigusaktide ning ürituse loas sätestatud tingimuste alusel;
  8) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust;
  9) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja vajadusel välikäimlaid ning heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbruse hiljemalt 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või ürituse loas määratud tähtajaks.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Lääne-Nigula valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 8.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Korraldaja peab ohuolukorras avaliku ürituse peatama.

  (2) Avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolude kõrvaldamise või äralangemise järel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama.

§ 9.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teevad vallavalitsus ja politsei vastavalt oma pädevusele.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (3) Üritusega Lääne-Nigula vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Loa taotluse vormi kinnitab vallavalitsus. Ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Lääne-Nigula valla veebileheküljel.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Lääne- Nigula Vallavolikogu 28.08.2014 määrus nr 41 „Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Lääne- Nigula vallas“;
  2) Kullamaa Vallavolikogu 12.06.2015 määrus nr 12 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kullamaa vallas“;
  3) Noarootsi Vallavolikogu 20.04.2015 määrus nr 32 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Noarootsi vallas“;
  4) Nõva Vallavolikogu 02.10.2015 määrus nr 5 „Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Nõva vallas“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json