Teksti suurus:

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2018, 7

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib Lääne-Nigula valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kohaliku elukeskkonna arendamiseks makstava investeeringutoetuse eraldamise tingimusi ning taotlemise, määramise ja maksmise korda.

 (2) Määrus ei laiene nendele investeeringutele, mille rahastamine on otsustatud ja kajastatud vallaeelarves sihtotstarbeliselt. Selliste investeeringute taotlus tuleb esitada Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra § 4 lõikes 5 sätestatud tähtajaks.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) investeeringutoetus (edaspidi toetus) – Lääne-Nigula valla eelarvelistest vahenditest makstav sihtotstarbeline rahaline toetus;
 2) avalikkusele suunatud hoone – avalikus kasutuses olev seltsimaja, käsitöökoda, külamaja, rahvamaja või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega hoone;
 3) avalikkusele suunatud rajatis – avalikus kasutuses olev mänguväljak, spordiplats, külakiik, laululava, lõkkeplats, park, puu- ja taimeistik (haljastus), teeviit (sh märk, külatähis jms), õppe-, tervise-, matka- või puhkerada, puhkekoht või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega rajatis.

§ 3.  Toetuse saamise tingimused

 (1) Toetust makstakse Lääne-Nigula vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise (edaspidi ühiselt objekt) ehitamiseks või renoveerimiseks.

 (2) Toetuse saamiseks peab objekt vastama järgmistele tingimustele:
 1) olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kasutusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, siis on õigustoetust taotleda, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud objekti avaliku kasutamise leping, vajadusel notariaalses vormis tähtajaga vähemalt viis aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu;
 2) objekt on kajastatud valla arengukavas v.a üksikrajatised (nt teeviit, infotahvel, külakiik, külatähis jms) milliseid võivad olla valla arengukavas käsitletud arendustegevuse üldiste eesmärkide all;
 3) objekti rajamise või olemasolu vastu peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ning piirkondlik tähtsus.

§ 4.  Tingimused toetuse taotlejale

 (1) Toetust on õigustaotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, mis vastab järgmistele tingimustele:
 1) taotleja tegevuskoht on Lääne-Nigula vald;
 2) taotleja põhikirjast tulenev tegevuse eesmärk on aleviku, küla või muu tervikliku piirkonna elukeskkonna arendamine või kohaliku kultuuri- ja spordielu arendamine või muu avalikkuse kaasamisele ning avaliku huvi realiseerimisele suunatud tegevus;
 3) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt ühe aasta;
 4) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees;
 5) taotleja majandusaasta aruanne ning muud õigusaktidega nõutavad avalikud dokumendid on esitatud ja avalikustatud õigusaktides sätestatud korras ja tähtajaks.

 (2) Toetust eraldatakse ühes kalendriaastas üldjuhul vaid ühele taotlejale ühes alevikus, külas või muus piirkonnas. Kui alevikus, külas või muus piirkonnas tegutseb mitu lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavat taotlejat, siis kaalutlusotsuse teeb vallavalitsus.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 esimeses lauses sätestatud põhimõtet ei rakendata nende objektide rahastamise otsustamisel, mille finantseerimine on otsustatud ja elluviimist on alustatud eelnevatel kalendriaastatel ning mis vajavad lõpule viimiseks mitmeaastast finantseerimist (jätkuprojektid).

§ 5.  Toetuse suurus ja taotlemine

 (1) Toetuse suurus ühe taotleja kohta on:
 1) ilma kolmanda osapoole kaasfinantseeringuta maksimaalselt 1000 eurot;
 2) kolmanda osapoole kaasfinantseeringu korral projekti omafinantseeringu osa, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot rajatiste ja 10 000 eurot hoonete puhul ning üldjuhul mitte rohkem kui 50% kavandatava projekti kogumaksumusest.

 (2) Taotlusvooru kuulutab välja Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) 2 kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus välja kuulutada täiendava taotlusvooru.

 (3) Taotlusvooru teade tuleb avaldada vähemalt 2 nädalat enne taotluste esitamise tähtaega Lääne-Nigula valla infolehes ja valla veebilehel.

 (4) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse, millel on vajadusel järgmised lisad:
 1) määruse § 4 lõikes 2 punktis 2 nimetatud kokkulepe (asjakohasel juhul);
 2) eelarve aluseks olev riigihanke tulemus või vähemalt võrreldavat 3 hinnapakkumist kui tööde maksumus on üle 5000 eurot või vähemalt 1 hinnapakkumine kui tööde maksumus on kuni 5000 eurot. (asjakohasel juhul);
 3) investeeringu taotlemisel objekti ehitamiseks või renoveerimiseks vastav projektdokumentatsioon juhul kui see pole avalike allikate kaudu kättesaadav (asjakohasel juhul);
 4) omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid juhul kui need pole avalike allikate kaudu kättesaadavad (asjakohasel juhul);
 5) kolmanda osapoole kaasfinantseerija otsus projekti rahastamise kohta (asjakohasel juhul).

 (5) Kui toetust taotletakse välise kaasfinantseerija otsusega rahastatud projekti omafinantseeringu katmiseks siis ei ole lõike 4 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumentide esitamine vajalik.

§ 6.  Taotluse määramine

 (1) Vallavalitsus:
 1) kontrollib taotluse ja taotleja vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele;
 2) kontrollib avalike allikate kaudu taotleja majandusaasta aruandes kajastuvat bilanssi ja tulemiaruannet. Kui majandusaasta aruanne ei ole avalike vahendite kaudu leitav, esitab toetuse taotleja dokumendid vallavalitsuse nõudmisel määratud tähtaja jooksul;
 3) hindab taotluse vastavust Lääne-Nigula valla üldistele huvidele ja arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 4) hindab põhjendatust lähtuvalt tähtsusest piirkonnale, piirkonnas elavate rahvastikuregistrisse kantud vallaelanike arvust, piirkonnas asuvate sarnaste objektide olemasolust, taotleja omafinantseeringust ning hooldus- ja halduskuludest.

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja/või dokumentide esitamist või taotluse täpsustamist. Taotleja peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

 (3) Lähtudes taotluse läbivaatamise tulemustest vallavalitsus:
 1) rahuldab taotluse täielikult või osaliselt otsustades toetuse väljamaksmise ja näidates ära väljamaksmise kulurea vallaeelarves;
 2) jätab taotluse rahuldamata taotleja või objekti käesolevale korrale mittevastavuse tõttu;
 3) jätab taotluse rahuldamata, kui objekti ehitamiseks puudub oluline avalik huvi või objekti ehitus või ülevalpidamis- ja hoolduskulud ei vasta valla rahalistele võimalustele;
 4) jätab taotluse rahuldamata rahaliste vahendite lõppemise tõttu.

 (4) Vallavalitsus teeb otsuse kahe kuu jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest ning teavitab sellesisulisest otsusest taotlejat kirjalikult 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

§ 7.  Toetuse väljamaksmine

 (1) Toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, lähtudes Lääne-Nigula valla eelarves taotlejale eraldatud rahaliste vahendite olemasolust.

 (2) Toetuse väljamaksmise korralduse alusel sõlmitakse sihtfinantseerimise leping, milles sätestatakse vähemalt järgmised toetuse väljamaksmise ja kasutamise tingimused:
 1) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtaeg;
 2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähaaeg;
 4) sanktsioonid lepingust mittekinnipidamise korral.

 (3) Toetuse maksab välja vallavalitsuse eelarve- ja raamatupidamise osakond lõikes 2 nimetatud lepingu alusel.

§ 8.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
 1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
 2) esitama vallavalitsusele korralduses määratud tähtajaks vormikohase lõpparuande toetuse kasutamise kohta koos toetuse kasutamist tõendavate dokumentidega;
 3) esitama vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel vahearuandeid toetuse kasutamise kohta;
 4) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele;
 5) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma.

§ 9.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Kontrolli käesoleva korra täimise üle korraldavad vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsuse eelarve- ja raamatupidamise osakond.

 (2) Komisjonil ja vallavalitsusel on igal ajal õigus kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt kolm tööpäevapäeva ette.

 (3) Vallavalitsusel on õigus väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
 1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
 2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
 3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh kasutamata jäänud toetus või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

 (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

 (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, siis võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 10.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus kehtestab toetuse taotluse ja vajadusel muud määruse rakendamiseks vajalikud vormid.

 (2) 2018. aasta taotlusvooru kuulutab vallavalitsus välja ühe kuu jooksul arvates käesoleva määruse jõustumisest.

 (3) Tunnistada kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.05.2014 määruse nr 33 „Lääne-Nigula valla seltsitegevuse, kultuuriürituste ja projektide toetamise kord“ § 10.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees