Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla seltsitegevuse, kultuuriürituste ja projektide toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2018, 16

Lääne-Nigula valla seltsitegevuse, kultuuriürituste ja projektide toetamise kord

Vastu võetud 29.05.2014 nr 33
RT IV, 11.06.2014, 18
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2016RT IV, 26.01.2016, 1229.01.2016
19.04.2018RT IV, 25.04.2018, 728.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Lääne-Nigula valla mittetulundusühingute, seltsitegevuse, kultuuriürituste ja projektide toetamise kord (edaspidi määrus) reguleerib Lääne-Nigula valla eelarvest kodanikuühenduste tegevus- ja projektitoetuste eraldamise tingimusi ning taotlemise, määramise ja maksmise korda.

  (2) Määrus ei reguleeri Lääne-Nigula valla poolt kodanikuühendustele üürile antud kinnisvara ülevalpidamiskulude (küte, kindlustus, valvekulud, vesi- ja kanalisatsioon, elektrienergia, jäätmevedu) katmist ja personali palgakulude katmist kui vastav kulu kaetakse määruse jõustumise ajal vallaeelarvest;

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Kodanikuühendus – üksikisikute poolt mittetulunduslikel eesmärkidel asutatud organisatsioon, mis on mittetulundusühinguna registreeritud ja mille üheks põhitegevuseks on kogukonna ühistegevuse korraldamine pakkumine külas või alevikus.
  2) Külavanem - vastavalt Lääne-Nigula valla küla ja alevikuvanema statuudile valitud külavanem.
  3) Tegevustoetus on kodanikuühenduse poolt pakutava ja kogukonnale suunatud tegevuse nt kroonika ja veebilehe pidamise, meenete valmistamise, asulaga seotud trükiste väljaandmise, erinevate tähtpäevade ja ürituste (aastapäevad, jaanipäev, vastlapäev, jõulud, mälestuspühad jne) korraldamisele suunatud toetus jms.
  4) Ülevallaline üritus - kõikidele Lääne-Nigula valla elanikele mõeldud ürituste korraldamine. Ülevallaliste ürituste nimekiri ja nende rahastamiseks vajalikud rahasummad sätestatakse vallaeelarves.
  5) Projektitoetus -- Lääne-Nigula valla eelarvest kodanikuühendusele makstav sihtotstarbeline rahaline toetus ühekordseteks tegevusteks või tegevuste kogumiks, projektide kaasfinantseeringuteks ja investeeringuteks avalikus kasutuses oleva põhivara omandamiseks, projekteerimistöödeks või renoveerimiseks (nt seltsimaja, mänguväljak, lõkkeplats, õppe-, terviserada, puhkekoht või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega ehitis) või tegevuseks vajaliku inventari ostmiseks.

§ 3.   Toetuse liigid

  Toetust makstakse järgmistele valdkondadele:
  1) kodanikuühendusele tegevustoetuseks;
  2) ülevallalise ürituse korraldamiseks;
  3) kodanikuühendusele projektitoetuseks.

2. peatükk Kodanikuühenduse tegevustoetus 

§ 4.   Toetuse suuruse arvestamine

  (1) Toetuse arvestamise aluseks on asulate arv ja asulas rahvastikuregistri andmetel elavate alaliste elanike arv taotlemise aasta 1. jaanuaril.

  (2) Toetuse suurus arvestatakse järgmise valemi alusel: T = PS (Põhisumma) +K(koefitsient)*EA (asula elanike arv)* SE (summa elaniku kohta).

  (3) Põhisumma asula kohta (PS) ja summa vallaelaniku kohta (SE) kinnitatakse iga aastase vallaeelarvega.

  (4) Koefitsiendid arvutatakse järgmiselt:
  1) alla 100 elanikuga asulate koefitsient on 1;
  2) üle 100 elanikuga asulate koefitsient on 1,2;

  (5) Kui üks kodanikuühendus esindab käesoleva korra § 5 lõigetes 4 või 5 sätestatud tingimustel mitut asulat, siis erinevate asulate baassummad ja elanike arvud liidetakse.

§ 5.   Tingimused toetuse taotlejale

  (1) Toetust on õigustaotleda kodanikuühendusel, mis vastab järgmisele tingimustele:
  1) taotleja põhikirjast tulenev tegevuse eesmärk on konkreetse asula(te) elukeskkonna arendamine ja väärtustamine ning avalikkuse kaasamisele suunatud tegevus;
  2) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm kuud;
  3) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  4) taotleja tegevuskoht on Lääne-Nigula vald.

  (2) Kui külas elab alla 40 inimese ja ei ole moodustatud § 5 lõikes 1 tingimustele vastavat kodanikuühendust siis võib toetust taotleda Lääne-Nigula küla ja alevikuvanema statuudi alusel valitud külavanem. Külavanemale kohaldatakse taotlemisel samu tingimusi mis kodanikeühendustele.

  (3) Kui asulas tegutseb mitu lõikes 1 sätestatud tingimusele vastavat taotlejat, siis otsustavad nad taotluse esitaja või toetuse külasisese jaotuse omavahelisel kokkuleppel.

  (4) Kui mitme asula peale on koostatud ühine arengukava või valitud ühine asulavanem või moodustatud ühine kodanikuühendus siis võib üks Kodanikuühendus esindada mitut asulat ja taotleda toetust tegevuseks mitmes asulas.

  (5) Kodanikuühendused võivad omavahelisel kokkuleppe alusel esitada ühise taotluse.

  (6) Piirsalu rahvamaja ja Võntküla külamaja haldavad kodanikuühendused saavad hoone personali ja majandamiskulude katteks toetust alljärgnevalt:
  1) personalikulu arvestusega, et oleks võimalik palgata teenistuja koormusega 0,4 (palgamäär- alampalk);
  2) majandamiskulud vähemalt 3000 eurot arvestusega, et 1000 eurot eraldatakse mõlemale kodanikuühendusele võrdselt ning 1000 eurot proportsionaalselt hoonete ehitusregistrisse kantud köetava pinna järgi;
  3) personali ja majandamiskulude täpne suurus otsustatakse iga aastase vallaeelarvega, arvestades käesoleva määruses sätestatud tingimusi.
[RT IV, 26.01.2016, 12 - jõust. 29.01.2016]

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt kehtestatud vormikohase taotluse, milles või millele lisatuna tuleb esitada järgmised andmed:
  1) aasta tegevuste esialgne kava;
  2) vajadusel käesoleva määruse § 5 lõikes 2, 3 või 4 nimetatud kokkulepped;
  3) taotleja kinnitus, et ta on teadlik taotluse rahuldamise korral talle käesolevast määrusest tulenevatest kohustustest ning on nõus järgima toetuse väljamaksmise otsusega seatud toetuse kasutamise tingimusi.

  (2) Kui asulas (asulates) on valitud vanem, siis peab taotluse allkirjastama ka vanem.

  (3) Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada toetuse saamisele eelneva aasta 1. novembriks. Mõjuvatel põhjustel on õigus taotlus esitada ka eelarveaasta jooksul.
[RT IV, 26.01.2016, 12 - jõust. 29.01.2016]

§ 7.   Toetuse määramine ja ürituste reservfond

  (1) Vallavalitsus:
  1) kontrollib taotluse ja taotleja vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele;
  2) hindab taotluse vastavust Lääne-Nigula valla üldistele huvidele, valla ja asula arengukavas sätestatud põhimõtetele;

  (2) Vallavalitsusel on õigustaotlejalt nõuda lisainformatsiooni ja/või dokumentide esitamist või taotluse täpsustamist. Taotleja peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

  (3) Lähtudes taotluse läbivaatamise tulemustest vallavalitsus:
  1) rahuldab taotluse ja arvestab sellega Lääne-Nigula valla eelarveprojekti koostamisel;
  2) jätab taotluse rahuldamata taotleja või taotluse käesolevale korrale mittevastavuse tõttu.

  (4) Kui asulas ei ole nõuetele vastavat kodanikuühendust või § 5 lõikes 2 nimetatud taotlejat või kodanikuühendus ei esita nõuetekohast taotlust või taotlus jäetakse lõikes 3 punktis 2 sätestatud alusel rahuldamata siis arvestatakse vastava asula toetussumma kultuuriürituste reservfondi.

  (5) Kultuuriürituste reservfondis olevat summat võib vallavalitsuse korralduse alusel kasutada:
  1) ülevallaliste ürituste toetamiseks või projektitoetusteks;
  2) taotluse hilinenult esitanud kodanikuühendustele või § 5 lõikes 1 nimetatud taotlejale toetuse osaliseks või täielikuks väljamaksmiseks.

  (6) Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus kooskõlastatult volikogu kultuurikomisjoni ning külaelukomisjoniga välja kuulutada täiendava taotluste esitamise vooru ning sätestada kodanikuühendustele täiendava toetuse saamise korraldatava konkursi tingimused.

3. peatükk Toetus ülevallalise ürituse korraldamiseks 

§ 8.   Ülevallalise ürituse korraldamise tingimused

  (1) Ülevallalised üritused ja nende finantseerimiseks vajalikud summad sätestatakse iga-aastases vallaeelarves.

  (2) Ülevallalise ürituse korraldaja valitakse vastavalt ürituse iseloomule kas Lääne-Nigula valla hankekorras sätestatud korras, ürituse korraldab eelmisel aastal ürituse korraldusõiguse saanud kodanikuühendus (nn rändüritused) või traditsioonilist üritust korraldanud kodanikuühendus.

  (3) Ürituse toetuse taotlemisele ja määramisele kohaldatakse käesoleva määruse § 5, 6 ja 7 sätestatud tingimusi. Ülevallalise ürituse toetust saab taotleda ainult kodanikuühendus.

4. peatükk Projektitoetus 

§ 9.   Projektitoetuse taotlemine

  Projektitoetust võib taotleda Lääne-Nigula vallas tegutsev kodanikuühendus eelistatult erinevate omafinantseeringute katmiseks või rahvakultuurikollektiivide projektide (nt esinemised, konkurssidel osalemine jms) toetuseks.

§ 10.   Investeeringu tegemiseks vajaliku projektitoetuse saamise tingimused
[Kehtetu RT IV, 25.04.2018, 7 - jõust. 28.04.2018]

§ 11.   Tingimused toetuse taotlejale, toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Projektitoetuse suurused sätestatakse iga-aastases vallaeelarves.

  (2) Toetuse taotlemisel ja määramisel kohaldatakse käesoleva korra § 5, 6 ja 7 sätestatud tingimusi.

5. peatükk Toetuse väljamaksmine; toetuse saaja kohustused, aruandlus ja teabe avalikustamine 

§ 12.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuste väljamaksmine otsustatakse pärast vallaeelarve vastuvõtmist ja jõustumist ühe kuu jooksul.

  (2) Toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Toetuse väljamaksmise korralduses sätestatakse vähemalt järgmised toetuse väljamaksmise ja kasutamise tingimused:
  1) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtajad;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
  3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähaaeg;
  4) sanktsioonid korraldusest mittekinnipidamise korral.

  (4) Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus ühe kuu jooksul taotlejaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise ja aruande esitamise kuupäeva kohta.

  (5) Toetuse maksab välja eelarve- ja raamatupidamisosakond lõikes 2 sätestatud korralduse alusel toetuse saajaga sõlmitud lepingus sätestatud tähtaegadel.

§ 13.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses ja lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
  2) esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ja nõudmisel kõik tegevusi käsitlevad kuludokumendid.
  3) esitama vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel vahearuandeid toetuse kasutamise kohta;
  4) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele;
  5) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma.

§ 14.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon teostavad järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

  (2) Vallavalitsusel ja revisjonikomisjonil on igal ajal õigus kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt seitse kalendripäeva ette.

  (3) Vallavalitsusel on õigus omal algatusel või revisjonikomisjoni ettepanekul väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
  1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
  2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
  3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh kasutamata jäänud toetus või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

  (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

  (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, siis võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 15.   Teabe avalikustamine

  (1) Erinevate toetuste taotlemise korrast ja tähtajast informeerib vallavalitsus avalikkust vähemalt kaks nädalat ette. Vastav teada avalikustatakse valla infolehes ja veebilehel, teate võib avaldada ka teiste kanalite kaudu (Facebook, külade listid jms).

  (2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse valla veebilehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse eraldamist (sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist).

  (3) Toetuse saaja teavitab avalikkust kui projekt viiakse ellu Lääne- Nigula valla toetusel (sh kasutab ürituse reklaamis, trükistel, infomaterjalidel, toimumise kohas jms Lääne- Nigula valla nime, lippu ja vappi, toob ürituse korraldamisel esile ürituse seotuse Lääne- Nigula vallaga jms).

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsusel kehtestada käesoleva korra rakendamiseks vajalikud toetuse taotlemise ja aruannete vormid.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 01. septembril 2014.

/otsingu_soovitused.json