KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rõuge valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2018, 20

Rõuge valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 16.04.2018 nr 2

Põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lg 5 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rõuge valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab Rõuge Vallavalitsus, kinnitades komisjoni koosseisu ja kehtestades komisjoni põhimääruse.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Komisjoni põhimääruse eelnõu kooskõlastatakse Lõuna Päästekeskusega (edaspidi päästekeskus).

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Plaanilised ülesanded:
  1) tutvub oma tegevuspiirkonda puudutavate hädaolukorra riskianalüüside ja hädaolukorra lahendamise plaanidega;
  2) omab ülevaadet Rõuge valla territooriumil olevate hädaolukorra ja/või üldhuviteenuste katkestuste lahendamiseks vajalikest ressurssidest;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamise riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist Rõuge Vallavalitsuse hallatavates asutustes;
  4) esitab ettepanekud Rõuge Vallavalitsusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) esitab Rõuge Vallavalitsusele ettepanekud elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamiseks;
  6) esitab päästekeskusele järgmise aasta kriisireguleerimisõppuste kava koostamiseks info Rõuge Vallavalitsuse planeeritava õppuse kohta (õppuse teema, eesmärk, liik, korraldav asutus, toimumise aeg) iga aasta 31. maiks;
  7) tutvub Rõuge Vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks tehtava riskikommunikatsiooniga ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  8) esitab ettepanekud hädaolukordade ennetamise tegevusteks;
  9) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  10) tutvub Rõuge Vallavalitsuse valmisolekuga viia koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil läbi evakuatsiooni ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  11) koostab kriisikomisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
  12) esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest;
  13) hindab Rõuge Vallavalitsuse valmisolekut hädaolukordade lahendamisel osalemiseks ja juhtimiseks ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  14) seirab Rõuge valla territooriumil hädaolukordade ennetamiseks esitatud ettepanekute elluviimist.

  (2) Hädaolukorra lahendamise ülesanded:
  1) abistab hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  2) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  3) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
  4) juhib või toetab Rõuge valla korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamist;
  5) abistab Rõuge valla territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) seirab komisjoni otsuste täitmist;
  5) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni koosolekud

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (3) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (4) Komisjoni korralise koosoleku toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-kirja aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (5) Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (7) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (8) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 6.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni teenindab Rõuge Vallavalitsuse kantselei, kes:
  1) korraldab komisjoni asjaajamist;
  2) valmistab ette komisjoni koosoleku;
  3) protokollib komisjoni koosoleku;
  4) säilitab komisjoni koosolekute protokollid.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Haanja Vallavalitsuse 15.04.2010 määrus nr 1 "Haanja valla kriisikomisjoni põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks;

  (2) Misso Vallavalitsuse 31.03.2010 määrus nr 3 "Misso valla kriisikomisjoni põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks;

  (3) Mõniste Vallavalitsuse 21.12.2012 määrus nr 2 "Mõniste valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks;

  (4) Rõuge Vallavalitsuse 24.03.2010 määrus nr 2 "Rõuge valla kriisikomisjoni põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks;

  (5) Varstu Vallavalitsuse 09.04.2010 määrus nr 3 "Varstu valla kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Põhimääruse muutmise kord, vaidlustamine ja jõustumine

  (1) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Rõuge Vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mailis Koger
vallavanem

Eve Mändmaa
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json