Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Õisu Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 4

Õisu Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 17.04.2019 nr 90

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja kultuuriministri 12.07.2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Raamatukogu ametlik nimetus on Õisu raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

§ 2.   Asukoht ja aadress

  Raamatukogu aadress on Ringi 9, Õisu, Mulgi vald, 69502 Viljandi maakond.

§ 3.   Raamatukogu õiguslik seisund

  (1) Õisu raamatukogu on Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise ja tegevuse ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, sealhulga rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogude töökorralduse juhendist, avaliku teabe seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Mulgi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Raamatukogul on oma eelarve Mulgi valla eelarve koosseisus ja iseseisev äriregistrikood riigi –ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris. Raamatukogul on oma nimega pitsat ja võib omada oma sümboolikat.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 4.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu on kogukonna keskus, mille eesmärgiks on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamist ja kojulaenutust) Mulgi valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ning raamatukogu kasutamise eeskirjale;
  2) tagab avalikule teabele juurdepääsu üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu, korraldab soovijate eelregistreerimise ning abistab elanikke riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb kasutajatele kättesaadavaks oma kogud ja elektroonilised andmebaasid, korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  4) osutab tasulisi eriteenuseid. Eriteenuste loetelu ja tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
  5) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogus puuduvad teavikud raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
  6) korraldab koduteenindust;
  7) teeb teatme-bibliograafilist tööd, vastab päringutele;
  8) korraldab raamatunäitusi ja teisi kirjandusüritusi;
  9) korraldab elanikele individuaalset lugejakoolitust ja digikirjaoskuse õpet;
  10) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises;
  11) teeb koostööd teiste raamatukogude, organisatsioonide, vallaasutuste ja kodanikuühendustega;
  12) kogub ja säilitab koduloolist materjali;
  13) säilitab alaliselt Õisu Mõisa Laenu-Raamatukogu kogusse kuulunud teavikuid, kui ajaloolise ja paikkondliku kultuuriväärtusega hinnalise kogu.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 6.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu tegevust juhib direktor.

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Direktori kvalifikatsioon peab vastama rahvaraamatukogu seaduses § 7 välja toodud kvalifikatsiooninõuetele.

§ 7.   Raamatukogu direktor

  Raamatukogu direktor:
  1) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise;
  2) vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ning
otstarbeka kasutamise eest;
  3) korraldab raamatukogu asjaajamist;
  4) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  5) koostab ja esitab raamatukogu eelarve vallavalitsuse poolt kehtestatud tähtajal;
  6) tagab raamatupidamisalaste dokumentide ning tööaja arvestustabeli esitamise ettenähtud ajaks vallavalitsuse raamatupidamisele;
  7) esindab raamatukogu omavalitsusorganites, organisatsioonides ning suhetes elanikkonnaga oma pädevuse piires;
  8) osaleb maakonnaraamatukogu korraldatud õppepäevadel. Võtab osa erialastest täienduskoolitustest;
  9) teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu lahtiolekuaegade kehtestamiseks ja muutmiseks;
  10) osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ning arengukava koostamisel.

§ 8.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja tema tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks moodustatakse vähemalt kolmeliikmeline rahvaraamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus neljaks aastaks.

  (3) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (4) Nõukogu koosolekud protokollitakse.

  (5) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

  (6) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (7) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

4. peatükk KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA 

§ 9.   Raamatukogu kogud ja teeninduse korraldus

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab vallavolikogu. Raamatukogu teeninduspiirkonda kuuluvad Mulgi vallas Ereste, Kaarli, Kalvre, Mõõnaste, Naistevalla, Päidre, Rimmu, Saksaküla, Sammaste, Toosi, Ülemõisa, Õisu.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE 

§ 10.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vara.

  (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 11.   Raamatukogu finantseerimine

  (1) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik tulud ja kulud.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetused;
  4) raamatukogu põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 12.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Raamatukogu juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas maakonnaraamatukogule statistilise aruande 15. jaanuariks ja sisulise töö aruande 1. veebruariks.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 13.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Halliste Vallavolikogu 15. detsembri 2010. a määrus nr 26 „Õisu Raamatukogu põhimäärus”.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json