Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Õisu Raamatukogu kasutuse eeskiri

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 5

Õisu Raamatukogu kasutuse eeskiri

Vastu võetud 17.04.2019 nr 91

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Õisu raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutuse eeskiri reguleerib raamatukogu teeninduse korralduse, raamatukogu kasutajate ja lugejate õigused, kohustused ning vastutuse.

  (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutuse eeskirja, võttes endale materiaalse vastutuse nii laenatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

  (3) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik, välja arvatud lugejad, kellelt on vastavalt Rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

  (4) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (5) Raamatukogu eriteenused (printimine, kopeerimine, skaneerimine jm.) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Lugejaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine

  (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel. Teaviku kojulaenutamise õiguse saamiseks on kuni 18-aastase isiku puhul õigus rahvaraamatukogul küsida lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut.

  (2) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes on tutvunud raamatukogu kasutuse eeskirjaga ja kinnitab allkirjaga, et nõustub seda täitma ja on teadlik isikuandmete kasutamisest õigusaktides sätestatud ulatuses.

  (3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis üks kord. Andmebaasi kantakse lugeja kohta järgmised isikuandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoninumber;
  5) elektronposti aadress (selle olemasolul).

  (4) § 2 lõikes 3 toodud isiku- ja kontaktandmeid kasutatakse lugeja isiku tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste osutamiseks ja analüüsiks, sh teavikute tagastamisaja meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (5) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks vastava õigusega töötajale. Muudel juhtudel võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud korras.

  (6) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse igal aastal lugeja esimesel külastusel raamatukokku. Oma isikuandmete muutumisest tuleb teatada raamatukogule.

  (7) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja kui ta pole raamatukogu külastanud kolm aastat või lugeja avalduse alusel. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja andmeid andmebaasist. Neid andmeid säilitatakse kuni kohustuste täitmiseni.

§ 3.   Lugejateenindus

  (1) Lugeja saab siseneda lugejakontole e-kataloogis URRAM aadressil http://www.lugeja.ee ID-kaardiga või kasutajanime ja parooliga.

  (2) Raamatukogus leiduvate teavikute kohta saab infot elektronkataloogist. Vajadusel abistab lugejaid teaviku otsimisel raamatukoguhoidja.

  (3) Teatmeteoseid, haruldasi raamatuid, jooksva nädala ajalehti ja ajakirja kõige uuemat numbrit raamatukogust välja ei laenutata.

  (4) Laenutus registreeritakse elektroonilises andmebaasis.

  (5) Lugejale laenutatakse koju kuni 10 teavikut.

  (6) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva, raamatukogu võib kehtestada enamnõutud teavikutele ja perioodikale laenutusajaks 7 päeva.

  (7) E-posti aadressi omanikele saadab raamatukoguprogramm automaatselt enne laenutähtaja lõppu teate tähtaja saabumise ning tähtaja möödumisel võlgnevuse kohta.

  (8) Lugeja saab raamatukogu e-kataloogi iseteeninduses teavikuid reserveerida. Reserveering kehtib viis tööpäeva. Enimnõutavate teavikute laenutamiseks saab registreeruda järjekorda. Järjekorra jõudmisest soovijani teatatakse telefoni või e-posti teel.

  (9) Lugeja võib teaviku tagastamistähtaega pikendada (telefoni, e-posti teel või kasutades lugejaportaali http://www.lugeja.ee), kui teavikule pole järjekorda, kuid mitte rohkem kui kolm korda. Tagastamistähtaja ületanud teavikut iseteeninduses pikendada ei saa.

  (10) Väärtusliku teaviku eest võib raamatukogu nõuda lugejalt tagatist. Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (11) Raamatukogus puuduva teaviku saab lugeja tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu. Tellitud teaviku tagasisaatmise postikulu tasub lugeja.

  (12) Raamatukogu osutab teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste avalike andmebaaside põhjal.

  (13) Lugeja võib esitada infopäringu suuliselt või kirjalikult. Mahukale ja aeganõudvale päringule vastamine toimub 2 tööpäeva jooksul.

  (14) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil koduteeninduse.

§ 4.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma. Teaviku rikkumisest või hävimisest peab teatama raamatukoguhoidjale.

  (2) Teaviku rikkumise või kaotamise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga, või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni võlgnevus likvideeritud. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

  (3) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot päeva eest ühe teaviku kohta. Enne võlgade likvideerimist lugejale uusi teavikuid ei laenutata.

  (4) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid edasi teistele lugejatele.

§ 5.   Arvutite kasutamine

  (1) Arvutite kasutamine on tasuta.

  (2) Arvutite kasutamise eeltingimuseks on arvutioskus.

  (3) Kui arvutile soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijatele eelregistreerimise. Riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks abistab isikuid raamatukoguhoidja.

  (4) Printimiseks, kopeerimiseks ja skaneerimiseks on vajalik raamatukoguhoidja nõusolek.

  (5) Raamatukogus on WIFI kasutamise võimalus.

  (6) Arvuti kasutamise lõpetamisel kohustub kasutaja sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid.

  (7) Raamatukoguhoidjat tuleb viivitamatult teavitada arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest ja tõrgetest mõne süsteemi töös.

  (8) Keelatud on:
  1) kodulehtede külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;
  2) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  3) tarkvara ja arvutimängude allalaadimine.

§ 6.   Sisekord

  (1) Raamatukogu ruumides tuleb külastajatel säilitada kord ja vaikus. Raamatukogus on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

  (2) Alkoholijoobes ja silmnähtavalt määrdunud riiete või kätega lugejaid ei teenindata.

  (3) Raamatukogus on keelatud söömine ja joomine.

  (4) Raamatukogu kasutuse eeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

  (5) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab raamatukogu direktor.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Halliste Vallavolikogu 15.12.2010 määrus nr 27 „Õisu Raamatukogu kasutamise eeskiri”.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json