Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Mõisaküla Linnahoolduse põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 6

Mõisaküla Linnahoolduse põhimäärus

Vastu võetud 17.04.2019 nr 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Mõisaküla Linnahoolduse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, finantseerimise alused ja järelevalve.

§ 2.   Linnahoolduse asukoht ja aadress

  (1) Mõisaküla Linnahooldus (edaspidi linnahooldus) asub Mõisaküla linnas Mulgi vallas Viljandi maakonnas.

  (2) Linnahoolduse postiaadress on Õhtu tn 7a, Mõisaküla linn, Mulgi vald, Viljandi maakond.

§ 3.   Linnahoolduse õiguslikud alused

  (1) Linnahooldus on Mulgi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (2) Linnahooldus juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Linnahoolduse teabehalduse korraldus reguleeritakse linnahoolduse juhataja käskkirjaga.

  (4) Linnahoolduse asjaajamise keel on eesti keel.

  (5) Linnahooldusel on oma nimega dokumendiplangid ja vajadusel pitsat.

  (6) Linnahooldusel võib kasutusel olla oma sümboolika. Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab linnahoolduse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 4.   Haldusmenetlus

  Linnahoolduse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk LINNAHOOLDUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Linnahoolduse tegevuse eesmärk

  Linnahoolduse tegevuse eesmärgiks on tagada Mulgi valla (edaspidi vald) Mõisaküla piirkonna (edaspidi piirkond) avalike üldkasutatavate territooriumide hooldus- ja heakorratööde korraldamine ja teostamine, vallavara ja infrastruktuuri rajatiste korrashoiu korraldamine ja teostamine.

§ 6.   Linnahoolduse ülesanded

  (1) Linnahoolduse ülesanded on:
  1) piirkonna avalike üldkasutatavate territooriumide (pargid, kalmistu, tänavad, kergteed, parkimisalad, haljasalad jmt) heakorra- ja hooldustööde, sh jäätmekäitluse korraldamine ja teostamine;
  2) Mõisaküla kalmistu haldamine;
  3) vallale kuuluvate piirkonnas asuvate elamispindade hooldusremondi korraldamine ja teostamine;
  4) vallale kuuluvate piirkonnas asuvate kinnistute territooriumide heakorratööde korraldamine ja teostamine;
  5) tänavavalgustusrajatiste hooldamine ja korrashoiu tagamine;
  6) taristute (truubid, sadevee äravoolusüsteemid jmt) hooldustööde korraldamine ja teostamine;
  7) piirkonnakujunduslike (s. h jõuluvalgustuse, tänavasiltide, viitade jmt) tööde korraldamine ja teostamine;
  8) mälestusmärkide ja lipumastide hooldustööde korraldamine ja teostamine;
  9) pargiinventari (pingid ja prügikastid) ja väikevormide paigaldamine ning hooldustööde korraldamine ja teostamine;
  10) hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, omanikule üleandmise ning omanikuta looma varjupaika suunamise korraldamine;
  11) Mõisaküla kodukandipäevade tehniline ettevalmistamine ja piirkonna teistele üritustele tehnilise jm abi osutamine;
  12) linnahooldusele valitsemiseks antud või soetatud valla vara (maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara) valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine vastavalt valla õigusaktidele.

  (2) Linnahooldus täidab teisi valla õigusaktidega talle pandud ülesandeid ja võib avalikus huvist lähtuvalt osutada teisi avalikkusele vajalikke tasuta ja tasulisi teenuseis juhul, kui asutuse põhimäärusest tulenevad ülesanded on täidetud.

  (3) Linnahoolduse poolt osutatavate teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab Mulgi Vallavalitsus.

3. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 7.   Asutuse tegevuse korraldamine

  (1) Linnahoolduse tegevust juhib linnahoolduse juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Linnahoolduse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat ametiasutus.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (4) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 8.   Juhataja

  Linnahoolduse juhataja ülesanded:
  1) korraldab linnahoolduse tegevust ja esindab talle antud volituste ulatuses asutust kõigis õigustoimingutes;
  2) võtab tööle ja vabastab töölt linnahoolduse töötajad ning sõlmib, muudab ja ütleb üles nendega sõlmitud töölepingud;
  3) annab linnahoolduse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  4) korraldab linnahoolduse teabehaldust vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) töötab välja ja kinnitab töökorralduse reeglid ning töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid ja kontrollib nende täitmist;
  6) esitab asutuse eelarve projekti vallavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
  7) vastutab linnahoolduse eelarvest kinnipidamise eest;
  8) teeb valla nimel tehinguid linnahoolduse ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes valla õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  9) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) tagab linnahoolduse valdusse antud valla vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise vastavalt Mulgi Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale;
  11) esitab vallavalitsusele ettepanekuid linnahoolduse töö paremaks korraldamiseks;
  12) vastutab linnahoolduse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  13) kannab vastutust asutuse kogu tegevuse ja arengu eest;
  14) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  15) täidab muid vallavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 9.   Juhataja asendamine

  Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 10.   Linnahoolduse töötajad

  (1) Linnahoolduse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Linnahoolduse töötajate tööalased õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töölepingus, teabehalduse ja töökorralduse reeglites ning töötervishoiu- ja tööohustusalastes juhendites.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Linnahoolduse vara

  (1) Linnahoolduse vara moodustavad linnahooldusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud varad (maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, rahalised vahendid jm).

  (2) Linnahoolduse valduses olev vara on valla omand.

  (3) Linnahoolduse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning rahaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt riigi ja valla õigusaktidele.

§ 12.   Linnahoolduse finantseerimise alused

  (1) Linnahooldusel on valla eelarves alaeelarvena oma eelarve, mille kinnitab Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Linnahooldust finantseeritakse:
  1) valla eelarvelistest eraldistest;
  2) omatuludest (füüsiliste ja juriidiliste isikute sihtotstarbelised eraldised, toetused ja annetused, põhitegevusega seotud tasulised teenused).

  (3) Linnahoolduse raamatupidamisarvestust korraldab ametiasutus.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Linnahoolduse juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

  (2) Linnahoolduse põhimääruse järgsete ülesannete täitmist ja rahaliste vahendite ning muu vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama vallavalitsuse määratud tähtajaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Linnahoolduse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Linnahoolduse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Linnahoolduse ümberkorraldamine tähendab asutuse ühinemist või jagunemist.

  (3) Asutus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) asutus ühendatakse teise sarnase asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetatakse;
  3) asutus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (4) Asutuse tegevus lõpetatakse juhul, kui asutust ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaja, asutust ei ole võimalik finantseerida, asutus ei vasta järelevalveorgani hinnangul õigusaktidega kehtestatud nõuetele või muul seadusega ettenähtud juhul.

6. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 15.   Linnahoolduse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Linnahoolduse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 25. mai 2009 määrus nr 10 „Mõisaküla Linnahoolduse põhimäärus“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json