Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 84 "Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 12

Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 84 "Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale" muutmine

Vastu võetud 17.04.2019 nr 62
jõustumine 01.05.2019

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 64 lõike 10 ja § 66 lõike 3 alusel.

§ 1. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruses nr 84 "Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale" tehakse järgmised muudatused:
1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 64 lõike 10 ja § 66 lõike 3 alusel, arvestades majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määrust nr 123 „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi.";
2) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
" § 2. Taksoveoteenuste loetelu
(1) Vedaja võib kehtestada taksoveol hinna ainult sõitjateveo teenusele. Sõitjateveo teenuse hinna komponendid on sõidualustustasu, sõidukilomeetritasu ja ajatasu. Hinna arvutamisel võib kasutada võrdlevat või summeerivat arvutusrežiimi. Sõitjateveo teenuse hinna komponentide väärtused ja kasutatav arvutusrežiim peavad olema programmeeritud sõidukile paigaldatud taksomeetrisse ning välja toodud taksoveoteenuste hinnakirjal ja taksomeetri kohandamise tunnistusel.
(2) Vedaja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hinna komponendid diferentseerida sõltuvalt teenuse osutamise ajast järgmiselt:
1) päevane (ajavahemikul kella 6-23) ja öine (ajavahemikul kella 23-6) hind või
2) hind tööpäeval (E-R) ja puhkepäeval (L, P ja riigipühad).
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul peab hinna muutus taksomeetris toimuma automaatselt taksomeetri kella ja kalendri alusel.
(4) Ajatasu kõrgeim lubatav määr on 22-kordne sõidu kilomeetritasu määr.";
3) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Hinnakirja vormid on esitatud määruse lisades 1-6.
(2) Hinnakirja formaat on A5 maastikuvaates. Hinnakirja teksti kirjatüüp on Arial Narrow, tekstilises osas on eestikeelse kirja suurus vähemalt 24, ingliskeelse kirja suurus vähemalt 16 ja numbrilises osas vähemalt 30.“;
4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:
"(11) Käesoleva määruse kohaselt enne 1. maid 2019. a vormistatud taksoveoteenuste hinnakiri tuleb ümber vormistada vastavalt käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuetele hiljemalt 31. augustiks 2019. a.
(12) Enne 1. maid 2019. a kohandatud taksomeetrid, millesse sisestatud ajatasumäär ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud nõudele, tuleb uuesti kohandada hiljemalt 31. augustiks 2019. a.".
§ 2. Määrus jõustub 1. mail 2019. a.

Ene Ergma
Aseesimees

Lisa 1 Hinnakirja vorm taksomeetri summeeriva arvutusrežiimi korral

Lisa 2 Hinnakirja vorm taksomeetri võrdleva arvutusrežiimi korral

Lisa 3 Hinnakirja vorm taksomeetri summeeriva arvutusrežiimi korral eristades teenuse osutamist päeval ja öösel

Lisa 4 Hinnakirja vorm taksomeetri võrdleva arvutusrežiimi korral eristades teenuse osutamist päeval ja öösel

Lisa 5 Hinnakirja vorm taksomeetri summeeriva arvutusrežiimi korral eristades teenuse osutamist argipäeval ja nädalavahetusel sh. riigipühal

Lisa 6 Hinnakirja vorm taksomeetri võrdleva arvutusrežiimi korral eristades teenuse osutamist argipäeval ja nädalavahetusel sh. riigipühal

/otsingu_soovitused.json