Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Kultuuri valdkonna toetused

Kultuuri valdkonna toetused - sisukord
Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 13

Kultuuri valdkonna toetused

Vastu võetud 17.04.2019 nr 59
jõustumine 01.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu linnas kultuuri valdkonnas toetuse andmise kriteeriume, toetuse taotlemise, taotluse hindamise, toetuse andmise, kasutamise ja kasutamise üle järelevalve tegemise korda.

§ 2.   Toetuse objekt

  (1) Kultuuri valdkonna toetuse objekt on kultuuriprojekt, kultuuriprogramm, kolmeaastane kultuuritegevus, kultuuri mobiilsusprojekt, kultuuriinvesteering ja kultuuri arengutoetus.

  (2) Vajadusel seatakse enne toetuse taotlemise tegevusele või protsessile prioriteet, millele vastav taotlus saab hindamisel lisapunkte või kvalifitseerub toetuse saajaks.

§ 3.   Toetuse taotlemise ühekordsuse põhimõte

  (1) Käesoleva määruse kohaselt on ühele sündmusele, programmile või muule tegevusele võimalik toetust taotleda üks kord.

  (2) Üks isik võib taotleda mitut käesolevas määruses nimetatud toetust, kui toetuse objekt on erinev.

2. peatükk Toetuste andmise täpsemad reeglid 

1. jagu Kultuuriprojekti toetus 

§ 4.   Kultuuriprojekti toetus

  (1) Kultuuriprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal toimuvale sündmusele või sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

  (2) Kultuuriprojekti toetus jaguneb:
  1) väikeprojekti toetuseks (toetus kuni 5000 eurot, kaasa arvatud);
  2) suurprojekti toetuseks (toetus alates 5001 eurost).

§ 5.   Kultuuriprojekti toetuse taotlemise aeg

  (1) Kultuuriprojekti toetuse taotlus esitatakse Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhises infosüsteemis hiljemalt kalendriaasta 1. septembriks.

  (2) Kultuuri väikeprojekti toetuse taotlust on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajale võimalik esitada vähemalt kahel korral aastas. Taotluste esitamise ajast teavitatakse vähemalt kaks kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva.

§ 6.   Kultuuriprojekti toetuse taotlemine

  Kultuuriprojekti toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) kultuuriprojekti nimi;
  5) taotletav toetussumma;
  6) kultuuriprojekti toimumise aeg;
  7) kultuuriprojekti vajalikkuse põhjendus;
  8) kultuuriprojektiga saavutatavad eesmärgid ja mõõdikud eesmärkide täitmise hindamiseks;
  9) kultuuriprojekti vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  10) kultuuriprojekti elluviijate nimed ja lühitutvustus;
  11) kultuuriprojekti tegevusplaani kirjeldus;
  12) kultuuriprojekti teavitusplaani kirjeldus;
  13) kultuuriprojekti kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta;
  14) vajadusel muud olulised andmed.

§ 7.   Kultuuriprojekti toetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kultuuri väikeprojekti toetuse ülemmäär on 5000 eurot, kultuuri suurprojekti toetusel ülemmäära ei ole, alammäär on 5001 eurot.

  (2) Kultuuriprojekti toetust ei ole lubatud kasutada kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks, kommunaalteenuste eest tasumiseks (välja arvatud kultuuriprojekti läbiviimisega seotud kommunaalteenused), varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks.

  (3) Kultuuriprojekti korraldamisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 20% Tartu linnalt saadud toetusest.

§ 8.   Kultuuriprojekti oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kultuuriprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 10% kultuuriprojekti kogumaksumusest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 9.   Kultuuriprojekti toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) kultuuriprojekti vajalikkus;
  2) kultuuriprojekti eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
  3) kultuuriprojekti elluviijate võimekus;
  4) tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
  5) teavitusplaan;
  6) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antava maksimaalse punktide arvu otsustab käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon, ühe kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 20 punkti.

  (3) Kui kultuuriprojekti toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse taotluse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 5 punkti.

§ 10.   Kultuuriprojekti toetuse suurus

  (1) Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes kuni 20% vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel võrreldakse kõiki samaks tähtajaks esitatud kultuuriprojekti toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte ning eelarveliste vahendite olemasolu.

§ 11.   Kultuuriprojekti toetuse andmine

  (1) Kultuuri suurprojekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Kultuuri väikeprojekti toetus antakse taotlemise aastaks või taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (3) Kultuuriprojekti toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 12.   Kultuuriprojekti toetuse aruanne

  Kultuuriprojekti toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale hiljemalt kultuuriprojekti elluviimise kuule järgneva kuu lõpuks aruande, milles esitatakse kultuuriprojekti kohta järgmine teave:
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) kultuuriprojekti eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  6) ülevaade kultuuriprojekti elluviimisega kaasnenud muudatustest.

2. jagu Kultuuriprogrammi toetus 

§ 13.   Kultuuriprogrammi toetus

  (1) Kultuuriprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele.

  (2) Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 14.   Kultuuriprogrammi toetuse taotlemise aeg

  Kultuuriprogrammi toetuse taotlus esitatakse Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhises infosüsteemis hiljemalt kalendriaasta 1. oktoobriks.

§ 15.   Kultuuriprogrammi toetuse taotlemine

  Kultuuriprogrammi toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) kultuuriprogrammi nimi;
  5) taotletav toetussumma;
  6) kultuuriprogrammi vajalikkuse põhjendus;
  7) kultuuriprogrammiga saavutatavad eesmärgid ja mõõdikud eesmärkide täitmise hindamiseks;
  8) kultuuriprogrammi elluviijate nimed ja lühitutvustus;
  9) kultuuriprogrammi tegevusplaani kirjeldus;
  10) kultuuriprogrammi teavitusplaani kirjeldus;
  11) kultuuriprogrammi kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta;
  12) vajadusel muud olulised andmed.

§ 16.   Kultuuriprogrammi toetuse kasutamise piirangud

  Kultuuriprogrammi toetust ei ole lubatud kasutada kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks, varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks.

§ 17.   Kultuuriprogrammi oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kultuuriprogrammi toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 30% kultuuriprogrammi kogumaksumusest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 18.   Kultuuriprogrammi toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriprogrammi toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) kultuuriprogrammi vajalikkus;
  2) kultuuriprogrammi eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
  3) kultuuriprogrammi elluviijate võimekus;
  4) tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
  5) teavitusplaan;
  6) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antava maksimaalse punktide arvu otsustab käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon, ühe kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 20 punkti.

§ 19.   Kultuuriprogrammi toetuse suurus

  (1) Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes kuni 20% vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Vähendatud mahus taotluse toetamisel võrreldakse kõiki esitatud kultuuriprogrammi toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte ning eelarveliste vahendite olemasolu.

§ 20.   Kultuuriprogrammi toetuse andmine

  (1) Kultuuriprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Kultuuriprogrammi toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 21.   Kultuuriprogrammi toetuse aruanne

  Kultuuriprogrammi toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale hiljemalt programmi elluviimisele järgneva aasta 31. jaanuariks aruande, milles esitatakse kultuuriprogrammi kohta järgmine teave:
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) kultuuriprogrammi eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade programmi tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  6) ülevaade kultuuriprogrammi elluviimisega kaasnenud muudatustest.

3. jagu Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus 

§ 22.   Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

  (1) Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

  (2) Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 23.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlemise aeg

  Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlus esitatakse Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhises infosüsteemis hiljemalt kalendriaasta 1. oktoobriks.

§ 24.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlemine

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) taotletav summa iga aasta kohta;
  5) taotleja organisatsiooni olulisus valdkonnas, sealhulgas ülevaade senistest tegevustest;
  6) tegevusega saavutatavad eesmärgid ja mõõdikud eesmärkide täitmise hindamiseks;
  7) tegevuse elluviijate nimed ja nende lühitutvustus;
  8) tegevusplaani kirjeldus iga aasta kohta;
  9) teavitusplaani kirjeldus iga aasta kohta;
  10) tegevuse kogueelarve, sealhulgas tulude ja kulude jaotus (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) iga aasta kohta ja nägemus riskide maandamise kohta;
  11) vajadusel muud olulised andmed.

  (2) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) taotleja kehtiv arengukava;
  2) tegevuste elluviijate elulookirjeldused ja kinnitus selle kohta, et nad osalevad taotleja tegevuste elluviimisel.

§ 25.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse alammäär on 5000 eurot aastas ühe taotleja kohta.

  (2) Samal ajal antakse kolmeaastast kultuuritegevuse toetust kuni viiele juriidilisele isikule.

  (3) Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei ole lubatud kasutada kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks, varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste eest tasumiseks.

§ 26.   Kolmeaastase kultuuritegevuse oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering 40% tegevuse kogumaksumusest, sealhulgas peab toetuse saaja teenima omatulu vähemalt 10% kalendriaasta kogueelarvest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 27.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluste hindamise kriteeriumid

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) organisatsiooni olulisus valdkonnas;
  2) tegevuse eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
  3) tegevuse elluviijate võimekus;
  4) tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus igal aastal;
  5) teavitusplaan igal aastal;
  6) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks igal aastal.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik esimese aasta kohta saada maksimaalselt 100 punkti. Teise ja kolmanda aasta eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punkti.

  (3) Iga kriteeriumi eest antava maksimaalse punktide arvu otsustab hindamiskomisjon, ühe kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 20 punkti.

  (4) Kui kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlus saab teise ja kolmanda aasta eest hindamisel vähem kui 30 punkti või kui käesoleva määruse paragrahvi 25 lõikes 2 nimetatud piirarv kolmeaastase tegevustoetuse saajaid on välja selgitatud, suunatakse taotlus kultuuriprogrammi toetuse taotluste hulka ning hinnatakse seda kultuuriprogrammi toetuse taotlusena.

§ 28.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse suurus

  (1) Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust antakse taotletud või vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel võrreldakse kõiki esitatud kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte ning eelarveliste vahendite olemasolu.

§ 29.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse andmine

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetus antakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kalendriaastaks.

  (2) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 30.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluse uuendamine ja aruanne

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale hiljemalt toetuse saamise esimese ja teise aasta 31. oktoobriks täpsustatud informatsiooni järgmise aasta kohta:
  1) tegevusega saavutatavad eesmärgid ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikud;
  2) tegevuse elluviijate nimed koos lühitutvustusega;
  3) tegevusplaani kirjeldus;
  4) teavitusplaani kirjeldus;
  5) tegevuse kogueelarve, sealhulgas tulude ja kulude jaotus (kogueelarve peab sisaldama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut).

  (2) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale iga aasta kohta hiljemalt järgneva aasta 31. märtsiks aruande, milles esitatakse toetuse saaja eelmise aasta tegevusest järgmine teave:
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) tegevuse eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  6) ülevaade tegevuse elluviimisega kaasnenud muudatustest.

4. jagu Kultuuri mobiilsusprojekti toetus 

§ 31.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetus

  (1) Kultuuri mobiilsusprojekti toetus on toetus mittetulundusühingule või sihtasutusele selle töötaja, liikme või kollektiivi poolt Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimuval festivalil, konkursil või muul valdkondlikul sündmusel, osalemiseks rahvusvahelise võrgustiku tegevuses või rahvusvahelise koostöö arendamiseks toimuval kohtumisel (lähetus).

  (2) Kultuuri mobiilsusprojekti toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 32.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotlemise aeg

  Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotlus esitatakse Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhises infosüsteemis hiljemalt kaks kuud enne kavandatud lähetuse algust.

§ 33.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotlemine

  Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) ülevaade taotleja eelneva tegevusaasta tulemustest, kui taotleja on Tartus tegutsenud vähem kui kaks aastat;
  5) lähetuse aeg;
  6) lähetatavate nimed ja isikukoodid ning seos lähetava organisatsiooniga;
  7) lähetuse sihtkoht, sealhulgas organisatsiooni nimi, mida külastatakse, või sündmus, millel osaletakse;
  8) lähetuse eesmärk ja lähetatavate roll eesmärgiga seoses;
  9) lähetusest tõusev kasu organisatsioonile, sealhulgas teadmiste või kogemuste jagamise ja jätkutegevuste plaan;
  10) lähetuse vastavus käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  11) vajadusel muud olulised andmed.

§ 34.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse määr

  (1) Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse suurus ühe füüsilise isiku kohta on:
  1) 100 eurot, kui lähetusse minnakse Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);
  2) 200 eurot, kui lähetusse minnakse teistesse Euroopa riikidesse ja Venemaa Föderatsiooni Euroopa osasse (välja arvatud Pihkva ja Leningradi oblast);
  3) 300 eurot, kui lähetusse minnakse muudesse riikidesse.

  (2) Kui minnakse korraga mitmesse riiki, antakse toetust suurema toetusmääraga riigi järgi.

  (3) Toetuse ülemmäär ühele organisatsioonile ühele sündmusele minekuks on 3000 eurot.

§ 35.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) lähetuse eesmärk ja lähetatavate rolli seos eesmärgiga (kuni 40 punkti);
  2) organisatsioonile lähetusest saadav kasu, sealhulgas teadmiste või kogemuste jagamise ja jätkutegevuste plaani kvaliteet (kuni 40 punkti);
  3) lähetuse vastavus prioriteetsele eesmärgile (20 punkti).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Toetuse saamiseks peab taotlus vastama seatud prioriteetsele eesmärgile ning saama hindamisel vähemalt 70 punkti.

§ 36.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse andmine

  (1) Kultuuri mobiilsusprojekti toetus antakse taotlemise aastaks. Kultuuri mobiilsusprojekti toetust võib anda taotlemisele järgnevaks aastaks, kui toetust taotletakse aasta kahel viimasel kuul.

  (2) Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse andmise otsustab kultuuriosakonna juhataja.

§ 37.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse aruanne

  Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale hiljemalt lähetuse kuule järgneva kuu lõpuks aruande, milles esitatakse lähetuse kohta järgmine teave:
  1) lähetuse tulemused ja lähetuse eesmärkide saavutamise analüüs;
  2) lähetusest organisatsioonile tõusnud kasu, sealhulgas teadmiste ja kogemuste jagamise ning jätkutegevuste kirjeldus;
  3) muu oluline lähetusega seotud info, millest võiks olla kasu linnal või teistel isikutel.

5. jagu Kultuuriinvesteeringu toetus 

§ 38.   Kultuuriinvesteeringu toetus

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks.

  (2) Kultuuriinvesteeringu toetust on õigustaotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele investeeringutoetust taotletakse, on Tartu linnas.

  (3) Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 39.   Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlemise aeg

  Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlus esitatakse Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhises infosüsteemis hiljemalt kalendriaasta 1. septembriks.

§ 40.   Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlemine

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) taotletav toetussumma;
  5) investeeringu vajalikkuse põhjendus;
  6) investeeringu vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  7) investeeringu kirjeldus, sealhulgas tehtud eeltegevuste kirjeldus;
  8) investeeringu mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus;
  9) investeeringu elluviimise aeg;
  10) investeeringu kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- või kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta;
  11) vajadusel muud olulised andmed.

  (2) Kultuuriinvesteeringu taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumust, välja arvatud juhul, kui kolme hinnapakkumuse saamine ei ole olnud võimalik.

§ 41.   Kultuuriinvesteeringu toetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

  (2) Kultuuriinvesteeringu toetust võib kasutada taotlejale kuuluval või üürilepingu alusel kasutataval (üürileping peab kehtima veel vähemalt kolm aastat) kinnisasjal ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või inventari või seadmete ostmiseks või paigaldamiseks, mida kasutatakse enamuse aastast Tartu linnas ja mis aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

  (3) Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa kasutada taotleja eksponaadi soetamiseks ja rekonstrueerimiseks või muu sarnase eseme (näiteks dekoratsioon) soetamiseks või rekonstrueerimiseks.

  (4) Toetust ei saa kasutada käibemaksu tasumiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja ei ole ise käibemaksukohuslane.

§ 42.   Kultuuriinvesteeringu toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) investeeringu vajalikkuse põhjendus ja tehtud eeltegevuste kvaliteet;
  2) investeeringu mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus;
  3) investeeringu elluviimise ajakava realistlikkus;
  4) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antava maksimaalse punktide arvu otsustab käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon, ühe kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 40 punkti.

  (3) Kui kultuuriinvesteeringu toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse taotluse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 5 punkti.

  (4) Kultuuriinvesteeringu toetuse taotluste hindamisel eelistatakse neid taotlejaid, kes varem ei ole kultuuriinvesteeringu toetust saanud. Reeglina ei anta toetust taotlejale mitmel kalendriaastal järjest.

§ 43.   Kultuuriinvesteeringu toetuse suurus

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel tehakse ettepanek investeeringu konkreetse osa ärajätmiseks.

§ 44.   Kultuuriinvesteeringu toetuse andmine

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Kultuuriinvesteeringu toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 45.   Kultuuriinvesteeringu toetuse aruanne

  Kultuuriinvesteeringu toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale hiljemalt investeeringu elluviimise kuule järgneva kuu lõpuks aruande, milles esitatakse kultuuriinvesteeringu kohta järgmine teave:
  1) investeeringu raames tehtud tegevuste ja lõpptulemuse kirjeldus;
  2) investeeringu mõju kirjeldus;
  3) ülevaade eelarve täitmisest.

6. jagu Kultuuri arengutoetus 

§ 46.   Kultuuri arengutoetus

  (1) Kultuuri arengutoetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevuseks, mis tõstab organisatsiooni võimekust ja jätkusuutlikkust ning aitab kaasa organisatsiooni arengule.

  (2) Kultuuri arengutoetust on õigustaotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on kultuurivaldkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

  (3) Kultuuri arengutoetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 47.   Kultuuri arengutoetuse taotlemise aeg

  Kultuuri arengutoetuse taotlus esitatakse Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhises infosüsteemis hiljemalt kalendriaasta 1. septembriks.

§ 48.   Kultuuri arengutoetuse taotlemine

  (1) Kultuuri arengutoetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) taotletav toetussumma;
  5) taotleja organisatsiooni ja selle arenguvajaduse kirjeldus, ülevaade tehtud uuringutest ja eeltegevustest;
  6) tegevuse vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  7) arengutoetuse taotlemise eesmärk, olemasoleva algtaseme ja soovitud lõpptaseme kirjeldus ja mõõdikud tulemuse hindamiseks;
  8) tegevusplaan arengu elluviimiseks koos ajakavaga;
  9) tegevuse elluviijate nimed ja lühitutvustus;
  10) tegevuse kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- või kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta;
  11) vajadusel muud olulised andmed.

  (2) Kultuuri arengutoetuse taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumust, välja arvatud juhul, kui kolme hinnapakkumuse saamine ei ole olnud võimalik.

§ 49.   Kultuuri arengutoetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kultuuri arengutoetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

  (2) Kultuuri arengutoetust võib kasutada organisatsiooni inimeste koolitamiseks, õppe- või arendusreisideks, arengudokumentide väljatöötamiseks, ekspertide palkamiseks või inventari soetamisega kaasnevate arendus- ja koolitustegevuste rahastamiseks.

  (3) Toetust ei saa kasutada käibemaksu tasumiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja ei ole ise käibemaksukohuslane.

§ 50.   Kultuuri arengutoetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuri arengutoetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) organisatsiooni arenguvajaduse kirjelduse selgus ning tehtud eeltegevuste vastavus vajadusele;
  2) arengutoetuse taotlemise eesmärkide selgus, valitud mõõdikute vastavus eesmärkidele;
  3) tegevusplaani ja ajakava realistlikkus;
  4) tegevusplaani elluviijate võimekus;
  5) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antav maksimaalne punktide arv on 20.

  (3) Kui kultuuri arengutoetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse taotluse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 5 punkti.

  (4) Kultuuri arengutoetuse taotluste hindamisel eelistatakse neid taotlejaid, kes varem ei ole kultuuri arengutoetust saanud. Reeglina ei anta toetust taotlejale mitmel kalendriaastal järjest.

§ 51.   Kultuuri arengutoetuse suurus

  (1) Kultuuri arengutoetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel tehakse ettepanek arengutegevuste konkreetse osa ärajätmiseks.

§ 52.   Kultuuri arengutoetuse andmine

  (1) Kultuuri arengutoetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Kultuuri arengutoetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 53.   Kultuuri arengutoetuse aruanne

  Kultuuri arengutoetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale hiljemalt arendustegevuste elluviimise kuule järgneva kuu lõpuks aruande, milles esitatakse kultuuriarengu kohta järgmine teave:
  1) ülevaade elluviidud tegevustest ja nende mõju analüüs;
  2) ülevaade tegevuste tulemustest, tulemuste vastavuse kirjeldus seatud eesmärgile mõõdikute kohaselt;
  3) ülevaade eelarve täitmisest.

3. peatükk Taotluse menetlemine hindamiskomisjonis, taotleja kohustused, toetuse väljamaksmine ning toetuse andmise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 54.   Toetuse taotluse hindamine

  (1) Toetuse taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni.

  (2) Hindamiskomisjon lepib hiljemalt kaks kuud enne toetuse taotlemise tähtaega kokku hindamiskriteeriumite eest antavate punktide arvu, kui punktide arv ei ole sätestatud käesolevas määruses.

  (3) Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab iga taotluse igale hindamiskriteeriumile punktid vastavalt oma äranägemisele. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumitele antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga.

  (4) Kui ühele taotlusele kolme hindamiskomisjoni liikme antud madalaima ja kõrgeima punktisumma vahe on rohkem kui 25 punkti, hindab taotlust veel üks hindamiskomisjoni liige. Lõplik punktisumma kujuneb sellisel juhul kolme sarnasema hindaja antud punktidest.

  (5) Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks, arvestades käesolevas määruses sätestatud piirangute ja eelarve võimalustega.

  (6) Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku taotluse toetamiseks taotletust väiksemas mahus, arvestades käesolevas määruses sätestatud piiranguid.

§ 55.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
  2) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti täismahus või taotletust kuni 20% väiksemas mahus;
  3) kasutama toetust taotluses nimetatud projekti, programmi, tegevuste, investeeringu või arengu elluviimisega seotud kulude katmiseks, arvestades käesolevas määruses nimetatud piiranguid;
  4) nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;
  5) esitama andmed oma sündmuste kohta Kultuuriaknasse esimesel võimalusel pärast sündmuse aja selgumist;
  6) taotlema kultuuriosakonnalt heakskiitu taotluses esitatud meeskonnas, sündmuse toimumise ajas, tegevusplaanis või muus taotluse olulises osas muudatuste tegemiseks;
  7) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine, meeskonna lagunemine vms), mis tingivad tegevuste osalise või täies mahus ärajäämise;
  8) esitama käesolevas määruses nimetatud aruanded tähtajaks;
  9) kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamisel esitama iga aasta oktoobrikuus järgneva aasta täpsustatud tegevusplaani;
  10) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.

§ 56.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saaja on kinnitanud, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja toetuse saamisel täidab neid;
  2) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  3) toetuse saajal puudub muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  4) toetuse saaja on tagastanud varasemal perioodil kasutamata jäänud toetuse;
  5) toetuse saaja on esitanud varem Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetele vastava aruande.

  (2) Kui toetuse väljamaksmise eelsel kontrollimisel ilmneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võlgnevus või asjaolu, et nõuetekohane aruanne või muu dokument on esitamata või kasutamata jäänud toetus on tagastamata, on toetuse väljamaksjal õigustoetust mitte välja maksta kuni võlgnevuse likvideerimiseni või selleks kokkuleppe sõlmimiseni, nõuetekohase aruande või muu dokumendi esitamiseni või varasema toetuse tagastamiseni.

  (3) Kui võlgnevust ei likvideerita, aruannet või dokumenti ei esitata määratud tähtajaks või varasemal perioodil kasutamata jäetud toetust ei tagastata, võib toetuse andmise otsuse tegija toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistada.

  (4) Kui on teada, et toetust kasutatakse sündmuse korraldamiseks avalikus linnaruumis ning sündmusega kaasneb olulises mahus tänavate sulgemine, võib jätta toetuse välja maksmata, kuni toetuse saaja ei ole Tartu linnaga saavutanud kokkulepet tänavate sulgemise lubatavas ulatuses.

  (5) Toetus makstakse välja kuni neljas võrdses osas taotlejaga kooskõlastatud aegadel. Toetus kuni 5000 eurot makstakse välja ühes osas.

  (6) Kultuuri mobiilsusprojekti toetus makstakse välja kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse andmise otsuse tegemist.

§ 57.   Järelevalve

  (1) Kultuuriosakonnal on õigusteha toetuse kasutamise üle järelevalvet.

  (2) Järelevalveks on kultuuriosakonnal õigus nõuda toetuse saajalt toetuse kasutamise kohta kirjalikke ja suulisi selgitusi, viibida avalikult väljakuulutatud sündmusel selle toimumise ajal, ette teatades viibida taotleja muude tegevuste juures ja kontrollida investeeringute või arendustegevuse käigus soetatud vahendite või muu vara olemasolu.

  (3) Kultuuriosakond kiidab esitatud aruande heaks, kui see vastab vormilt ja sisult käesolevas määruses sätestatule.

  (4) Kultuuriosakonnal on õigus jätta aruanne heaks kiitmata, kui aruanne ei ole täielik või selles esitatud andmed on vastuolulised või ebaõiged. Kultuuriosakond annab aruande parandamiseks aega kuni kolm kuud.

  (5) Kui järelevalve käigus ilmneb, et toetuse saaja ei ole taotluses nimetatut täies mahus ellu viinud ega ole taotlenud muudatuste tegemiseks kultuuriosakonnalt heakskiitu või teavitanud tegevuste osalisest või täies mahus ärajäämisest, esitab kultuuriosakond toetuse saajale toetuse tagasinõude, mis tuleb täita hiljemalt kolme kuu jooksul, kui tagasinõudes ei ole märgitud muud tähtaega.

  (6) Kui taotleja ei ole esitanud aruannet käesolevas määruses nimetatud tähtajaks, antakse talle kuni kolm kuud aruande esitamiseks. Aruande esitamata jätmisel nõutakse toetus täies mahus tagasi. Toetuse tagastamiseks esitab kultuuriosakond toetuse saajale toetuse tagasinõude, mis tuleb täita hiljemalt kolme kuu jooksul, kui tagasinõudes ei ole märgitud muud tähtaega.

§ 58.   Toetuse andmise otsuse muutmine

  (1) Toetuse andmise muutmise otsuse teeb linnavalitsus, kui toetuse andmise otsustas linnavalitsus.

  (2) Toetuse andmise muutmise otsuse teeb kultuuriosakonna juhataja, kui toetuse andmise otsustas kultuuriosakonna juhataja.

  (3) Vajadusel annab enne toetuse andmise otsuse muutmist sellele oma hinnangu käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon.

§ 59.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsus või kultuuriosakonna juhataja võib toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistada, kui:
  1) taotleja majanduslik või muu olukord ei võimalda tal tegevust jätkata;
  2) taotleja ei ole ühe kuu jooksul pärast toetuse andmise otsuse tegemist kinnitanud toetuse vastu võtmist;
  3) taotleja on teatanud asjaoludest, mis tingivad tegevuste osalise või täieliku ärajäämise;
  4) ilmnevad asjaolud, mis oleksid välistanud toetuse andmise otsuse tegemise;
  5) taotleja ei ole vaatamata täiendava tähtaja andmisele esitanud varem saadud toetuse kohta aruannet;
  6) taotleja ei ole täitnud varasema toetuse tagasinõuet;
  7) muul põhjendatud juhul.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 60.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja rakendamine

  (1) Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määrus nr 12 "Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 12 "Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord" alusel antud toetuste kohta esitatakse aruanne ja tehakse muud vajalikud toimingud ja otsused toetuse andmise ajal kehtinud määruse kohaselt.

§ 61.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2019. a.

Ene Ergma
Aseesimees

/otsingu_soovitused.json