Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Kultuuri valdkonna toetused

Kultuuri valdkonna toetused - sisukord
Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2023, 89

Kultuuri valdkonna toetused

Vastu võetud 17.04.2019 nr 59
RT IV, 25.04.2019, 13
jõustumine 01.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2020RT IV, 19.06.2020, 401.07.2020
04.12.2020RT IV, 11.12.2020, 301.01.2021
01.07.2021RT IV, 09.07.2021, 212.07.2021
19.05.2022RT IV, 28.05.2022, 531.05.2022
20.04.2023RT IV, 28.04.2023, 3001.05.2023
21.12.2023RT IV, 29.12.2023, 7301.01.2024, 2024. a eelarves ei ole ette nähtud vahendeid käesoleva määrusega kehtestatud kultuuri arengutoetuseks

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu linnas kultuuri valdkonnas toetuse andmise kriteeriume, toetuse taotlemise, taotluse hindamise, toetuse andmise, kasutamise ja kasutamise üle järelevalve tegemise korda.

§ 11.   Toetuse taotlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduvad õigusaktid

  Käesoleva määruse kohase toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]

§ 2.   Toetuse objekt

  (1) Kultuuri valdkonna toetuse objekt on kultuuriprojekt, kultuuriprogramm, kolmeaastane kultuuritegevus, kultuuriinvesteering ja kultuuri arengutoetus.
[RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Linnavalitsuse kultuuriosakonna (kultuuriosakonna) juhatajal on õigus kehtestada toetuse objektile konkreetseks ajaks prioriteete, millega taotleja peab toetuse saamiseks arvestama või millele vastavat taotlust toetuse andmisel eelistatakse.
[RT IV, 28.04.2023, 30 - jõust. 01.05.2023]

§ 3.   Toetuse taotlemise ühekordsuse põhimõte

  (1) Käesoleva määruse kohaselt on ühele sündmusele, programmile või muule tegevusele võimalik toetust saada üks kord.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Üks isik võib taotleda mitut käesolevas määruses nimetatud toetust, kui toetuse objekt on erinev.

§ 31.   Toetuste taotluste vastuvõtmise väljakuulutamine

  (1) Käesoleva määruse peatükis 2 nimetatud toetuste taotluse vastuvõtmine kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt kaks kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

2. peatükk Toetuste andmise täpsemad reeglid 

1. jagu Kultuuriprojekti toetus 

§ 4.   Kultuuriprojekti toetus

  (1) Kultuuriprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Kultuuriprojekti toetus jaguneb:
  1) väikeprojekti toetuseks (taotletav toetus alates 500 eurost kuni 5000 euroni, kaasa arvatud);
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  2) suurprojekti toetuseks (taotletav toetus alates 5001 eurost kuni 50 000 euroni, kaasa arvatud).
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) Käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon võib teha linnavalitsusele ettepaneku anda linna kultuurielu oluliselt rikastavale üksikule rahvusvahelise mõõtmega suurprojektile toetust kuni 70 000 eurot. Sellises mahus toetuse taotlemiseks peab taotleja hiljemalt 1. juuniks esitama kultuuriosakonnale vabas vormis projekti tutvustuse, mille põhjal nõustab kultuuriosakond taotlejat ja annab soovituse edasiseks tegevuseks toetuse taotlemisel.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

§ 5.   Kultuuriprojekti toetuse taotlemise aeg

  (1) Kultuuri suurprojekti toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. oktoobriks.

  (2) Kultuuri väikeprojekti toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis. Taotluste esitamise ajast teavitatakse vähemalt kaks kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva, taotlust on võimalik esitada vähemalt kolmel korral aastas.
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]

§ 6.   Kultuuriprojekti toetuse taotlemine

  Kultuuriprojekti toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  2) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  3) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  4) kultuuriprojekti nimi;
  5) taotletav toetussumma;
  6) kultuuriprojekti toimumise aeg;
  7) kultuuriprojekti vajalikkuse põhjendus (sealhulgas projekti kirjeldus, üldeesmärk);
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]
  8) kultuuriprojekti alameesmärgid, tegevused ja nende mõõdikud;
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]
  9) kultuuriprojekti vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  10) kultuuriprojekti elluviijate nimed ja lühitutvustus;
  11) kultuuriprojekti tegevusplaani kirjeldus;
  12) kultuuriprojekti teavitusplaani kirjeldus;
  13) kultuuriprojekti kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta;
  131) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks;
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  14) vajadusel muud olulised andmed.

§ 7.   Kultuuriprojekti toetuse kasutamise piirangud
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (1) Kultuuriprojekti toetust ei ole lubatud kasutada:
  1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks;
  2) kommunaalteenuste eest tasumiseks (välja arvatud kultuuriprojekti läbiviimisega seotud kommunaalteenused);
  3) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks;
  4) asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks, mida on võimalik kasutada olulises mahus muuks kui konkreetse kultuuriprojekti tarbeks.

  (2) Kultuuriprojekti elluviijate töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 20% Tartu linnalt saadud toetusest.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

§ 8.   Kultuuriprojekti oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kultuuriprojekti toetuse saamise eeldus on oma või kaasfinantseering vähemalt 10% väikeprojekti ja vähemalt 30% suurprojekti kogumaksumusest.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 9.   Kultuuriprojekti toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) kultuuriprojekti vajalikkus ja üldeesmärgi selgus;
  2) kultuuriprojekti alameesmärkide, tegevuste ning nende mõõdikute loogilisus ja asjakohasus;
  3) kultuuriprojekti elluviijate võimekus;
  4) teavitusplaani asjakohasus;
  5) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (21) Paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon võib sõltumata kultuuriprojekti toetuse taotluses kirjeldatud kultuuriprojekti vajalikkusest hinnata kultuuriprojekti vajalikkust kõrgemalt arvestades kultuuriprojekti olulisust Tartu kultuurimaastikul ning sellest lähtuvalt anda kultuuriprojekti taotlusele vajalikkuse eest täiendavalt punkte kuni maksimaalse vastava kriteeriumi hindeni.

  (3) Kui kultuuriprojekti toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse toetuse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 10 punkti.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

§ 10.   Kultuuriprojekti toetuse suurus

  (1) Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel võrreldakse kõiki samaks tähtajaks esitatud kultuuriprojekti toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte, varasemat sama juriidilise isiku sarnasele projektile antud toetuse suurust (sealhulgas võrreldakse sündmuse toimumise kohta, osalejate arvu, sündmuse pikkust jms) ning eelarveliste vahendite olemasolu.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) Toetuse andmisel rohkem kui 20% taotletust väiksemas mahus on taotlejal õigus vähendada kultuuriprojekti tegevusi toetuse vähendamisega samas proportsioonis, säilitades kultuuriprojekti eesmärgi ning kooskõlastades muudatused eelnevalt kultuuriosakonnaga.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

§ 11.   Kultuuriprojekti toetuse andmine

  (1) Kultuuri suurprojekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Kultuuri väikeprojekti toetuse kasutamise lubatud aja määrab kultuuriosakonna juhataja taotluste esitamise aja väljakuulutamisel.
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]

  (3) Kultuuriprojekti toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 12.   Kultuuriprojekti toetuse aruanne

  Kultuuriprojekti toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt kultuuriprojekti elluviimise kuule järgneva teise kuu lõpuks aruande, milles esitatakse kultuuriprojekti kohta järgmine teave:
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) kultuuriprojekti eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  51) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega;
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  6) muu vajalik info kultuuriprojekti elluviimise kohta.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

2. jagu Kultuuriprogrammi toetus 

§ 13.   Kultuuriprogrammi toetus

  (1) Kultuuriprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele.

  (11) Kultuuriprogrammi toetus jaguneb:
  1) väikeprogrammi toetuseks (taotletav toetus kuni 10 000 eurot, kaasa arvatud);
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  2) suurprogrammi toetuseks (taotletav toetus alates 10 001 eurost kuni 50 000 euroni, kaasa arvatud).
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (2) Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 14.   Kultuuriprogrammi toetuse taotlemise aeg

  Kultuuriprogrammi toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. oktoobriks.
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]

§ 15.   Kultuuriprogrammi toetuse taotlemine

  Kultuuriprogrammi toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  2) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  3) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  4) kultuuriprogrammi nimi;
  5) taotletav toetussumma;
  6) kultuuriprogrammi vajalikkuse põhjendus (sh programmi koostamise põhimõtted);
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]
  7) kultuuriprogrammi eesmärgid, tegevused ja nende mõõdikud;
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]
  8) kultuuriprogrammi elluviijate nimed ja lühitutvustus;
  9) kultuuriprogrammi tegevusplaani kirjeldus;
  10) kultuuriprogrammi teavitusplaani kirjeldus;
  11) kultuuriprogrammi kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta;
  111) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks;
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  12) vajadusel muud olulised andmed.

§ 16.   Kultuuriprogrammi toetuse kasutamise piirangud

  Kultuuriprogrammi toetust ei ole lubatud kasutada:
  1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks;
  2) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks;
  3) asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks, mida on võimalik kasutada olulises mahus muuks kui konkreetse kultuuriprogrammi tarbeks.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

§ 17.   Kultuuriprogrammi oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kultuuriprogrammi toetuse saamise eeldus on oma või kaasfinantseering vähemalt 30% väikeprogrammi ja vähemalt 40% suurprogrammi kogumaksumusest.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 18.   Kultuuriprogrammi toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriprogrammi toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) kultuuriprogrammi vajalikkus ja programmi koostamise põhimõtete selgus;
  2) kultuuriprogrammi eesmärkide, tegevuste ning nende mõõdikute loogilisus ja asjakohasus;
  3) kultuuriprogrammi elluviijate võimekus;
  4) teavitusplaani asjakohasus;
  5) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) Paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon võib sõltumata kultuuriprogrammi toetuse taotluses kirjeldatud kultuuriprogrammi vajalikkusest hinnata kultuuriprogrammi vajalikkust kõrgemalt arvestades kultuuriprogrammi olulisust Tartu kultuurimaastikul ning sellest lähtuvalt anda kultuuriprogrammi taotlusele vajalikkuse eest täiendavalt punkte kuni maksimaalse vastava kriteeriumi hindeni.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

§ 19.   Kultuuriprogrammi toetuse suurus

  (1) Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel võrreldakse kõiki samaks tähtajaks esitatud kultuuriprogrammi toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte, varasemat sama juriidilise isiku sarnasele programmile antud toetuse suurust (sealhulgas võrreldakse sündmuste toimumise kohta, osalejate arvu, sündmuste pikkust jms) ning eelarveliste vahendite olemasolu.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) Toetuse andmisel rohkem kui 20% taotletust väiksemas mahus on taotlejal õigus vähendada kultuuriprogrammi tegevusi toetuse vähendamisega samas proportsioonis, kooskõlastades muudatused eelnevalt kultuuriosakonnaga.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

§ 20.   Kultuuriprogrammi toetuse andmine

  (1) Kultuuriprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Kultuuriprogrammi toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 21.   Kultuuriprogrammi toetuse aruanne

  Kultuuriprogrammi toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt programmi elluviimisele järgneva aasta 31. jaanuariks aruande, milles esitatakse kultuuriprogrammi kohta järgmine teave:
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) kultuuriprogrammi eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade programmi tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  51) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega;
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  6) muu vajalik info kultuuriprogrammi elluviimise kohta.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

3. jagu Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus 

§ 22.   Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

  (1) Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

  (2) Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 23.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlemise aeg

  Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. septembriks.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

§ 24.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlemine

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) tegevuse pealkiri;
  2) taotletav summa iga aasta kohta;
  3) taotleja organisatsiooni olulisus valdkonnas, sealhulgas ülevaade senistest tegevustest;
  4) eesmärgid, tegevused ja nende mõõdikud;
  5) tegevusplaani kirjeldus esimese aasta kohta;
  6) tegevusplaani kirjeldus teise ja kolmanda aasta kohta;
  7) tegevuse elluviijate nimed ja nende lühitutvustus;
  8) teavitustegevuste üldpõhimõtted ning teavitusplaan esimese aasta kohta;
  9) tegevuse rahastamise põhimõtted, sealhulgas tulude ja kulude jaotus (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) esimese aasta kohta ja nägemus riskide maandamise kohta;
  10) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks;
  11) vajadusel muud olulised andmed.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (2) Taotlusele tuleb lisada taotleja kehtiv arengukava ja kinnitus, et tegevuste elluviijad on valmis tegevustes osalema.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

§ 25.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetust saab taotleda alates 10 001 eurost kuni 75 000 euroni (kaasa arvatud) aastas ühe taotleja kohta.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (2) Samal ajal antakse kolmeaastast kultuuritegevuse toetust kuni viiele juriidilisele isikule, arvestades eelarveliste vahendite olemasolu.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei ole lubatud kasutada kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks, varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste eest tasumiseks.

§ 26.   Kolmeaastase kultuuritegevuse oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering 40% tegevuse kogumaksumusest, sealhulgas peab toetuse saaja teenima omatulu vähemalt 10% kalendriaasta kogueelarvest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 27.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluste hindamise kriteeriumid

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) organisatsiooni olulisus valdkonnas;
  2) eesmärkide, tegevuste ning nende mõõdikute loogilisus ja asjakohasus;
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  3) tegevuse elluviijate võimekus;
  4) tegevusplaani eesmärgipärasus;
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]
  5) teavitusplaani asjakohasus;
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]
  6) rahastamispõhimõtete selgus ja plaanid riskide maandamiseks;
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  7) kogueelarve realistlikkus ja organisatsiooni finantsiline jätkusuutlikkus;
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 150 punkti.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

§ 28.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse suurus

  (1) Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust antakse taotletud või vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel võrreldakse kõiki samaks tähtajaks esitatud kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte, varasemat sama juriidilise isiku sarnasele kolmeaastasele kultuuritegevusele antud toetuse suurust (sealhulgas võrreldakse sündmuste toimumise kohta, osalejate arvu, sündmuste pikkust jms) ning eelarveliste vahendite olemasolu.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

§ 29.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse andmine

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetus antakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kalendriaastaks.

  (2) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

  (3) Linnavalitsusel on õigus pärast käesoleva määruse paragrahvi 30 lõike 1 kohast täpsustatud informatsiooni hindamist käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjoni poolt esialgne toetuse andmise otsus ümber vaadata ja teise või kolmanda aasta toetust suurendada või vähendada.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

§ 30.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluse uuendamine ja aruanne

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt toetuse saamise esimese ja teise aasta 31. oktoobriks täpsustatud informatsiooni järgmise aasta kohta:
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]
  1) tegevusega saavutatavad eesmärgid ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikud;
  2) tegevuse elluviijate nimed koos lühitutvustusega;
  3) tegevusplaani kirjeldus;
  4) teavitusplaani kirjeldus;
  5) tegevuse kogueelarve, sealhulgas tulude ja kulude jaotus (kogueelarve peab sisaldama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut).

  (2) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis iga aasta kohta hiljemalt järgneva aasta 31. märtsiks aruande, milles esitatakse toetuse saaja eelmise aasta tegevusest järgmine teave:
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) tegevuse eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  51) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega;
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  6) muu vajalik info tegevuste elluviimise kohta.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

4. jagu Kultuuri mobiilsusprojekti toetus 

§ 31.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetus
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 32.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotlemise aeg
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 33.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotlemine
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 34.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse määr
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 35.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotluse hindamise kriteeriumid
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 36.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse andmine
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 37.   Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse aruanne
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

5. jagu Kultuuriinvesteeringu toetus 

§ 38.   Kultuuriinvesteeringu toetus

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks.

  (2) Kultuuriinvesteeringu toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt käesoleva määruse alusel kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele investeeringutoetust taotletakse, on Tartu linnas.
[RT IV, 28.04.2023, 30 - jõust. 01.05.2023]

  (3) Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 39.   Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlemise aeg

  Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. märtsiks. Kultuuriinvesteeringu toetuse taotluse esitamiseks võib täiendavate vahendite olemasolul määrata täiendava tähtpäeva.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

§ 40.   Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlemine

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  2) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  3) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  4) taotletav toetussumma;
  5) investeeringu vajalikkuse põhjendus;
  6) investeeringu vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  7) investeeringu kirjeldus, sealhulgas tehtud eeltegevuste kirjeldus;
  8) investeeringu mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus;
  9) investeeringu elluviimise aeg ja tegevusplaan;
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]
  10) investeeringu kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- või kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta;
  11) vajadusel muud olulised andmed.

  (2) Kultuuriinvesteeringu taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumust, välja arvatud juhul, kui kolme hinnapakkumuse saamine ei ole olnud võimalik.

§ 41.   Kultuuriinvesteeringu toetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kultuuriinvesteeringu taotletav toetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (2) Kultuuriinvesteeringu toetust võib kasutada taotlejale kuuluval või üürilepingu alusel kasutataval (üürileping peab kehtima veel vähemalt kolm aastat) kinnisasjal ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või inventari või seadmete ostmiseks või paigaldamiseks, mida kasutatakse enamuse aastast Tartu linnas ja mis aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

  (3) Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa kasutada taotleja eksponaadi soetamiseks ja rekonstrueerimiseks või muu sarnase eseme (näiteks dekoratsioon) soetamiseks või rekonstrueerimiseks.

  (4) Toetust ei saa kasutada käibemaksu tasumiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja ei ole ise käibemaksukohuslane.

§ 411.   Kultuuriinvesteeringu toetuse oma- ja kaasfinantseering

  Kultuuriinvesteeringu toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 25% investeeringu kogumaksumusest.
[RT IV, 28.04.2023, 30 - jõust. 01.05.2023]

§ 42.   Kultuuriinvesteeringu toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) investeeringu vajalikkuse põhjendus ja tehtud eeltegevuste kvaliteet;
  2) investeeringu mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus;
  3) investeeringu elluviimise ajakava realistlikkus;
  4) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) Kui kultuuriinvesteeringu toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse taotluse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 10 punkti.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 28.04.2023, 30 - jõust. 01.05.2023]

§ 43.   Kultuuriinvesteeringu toetuse suurus

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel tehakse ettepanek investeeringu konkreetse osa ärajätmiseks.

§ 44.   Kultuuriinvesteeringu toetuse andmine

  (1) Kultuuriinvesteeringu toetus antakse toetuse taotlemise aastaks. Kui kultuuriinvesteeringu toetuse taotlemiseks määratakse täiendav tähtpäev vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 39, pannakse samaaegselt paika toetuse kasutamise aeg.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (2) Kultuuriinvesteeringu toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 45.   Kultuuriinvesteeringu toetuse aruanne

  Kultuuriinvesteeringu toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt investeeringu elluviimise kuule järgneva kuu lõpuks aruande, milles esitatakse kultuuriinvesteeringu kohta järgmine teave:
[RT IV, 28.04.2023, 30 - jõust. 01.05.2023]
  1) investeeringu raames tehtud tegevuste ja lõpptulemuse kirjeldus;
  2) investeeringu mõju kirjeldus;
  3) ülevaade eelarve täitmisest.
  4) muu vajalik info investeeringu elluviimise kohta.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

6. jagu Kultuuri arengutoetus 

§ 46.   Kultuuri arengutoetus

  (1) Kultuuri arengutoetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevusteks, mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel määral paremal tasemel teenuseid või haarata uusi sihtrühmi.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Kultuuri arengutoetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on käesoleva määruse alusel kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.
[RT IV, 28.04.2023, 30 - jõust. 01.05.2023]

  (3) Kultuuri arengutoetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 47.   Kultuuri arengutoetuse taotlemise aeg

  Kultuuri arengutoetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. märtsiks. Kultuuri arengutoetuse taotluse esitamiseks võib täiendavate vahendite olemasolul määrata täiendava tähtpäeva.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

§ 48.   Kultuuri arengutoetuse taotlemine

  (1) Kultuuri arengutoetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  2) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  3) [kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  4) taotletav toetussumma;
  5) taotleja organisatsiooni ja selle arenguvajaduse kirjeldus, ülevaade tehtud uuringutest ja eeltegevustest;
  6) tegevuse vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  7) arengutoetuse taotlemise eesmärk, olemasoleva algtaseme ja soovitud lõpptaseme kirjeldus ja mõõdikud tulemuse hindamiseks;
  8) tegevusplaan arengu elluviimiseks koos ajakavaga;
  9) tegevuse elluviijate nimed ja lühitutvustus;
  10) tegevuse kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- või kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta;
  11) vajadusel muud olulised andmed.

  (2) Kultuuri arengutoetuse taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumust, välja arvatud juhul, kui kolme hinnapakkumuse saamine ei ole olnud võimalik.

§ 49.   Kultuuri arengutoetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kultuuri arengutoetuse taotletav alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (2) Kultuuri arengutoetust võib kasutada organisatsiooni inimeste koolitamiseks, õppe- või arendusreisideks, arengudokumentide väljatöötamiseks ekspertteenuse tellimiseks või inventari soetamisega kaasnevate arendus- ja koolitustegevuste rahastamiseks. Arengutoetust ei saa kasutada töötasu maksmiseks.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (3) Toetust ei saa kasutada käibemaksu tasumiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja ei ole ise käibemaksukohuslane.

§ 491.   Kultuuri arengutoetuse oma- ja kaasfinantseering

  Kultuuri arengutoetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 25% arendustegevuse kogumaksumusest.
[RT IV, 28.04.2023, 30 - jõust. 01.05.2023]

§ 50.   Kultuuri arengutoetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuri arengutoetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) organisatsiooni arenguvajaduse kirjelduse selgus ning tehtud eeltegevuste vastavus vajadusele;
  2) arengutoetuse taotlemise eesmärkide selgus, valitud mõõdikute vastavus eesmärkidele;
  3) tegevusplaani ja ajakava realistlikkus;
  4) tegevusplaani elluviijate võimekus;
  5) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) Kui kultuuri arengutoetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse taotluse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 10 punkti.
[RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Kultuuri arengutoetuse taotluste hindamisel eelistatakse neid taotlejaid, kes varem ei ole kultuuri arengutoetust saanud. Reeglina ei anta toetust taotlejale mitmel kalendriaastal järjest.

§ 51.   Kultuuri arengutoetuse suurus

  (1) Kultuuri arengutoetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel tehakse ettepanek arengutegevuste konkreetse osa ärajätmiseks.

§ 52.   Kultuuri arengutoetuse andmine

  (1) Kultuuri arengutoetus antakse toetuse taotlemise aastaks. Kui kultuuri arengutoetuse taotlemiseks määratakse täiendav tähtpäev vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 47, pannakse samaaegselt paika toetuse kasutamise aeg.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (2) Kultuuri arengutoetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 53.   Kultuuri arengutoetuse aruanne

  Kultuuri arengutoetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt arendustegevuste elluviimise kuule järgneva teise kuu lõpuks aruande, milles esitatakse kultuuriarengu kohta järgmine teave:
  1) ülevaade läbiviidud tegevuste vastavusest plaanile ja ajakavale;
  2) ülevaade saavutatud tulemustest ja nende vastavusest seatud eesmärkidele ja mõõdikutele;
  3) tegevusplaani elluviijate, samuti kaasatud partnerite ja ekspertide tegevuse hindamine ja analüüs;
  4) ülevaade rahastamisplaani realiseerimisest.
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]
  5) muu vajalik info arendustegevuste elluviimise kohta.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

3. peatükk Taotluse menetlemine hindamiskomisjonis, taotleja kohustused, toetuse väljamaksmine ning toetuse andmise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 54.   Toetuse taotluse hindamine

  (1) Toetuse taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni.

  (2) Hindamiskomisjon kinnitab hiljemalt kaks kuud enne toetuse taotlemise tähtaega hindamisjuhendi ja iga hindamiskriteeriumi eest antavate punktide arvu, arvestades käesolevas määruses sätestatud piiranguid.
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab iga taotluse igale hindamiskriteeriumile punktid vastavalt oma äranägemisele ja vastavalt hindamiskomisjoni kinnitatud hindamisjuhendile. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumitele antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga. Prioriteedi punktide andmine otsustatakse hindamiskomisjoni koosolekul konsensuslikult.
[RT IV, 28.04.2023, 30 - jõust. 01.05.2023]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 19.06.2020, 4 - jõust. 01.07.2020]

  (5) Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks, arvestades käesolevas määruses sätestatud piirangute ja eelarve võimalustega.

  (6) Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku taotluse toetamiseks taotletust väiksemas mahus, arvestades käesolevas määruses sätestatud piiranguid.

  (7) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluste hindamisel kohtub hindamiskomisjon enda valikul enim punkte saanud taotlejatega. Kohtumisel saab taotleja kavandatud tegevusi täiendavalt esitleda ning vajadusel täpsustada koostöös hindamiskomisjoniga. Kohtumiste järgselt teeb hindamiskomisjon ettepaneku toetuse andmise kohta, mh võivad komisjoni liikmed esialgselt antud punkte muuta.
[RT IV, 28.04.2023, 30 - jõust. 01.05.2023]

§ 55.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse summa ja toetuse kasutamise tingimuste kinnitamisele saatmisest Tartu linnaportaali kaudu teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
[RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]
  2) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti täismahus või taotletust kuni 20% väiksemas mahus;
  3) kasutama toetust taotluses nimetatud projekti, programmi, tegevuste, investeeringu või arengu elluviimisega seotud kulude katmiseks, arvestades käesolevas määruses nimetatud piiranguid;
  31) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit või keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtteid ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid;
[RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]
  4) nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;
  5) esitama andmed oma sündmuste kohta Kultuuriaknasse esimesel võimalusel pärast sündmuse aja selgumist;
  6) taotlema kultuuriosakonnalt heakskiitu taotluses esitatud meeskonnas, sündmuse toimumise ajas, tegevusplaanis või muus taotluse olulises osas muudatuste tegemiseks;
  7) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine, meeskonna lagunemine vms), mis tingivad tegevuste osalise või täies mahus ärajäämise;
  8) esitama käesolevas määruses nimetatud aruanded tähtajaks;
  9) kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamisel esitama iga aasta oktoobrikuus järgneva aasta täpsustatud tegevusplaani;
  10) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.

§ 56.   Toetuse väljamaksmine
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]

§ 57.   Järelevalve
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2021, 2 - jõust. 12.07.2021]

§ 58.   Toetuse andmise otsuse muutmine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

  (3) Vajadusel annab enne toetuse andmise otsuse muutmist sellele oma hinnangu käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon.

§ 59.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT IV, 28.05.2022, 5 - jõust. 31.05.2022]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 60.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 12 "Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord" alusel antud toetuste kohta esitatakse aruanne ja tehakse muud vajalikud toimingud ja otsused toetuse andmise ajal kehtinud määruse kohaselt.

§ 61.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json