Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavolikogu 18.10.2018 määruse nr 37 „Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 16

Hiiumaa Vallavolikogu 18.10.2018 määruse nr 37 „Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 18.04.2019 nr 62
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71 lõike 1 alusel.

§ 1.   Hiiumaa jäätmehoolduseeskirja muutmine

  Hiiumaa Vallavolikogu 18.10.2018 määruses nr 37 "Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(2) Pakendijäätmeid kogutakse avalike kogumispunktide pakendimahutitesse või jäätmevaldaja kinnistult eraldi pakendimahuti või jäätmekotiga. Jäätmevaldaja kinnistul on lubatud ühte mahutisse või läbipaistvasse jäätmekotti koguda järgmised segapakendid: plastpakend, metallpakend, paber- ja kartongpakend.
  2) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(4) Pakendite ja pakendijäätmete kogumise avalikest pakendimahutitest ja taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad või nende volituse alusel taaskasutusorganisatsioonid.
  3) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(2) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkinud jäätmeliigid:
1) prügi (segaolmejäätmed);
2) paberi- ja kartongijäätmed;
3) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, mida kogutakse biojäätmete mahutisse;
4) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
5) suurjäätmed;
6) pakendijäätmed.
  4) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(3) Kui segaolmejäätmete, paberi, biojäätmete ja pakendijäätmete mahutis on sobimatud jäätmed, on jäätmevedajal õigus rakendada kahekordset teenustasu, kui ta tühjendab mahuti samal veoringil, kuid jätab sobimatud jäätmed mahutisse koos vastava teatega.
  5) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(4) Kui segaolmejäätmete, paberi, biojäätmete ja pakendijäätmete mahutis on sobimatud jäätmed, siis on jäätmevedajal õigus tühjendada mahuti eraldi veoringil, rakendades kahekordset teenustasu.
  6) paragrahvi 22 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(4) Jäätmevaldaja erandkorras vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumisest (edaspidi vabastamine) otsustab vallavalitsus korraldusega, milles märgitakse vabastamise kestvus.
  7) paragrahvi 22 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(5) Vallavalitsus teeb vabastamise või tema taotluse rahuldamata jätmise korralduse teatavaks taotlejale hiljemalt viie tööpäeva jooksul korralduse andmisest.
  8) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(1) Mahuti tühjendamise miinimumsagedus:
1) üle 5-korteriga ühistu, asutuste ja ettevõtete juures, üks kord kahe nädala jooksul tihe-ja kompaktse hoonestusega aladel;2) viie ja alla 5-korteriga elamul, tihe-ja kompaktse hoonestusega aladel üks kord 4 nädala jooksul, kui biolagunevad jäätmed kompostitakse oma kinnistul ja vähemalt üks kord kahe nädala jooksul, kui kompostimist oma kinnistul ei toimu;
3) biolagunevate jäätmete kogumismahutid vähemalt üks kord kahe nädala jooksul;
4) hajaasustuses üks kord 12 nädala jooksul;
5) pakendijäätmete kogumismahutid hajaasustuses üks kord 4 nädala jooksul.
  9) paragrahvi 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(3) Jäätmeveo teenustasu muutmine toimub seaduses või lepingutes ettenähtud korras.
  10) paragrahvi 26 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;
  11) paragrahv 28 tunnistada kehtetuks.

§ 2.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json