Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Lääneranna valla heakorrakonkursi juhendi kinnitamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2021, 8

Lääneranna valla heakorrakonkursi juhendi kinnitamine
[RT IV, 21.05.2021, 2 - jõust. 24.05.2021]

Vastu võetud 18.04.2019 nr 48
RT IV, 25.04.2019, 21
jõustumine 28.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.05.2021RT IV, 21.05.2021, 224.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja korraldus

  (1) Lääneranna valla heakorrakonkursi (edaspidi Konkurss) eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aidata kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elamiskohaks muutmisele.
[RT IV, 21.05.2021, 2 - jõust. 24.05.2021]

  (2) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldamisel.

  (3) Kandidaate võivad konkursile esitada kõik isikud. Üks kinnistu võib sobivuse korral kandideerida erinevates kategooriates.

  (4) Kandidaadi kohta peavad olema esitatud vähemalt järgmised andmed:
  1) kinnistu nimi ja aadress;
  2) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed.

  (5) Kandidaate võib vallavalitsusele esitada vallavalitsuse poolt määratud tähtaja jooksul.

  (6) Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni, kes külastab kõiki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult.

  (7) Autasustatud kinnistu ei saa osaleda konkursil enne kolme aasta möödumist.

§ 2.   Hindamise alused

  (1) Konkurss toimub järgmistes kategooriates:
  1) elamud tiheasustuses;
  2) maakodud;
  3) kortermajad;
  4) äri- ja tootmishooned;
[RT IV, 21.05.2021, 2 - jõust. 24.05.2021]
  5) maastikuobjektid (näiteks poollooduslikud kooslused, matkarajad, puisniidud);
[RT IV, 21.05.2021, 2 - jõust. 24.05.2021]
  6) avalik ruum (näiteks külaplatsid, külamajad, vaatetornid, tänavad, pargid).
[RT IV, 21.05.2021, 2 - jõust. 24.05.2021]

  (2) Hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:
  1) kinnistu üldine heakord ja kujundus;
  2) hoone(te) ja väikevormide sobivus ümbritsevasse keskkonda;
  3) haljastus, muru, lilled, ilupuud ja -põõsad, viljapuud, hekid ning nende hooldus;
  4) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine haljastuses;
  5) dekoratiivelemendid (skulptuurid, välikaminad, sepised, kiviaiad, lehtlad, aiamööbel, veesilmad);
  6) hoone(te) välisilme, lipumasti või lipu kinnituse olemasolu;
  7) piirded, väravad, viidad, sildid, välisvalgustus, prügikonteinerid;
  8) logo ja reklaam, parklad, kõnniteed, mängu- ja spordiväljakud;
  9) hinnatakse stiilsust, originaalsust ja leidlikkust.

§ 3.   Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine

  (1) Hindamiskomisjon vormistab ülevaatuse tulemused protokollina ja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (2) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata. Komisjonil on õigus teha vallavalitsusele ettepanekuid eriauhindade määramiseks.

  (3) Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Konkursi tulemused avalikustatakse valla ajalehes „Lääneranna Teataja“ ja valla veebilehel.

  (5) Konkursi iga kategooria võitjaid autasustatakse tänukirjaga ja vastavasisulise tunnustahvli või meenega.

  (6) Konkursi võitjate autasustamise korraldab vallavalitsus.
[RT IV, 21.05.2021, 2 - jõust. 24.05.2021]

  (7) Konkursi võitjad esitatakse maakondlikule ja/või üleriigilisele konkursile kinnistu omaniku nõusolekul.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json