HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2012
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2012, 11

Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.05.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, huvikooli seaduse § 15 lõike 1, kutseseaduse § 4 lõigete 1-6 ja Pärnu Linnavolikogu 19. novembri 2009 otsuse nr 87 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine ja volikogu esindajate nimetamine huvikoolide hoolekogudesse” punkti 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 
Määrusega kehtestatakse Pärnu linna munitsipaalhuvikoolide (edaspidi huvikool) pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja kord.

§ 2.  Huvikooli pedagoogid

 (1) Huvikooli pedagoogid käesoleva määruse tähenduses on huvikooli direktor, huvikooli direktori asetäitja õppetöö alal ja huvikooli õpetaja.

 (2) Huvikooli pedagoogid on võimelised:
 1) kujundama õppurite vanuseastmetest ja huvidest lähtuvalt nende arenguks soodsa õpikeskkonna ja soodsad õpitingimused;
 2) õpetama ühte või mitut huviala ja arendama õppuri andeid;
 3) juhendama õppurit huvialaga tegelemisel interneti, käsiraamatute jt allikmaterjalide kasutamisel ning iseseisval tööl ja toetama elukestva õppe põhimõtte väärtustamist;
 4) toetama õppuri osalemist erinevates projektides, programmides ja üritustes;
 5) vahendama õppurile vajalikku informatsiooni kutsesuunitluse alal;
 6) olema õppuri usaldus- ja kontaktisikuks suhetes täiskasvanute maailmaga.

 (3) Huvikooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavade alusel.

 (4) Huvikooli õpetajale omistatavad ametijärgud on noorempedagoog, pedagoog, vanempedagoog või pedagoog-metoodik.

 (5) Huvikooli õpetajale omistatav ametijärk ja omandatud kutsetase seotakse järgmiselt:
 1) noorempedagoog - vähemalt 3. kutsetase;
 2) pedagoog - vähemalt 4. kutsetase;
 3) vanempedagoog - vähemalt 5. kutsetase;
 4) pedagoog-metoodik - vähemalt 5. kutsetase.

2. peatükk KVALIFIKATSIOONI NÕUDED 

§ 3.  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
 1) pedagoogiline kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, läbitud vähemalt 240-tunnine juhtimiskoolitus või
 2) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, läbitud vähemalt 240-tunnine juhtimiskoolitus ja 160-tunnine pedagoogikakursus või
 3) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus, läbitud vähemalt 240-tunnine juhtimiskoolitus ja vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
 4) vähemalt 5. kutsetase huvikooli tegevusega seotud valdkonnas.

§ 4.  Huvikooli direktori asetäitja õppetöö alal kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori asetäitja õppetöö alal kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
 1) pedagoogiline kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, läbitud vähemalt 160-tunnine juhtimiskoolitus või
 2) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, läbitud vähemalt 160-tunnine juhtimiskoolitus ja 160-tunnine pedagoogikakursus või
 3) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane töökogemus samaväärse organisatsiooni juhtkonnas, läbitud vähemalt 160-tunnine juhtimiskoolitus ja vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
 4) vähemalt 5. kutsetase huvikooli tegevusega seotud valdkonnas.

§ 5.  Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
 1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus või
 2) muu kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus, läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
 3) vähemalt 3. kutsetase huvikooli tegevusega seotud valdkonnas.

3. peatükk ATESTEERIMISE TINGIMUSED 

§ 6.  Atesteerimise aluseks olevad nõuded

  Atesteerimisel hinnatakse, kas huvikooli õpetaja (edaspidi atesteeritav) on täitnud järgmisi nõudeid:
 1) vastab käesoleva korraga kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
 2) on töötanud tulemuslikult, mida hinnatakse käesoleva korra § 18 lõike 2 punktide 2-3 kohaselt;
 3) on viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt 160 tunni ulatuses ametialaseid kursusi, millest 80 tundi võib moodustada iseseisev enesetäiendamine, mida tõendab huvikooli direktor;
 4) on osalenud huvikooli arendustegevuses, mida tõendab huvikooli direktor;
 5) on juhendanud õpetajakoolituse raames pedagoogilise praktika läbijaid või noorempedagooge;
 6) on välja töötanud või retsenseerinud avalikuks kasutamiseks antud õppevara;
 7) on esinenud täienduskoolituse läbiviimisel lektorina vanempedagoogi ametijärgu taotlemiseks vähemalt 8 tundi ning pedagoog-metoodiku ametijärgu taotlemisel vähemalt 16 tundi, mida tõendab registreeritud organisatsioon;
 8) on korraldanud festivale, kontserte, konkursse, võistlusi, näitusi või õpilaagreid;
 9) on juhendanud konkurssidel, võistlustel ja näitustel esinenud õppureid;
 10) on esinenud haridusüritustel, konverentsidel või ajakirjanduses ametialastel teemadel;
 11) on osalenud aine-, kutse- , eriala- või pedagoogiliste ühenduste või töörühmade juhtimises;
 12) kasutab õppetöös kaasaegseid õppemetoodikaid ja/või osaleb aktiivselt loometegevuses.

§ 7.  Noorempedagoogi ametijärgu omistamise tingimused

  Noorempedagoogi ametijärk omistatakse atesteeritavale, kes vastab käesoleva korra § 6 punktis 1 nimetatud nõudele.

§ 8.  Pedagoogi ametijärgu omistamise tingimused

  Pedagoogi ametijärk omistatakse atesteeritavale, kes vastab käesoleva korra § 6 punktis 1 nimetatud nõudele ja kes on õpetajana töötanud vähemalt ühe õppeaasta.

§ 9.  Vanempedagoogi ametijärgu omistamise tingimused

  Vanempedagoogi ametijärk omistatakse atesteeritavale, kes vastab käesoleva korra § 6 punktides 1-3 nimetatud nõuetele, on vähemalt viimased kolm aastat tulemuslikult töötanud õpetajana, omades pedagoogi või vanempedagoogi ametijärku, ning on viimase viie aasta jooksul täitnud vähemalt viis nõuet käesoleva korra § 6 punktides 4-12 nimetatud nõuetest, sealhulgas punktides 9-11 nimetatud nõuded peavad olema täidetud vähemalt maakondlikul tasandil.

§ 10.  Pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamise tingimused

  Pedagoog-metoodiku ametijärk omistatakse atesteeritavale, kellel on erialane kõrgharidus, kes vastab käesoleva korra paragrahvi 6 punktides 1-3 nimetatud nõuetele, on vähemalt kolm viimast aastat tulemuslikult töötanud õpetajana, omades vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärku ning on viimase viie aasta jooksul täitnud vähemalt kuus nõuet käesoleva korra § 6 punktides 4-12 nimetatud nõuetest, sealhulgas punktides 9-11 nimetatud nõuded peavad olema täidetud riiklikul tasandil.

§ 11.  Ametijärkude tähtaeg

 (1) Ametijärkude tähtaeg on:
 1) noorempedagoogi ja pedagoogi ametijärk omistatakse tähtajatult;
 2) vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärk omistatakse viieks aastaks.

 (2) Kui õpetaja, kellele on omistatud vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärk, esitab enne viie aasta möödumist ametijärgu omistamisest taotluse vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamiseks, pikeneb talle omistatud ametijärgu tähtaeg taotluse kohta tehtud otsuse kehtima hakkamiseni.

 (3) Kui õpetaja, kellele on omistatud tähtajaline ametijärk, ei taotle enne tähtaja möödumist pedagoog-metoodiku või vanempedagoogi ametijärgu omistamist, loetakse õpetaja pedagoog-metoodiku ametijärgu tähtaja lõppemisest alates kolmeks aastaks vastavaks vanempedagoogi ametijärgule ning vanempedagoogi ametijärgu tähtaja lõppemisest alates tähtajatult vastavaks pedagoogi ametijärgule.

4. peatükk ATESTEERIMISE KORD 

§ 12.  Atesteerimise läbiviijad

  Atesteerimise läbiviijad (edaspidi atesteerijad) on:
 1) atesteeritava töökohaks oleva huvikooli direktor noorempedagoogi ja pedagoogi ametijärgu omistamisel;
 2) atesteeritava töökohaks oleva huvikooli direktori moodustatud atesteerimiskomisjon vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamisel.

§ 13.  Atesteerimiskomisjoni moodustamine

  Atesteerimiskomisjon moodustatakse tähtajatult viie liikmelisena, kuhu kuuluvad:
 1) huvikooli direktor;
 2) huvikooli hoolekogu esindaja;
 3) kaks huvikooli pedagoogide esindajat;
 4) Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) volitatud esindaja.

§ 14.  Atesteerimiskomisjoni töökord

 (1) Atesteerimiskomisjoni esimeheks on huvikooli direktor.

 (2) Atesteerimiskomisjon valib oma liikmete hulgast sekretäri.

 (3) Atesteerimiskomisjoni töövormiks on koosolek.

 (4) Atesteerimiskomisjoni kutsub kokku esimees.

 (5) Koosoleku päevakord saadetakse atesteerimiskomisjoni liikmetele tutvumiseks vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist;

 (6) Atesteerimiskomisjoni esimehel on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks koosolekule atesteerimiskomisjoni mittekuuluvaid isikuid, kes ei osale hääletamisel.

§ 15.  Atesteerimiskomisjoni otsus

 (1) Atesteerimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt neli komisjoni liiget. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub atesteerimiskomisjoni esimees uue koosoleku kokku kahe nädala jooksul.

 (2) Atesteerimiskomisjon võtab otsuse vastu salajase hääletamise teel. Positiivne otsus tehakse vähemalt nelja poolthääle korral.

 (3) Atesteerimiskomisjoni otsus vormistatakse eraldi iga atesteeritava kohta kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse atesteeritavale allkirja vastu või posti teel tähitud kirjaga kümne päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Atesteerimiskomisjoni otsusele kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.

§ 16.  Atesteerimiskomisjoni koosoleku protokoll

 
Atesteerimiskomisjoni koosoleku protokollile kirjutavad alla atesteerimiskomisjoni esimees ja sekretär.

§ 17.  Atesteerija õigused

 (1) Atesteerijal on õigus kaasata oma töösse hääleõiguseta eksperte, kes esitavad hinnangu atesteeritava vastavuse kohta esitatud nõuetele kirjalikult.

 (2) Atesteerimist läbiviival huvikooli direktoril, atesteerimiskomisjoni liikmetel ja atesteerija poolt kaasatud ekspertidel on õigus oma seisukoha välja kujundamiseks ja atesteeritava hindamiseks tutvuda atesteeritava tööd puudutavate materjalidega, külastada tunde ja õpilasüritusi, tutvuda õpilaste töödega, vestelda teiste pedagoogide, õppurite ja lastevanematega.

§ 18.  Ametijärgu omistamise taotlemine

 (1) Ametijärgu omistamiseks esitab atesteerimist taotlev õpetaja kirjaliku taotluse atesteerijale.

 (2) Ametijärgu omistamiseks esitatud taotlusele lisatakse:
 1) koopiad haridust tõendavatest dokumentidest;
 2) atesteeritava koostatud oma töö analüüs;
 3) huvikooli volitatud isiku kirjalik hinnang atesteeritava tööle;
 4) koopiad dokumentidest, mis tõendavad käesoleva korra § 6 toodud nõuete täitmist.

§ 19.  Ametijärgu omistamise taotluste läbivaatamine

  Atesteerimiskomisjon vaatab ametijärgu omistamiseks esitatud taotlusi läbi järgnevalt:
 1) ajavahemikul 1. september kuni 30. november laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. detsembriks;
 2) ajavahemikul 1. detsember kuni 31. august laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 30. septembriks.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 20.  Määruse rakendamine

 (1) Kvalifikatsioonile esitatud nõuetele vastava õpetaja puudumisel on huvikooli direktoril õigus õpetajana kuni üheks aastaks tööle võtta töötaja, kes omab vähemalt keskharidust.

 (2) Pärnu Linnavalitsuse 13. jaanuari 2009 määrus nr 2 “Munitsipaalhuvialakoolide pedagoogide kvalifikatsioonile esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.  Määruse jõustumine

 
Määrus jõustub 01. juunil 2012.

Toomas Kivimägi
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär