HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2016, 32

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 02.02.2012 nr 4
RT IV, 08.12.2012, 17
jõustumine 10.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.05.2016RT IV, 25.05.2016, 1328.05.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 108 ja § 113 alusel.
[RT IV, 25.05.2016, 13 - jõust. 28.05.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Lapsehoiuteenuse osutamise ja rahastamise kord reguleerib Meeksi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva koolieelse lapse lastehoiuteenuse (edaspidi teenus) osutamise rahastamist ning teenuse osutamise tingimusi ja korda.

 (2) Teenuse osutajaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on Tartu Maavanema poolt väljastatud kehtiv tegevusluba.

 (3) Lapsehoiuteenusele ja lapsehoiuteenuse osutajale esitatavad nõuded sätestatakse sotsiaalhoolekande seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

§ 2.  Lapsehoiuteenuse rahastamise eeldused

  Õigus taotleda lapsehoiuteenust ja selle rahastamist tekib lapse seduslikul esindajal kui laps on saanud kahe aastaseks ja lõpeb lapse minekul kooli-eelsesse lasteasutusse või õppimaasumisel üldhariduskooli.

§ 3.  Lapsehoiuteenuse rahastamine ja selle suurus

 (1) Teenuse rahastamine toimub Meeksi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite ja lapsevanema poolt kaetava osa arvelt.

 (2) Teenuse maht kinnitatakse iga-aastase valla eelarvega ja kehtestatakse vallavalitsuse määrusega.

 (3) Lapsevanema osalus kehtestatakse arvestades teenuse osutamisega kaasnevaid majanduskulusid, personalikulusid (töötajate töötasu ja sotsiaalmaks) ning muid asjaolusid(nt. tegevus-ja õppevahendite kulu).

 (4) Väljaspool Meeksi valda elavatele lastele vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks avaldusele garantiikirja elukoha-järgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil elava lapse koha maksumuse vastavalt Meeksi valla poolt esitatavale arvele.

§ 4.  Lapsevanema osalustasu ja toiduraha tasumine.

 (1) Lapsevanema poolt kaetav osa kantakse igakuuliselt vallavalitsuse arvele lapsevanemale väljastatud arves sätestatud suuruses ja tähtajaks.

 (2) Lapse lastehoius mitte viibimine ei vabasta lapsevanemat osalustasu maksmisest. Erandina on võimalik taotleda lastehoiu kohamaksust vabastamist arstitõendi alusel lapse pika haiguse või taastusravil viibimise eest.

 (3) Teenusel oleva lapse toidukulu katab lapsevanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab teenuse osutaja.

 (4) Toiuduraha tasub lapsevanem lapse lastehoius viibitud päevade eest.

 (5) Lastehoiu vallaeelarvest kaetava tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad/linnad (omavalitsused) proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

§ 5.  Lapsehoiteenuse rahastamise lõpetamine

  Lapsehoiuteenuse rahastamine lõpetatakse lapsehoiuteenuse saajale lapsehoiuteenuse osutamise lõppemise päevast arvates. Kui lapsehoiuteenuse saaja lõpetab lapsehoiuteenuse kasutamise kalendrikuu kestel, siis lõpetatakse lapsehoiu-teenuse rahastamine alates järgmisest kalendrikuust.

§ 6.  Järelevalve

  Valla eelarvest teenuse osutamiseks eraldatud vahendite arvestuse pidamist ning järelevalvet nende sihipärase kasutamise üle korraldab valla raamatupidamine

§ 7.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatatakse alates 10. veebruarist 2012. a.

/otsingu_soovitused.json