HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Narva üldhariduskooli medaliga lõpetajatele toetuse andmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2016, 39

Narva üldhariduskooli medaliga lõpetajatele toetuse andmise kord

Vastu võetud 19.05.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Eesti hariduse infosüsteemi andmetel Narva üldhariduskoolis gümnaasiumiastmes õppinud ning selle kuld- või hõbemedaliga lõpetanud õpilastele ühekordse toetuse (edaspidi toetus) andmise kord.

  (2) Määruse eesmärk on motiveerida õpilasi saavutama parimaid õpitulemusi ja sooritama edukalt riigieksameid, innustada teistele eeskujuks olema.

  (3) Toetus määratakse 1. astme preemiana summas 320 eurot või 2. astme preemiana summas 200 eurot.

§ 2.   Medaliga lõpetajatele toetuse andmine

  (1) 1. astme preemia antakse gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale ning 2. astme preemia antakse gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajale.

  (2) Medaliga lõpetamise puhul toetuse saamiseks esitab lõpetaja alates gümnaasiumi lõpetamise aasta 01. juunist (kaasa arvatud) kuni 31. juuli (kaasa arvatud) määruses sätestatud korras toetuse andmiseks eelduste puhul Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale kirjaliku taotluse (lisatud), kus tuuakse esile järgmised andmed: tunnustamisele esitatava lõpetaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood, arvelduskonto number, maksuvaba tulu alammäära kohaldamine.

§ 3.   Toetuse saamiseks esitatud taotluste menetlemine

  (1) Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond selgitab määruses sätestatud alustel medaliga lõpetaja esitatud taotluse põhjendatust ning otsustab rahalise toetuse andmise või mitteandmise teavitades sellest taotluse esitajat taotluses märgitud e-posti aadressile 10 päeva jooksul alates taotluse registreerimisest.

  (2) Kultuuriosakond keeldub rahalise toetuse andmisest:
  1) kui taotluse esitamise tähtaeg on möödunud;
  2) kui taotluses esitatud andmed on puudulikud või ei vasta tegelikkusele.

  (3) Rahalise toetuse andmise puhul kantakse toetus üle lõpetaja isiklikule pangakontole hiljemalt 31. augustiks.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json