SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2018, 1

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Vastu võetud 17.05.2018 nr 36
jõustumine 01.06.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus reguleerib raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja korra Põlva vallas.

 (2) Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks määratud toetust võib Põlva Vallavalitsus (edaspidi valitsus) kasutada raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muude sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

 (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.  Puudega laps

  Puudega laps käesoleva määruse mõistes on kuni 18-aastane hooldusvajadusega raske või sügava puudega laps, kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põlva vald.

§ 3.  Õigustatud isikud

  Toetust on õigus saada puudega lapse hooldusõigust omaval isikul või sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõikes 1 nimetatud last vahetult kasvataval isikul kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

2. peatükk Toetuse eesmärk, määrad ja toetatavad teenused 

§ 4.  Toetuse eesmärk ja määrad

 (1) Toetuse eesmärk on toetada puudega lapse hooldusõigust omava isiku või sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist, et vähendada puudega laste perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

 (2) Toetuse määrad kehtestab valitsus.

 (3) Peale 1. septembrit esitatud toetuse taotluse võib valitsus rahuldada valitsuse poolt kehtestatud määradest suuremas määras.

§ 5.  Toetatavad teenused

  Toetust antakse järgmiste teenuste osutamiseks ning arendamiseks:
 1) lapsehoiuteenus;
 2) tugiisikuteenus;
 3) isikliku abistaja teenus;
 4) transporditeenus;
 5) lapse rehabilitatsiooniteenus;
 6) lapse ja tema perekonna nõustamisteenus;
 7) lapsele eluaseme kohandamine;
 8) peredele toimetuleku koolituse korraldamine;
 9) muud sotsiaalteenused, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 6.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab õigustatud isik valitsusele kirjaliku vormikohase taotluse.

 (2) Taotlusele lisatakse koopia:
 1) lapse rehabilitatsiooniplaanist, selle olemasolul;
 2) eestkostjaks määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust, kui toetuse taotleja ei ole vanem;
 3) kuludokumendist teenuse osutamise kohta, kui teenuse eest on juba tasutud.

 (3) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse.

 (4) Eelarveaasta kasutamata rahaliste vahendite ülejäägi korral ning juhul kui puudega lapse sotsiaalteenuste vajadus on suurem valitsuse poolt kehtestatud toetuse määrast, võib õigustatud isik esitada valitsusele täiendavalt toetuse taotluse peale eelarveaasta 1. septembrit.

§ 7.  Toetuse andmine ja välja maksmine

 (1) Otsuse toetuse andmise või toetuse andmisest keeldumise kohta teeb valitsus kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 (2) Toetus makstakse 30 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates taotluses näidatud arvelduskontole või erandjuhul sularahas.

 (3) Toetuse võib kanda kolmanda isiku arvelduskontole toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel.

 (4) 0Valitsuse sotsiaalabikomisjon võib teha valitsusele ettepaneku toetuse andmise ja maksmise kohta.

§ 8.  Toetuse andmisest keeldumise alused

  Toetuse andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) valitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse andmise otsustamisel;
 2) taotleja ei võimalda toetuse vajadust kontrollida;
 3) taotleja ei ole teavitanud valitsust viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse andmist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
 4) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga;
 5) puudega lapsele on kalendriaastas eraldatud toetust kehtestatud määra ulatuses;
 6) toetuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused või muu abi.

§ 9.  Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine

  Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine toimub sotsiaalseadustiku üldosa seaduse paragrahvides 31–35 sätestatud korras.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10.  Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 20 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja laste hooldajatoetuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Vastse-Kuuste vallas", Põlva Vallavolikogu 12. aprilli 2017. a määrus nr 8 "Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord", Ahja Vallavolikogu 24. mai 2017. a määrus nr 5 "Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord", Mooste Vallavolikogu 24. augusti 2017. a määrus nr 10 "Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord" ning Laheda Vallavolikogu 25. augusti 2017. a määrus nr 7 "Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. juunil.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json