Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2018, 4

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 17.05.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, § 5 lõike 2 ja kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ning § 11 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa vallas teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks). Maksu eesmärk on kehtestatud liikluskorralduse minimaalne piiramine ja liikluse sulgemisega seotud halvema liikluskorralduse osaline rahaline kompenseerimine. Maksust laekuvaid vahendeid kasutatakse Põltsamaa valla teede, tänavate, haljasalade seisukorra ning liikluskorraldusvahendite parandamiseks ja täiendamiseks.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruse tähenduses määratletakse Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit (edaspidi vallavalitsus) ja kui ametiasutust (edaspidi ametiasutus). Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse vallavanema käskkirjaga või ametijuhendiga.

  (2) Määruses on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik üritus – spordi-, kultuuri- või meelelahutusüritus, avalik koosolek või muu selline sündmus, mille korraldamiseks on väljastatud avaliku ürituse luba;
  2) avariitöö – tehnovõrgu või muu rikke korral tehtav ettenägematu töö või hoonelt lume, jääpurikate või muude kukkumisohtlike osade kõrvaldamine, millest on asjaomaseid ametiasutusi teavitatud;
  3) jalgtee – käesoleva määruse tähenduses tee, mida kasutatakse kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks;
  4) jalgtee täielik sulgemine - jalgtee sulgemine selliselt, kus mittesuletava osa laius on alla 1,5 m;
  5) parkla – sõidukite parkimiseks ettenähtud ehituslikult või liikluskorralduslikult kujundatud ala, mille moodustavad parkimiskohad ja neid ühendavad teeosad. Parklaks ei loeta sõidutee laiendit või jalgteed, mis on tähistatud parkimist korraldava liikluskorraldusvahendiga;
  6) sõidutee – tee, mida kasutatakse sõidukiliikluseks;
  7) sõidutee täielik sulgemine - sõidutee sulgemine selliselt, kus enam kui 50% selle laiusest on suletud, sõltumata suletava teelõigu pikkusest. Sõidutee loetakse täielikult suletuks ka juhul, kui tee mittesuletava osa laius on alla kolme meetri;
  8) tee – maantee, tänav, jalgtee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis;
  9) teede grupp – teede liigitus ehk esimese grupi teed on asfaltbetoon kattega ja mustkattega teed ning teise grupi teed on pinnatud kruuskattega ja kruuskattega teed;
  10) tee osaline sulgemine – tee sulgemine selliselt, et osa selle laiusest on liiklemiseks avatud;
  11) tee sulgemise laius – tee suletud osa laius, mida mõõdetakse kohast, kus suletud ala kõrval sõidu- või jalgtee vabaks jääv osa on kõige kitsam;
  12) tee sulgemise luba – ametiasutuse poolt väljastatud tee sulgemise luba;
  13) väljak – kõva- või muu kattega / lage hoonestamata avalik ala;
  14) suletav ala – tee, teelõik, parkla või väljak, mille täielikku või osalist sulgemist sulgemisloa taotleja taotleb ja mis suletakse sulgemisloa alusel;
  15) omavoliline sulgemine – tee sulgemine ilma Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kehtestatud korras antud tee sulgemise loata.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse maksukorralduse seaduses ja kohalike maksude seaduses teede ja tänavate sulgemise maksu reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Maksuobjekt ja maksukohustuslane

  (1) Maksuobjekt on tee või teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline sulgemine seoses ürituse korraldamise, ehitus-, avarii- või remonttööga.

  (2) Maksukohustuslane on füüsiline või juriidiline isik, kes korraldab üritust või teeb ehitus-, avarii- või remonttööd, millega kaasneb tee või teelõigu, parkla, väljaku, haljaku, pargi või puhkeala täielik või osaline sulgemine.

  (3) Haljasalade, parkide ja puhkealade sulgemise all mõistetakse nende kasutamist taotleja tegevuse läbiviimiseks.

§ 4.   Maksuperiood

  (1) Maksukohustuslane on kohustatud tasuma maksu maksuperioodi eest. Maksuperiood on ajavahemik tee, teelõigu, parkla, väljaku, haljaku või pargi sulgemise päevast kuni selle piiranguteta taasavamiseni, mil taastatakse sulgemisele eelnenud olukord või teeprojektiga ettenähtud olukord. Perioodi arvestatakse täistundides.

  (2) Maksukohustuslasel tekib maksukohustus tee, teelõigu, parkla, väljaku, haljaku või pargi sulgemise hetkest arvates.

§ 5.   Maksumäär

  (1) Maksumäära diferentseeritakse sõltuvalt tee kuulumisest teede liigitusest või lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud koefitsientidest.

  (2) Tee sulgemisel liidetakse liikluseks takistatud või suletud sõidusuundade maksumäärad vastavalt tänava liigitusele.

  (3) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi maksumäärasid:
  1) esimese grupi tee – maksumäär 50 eurot ööpäev;
  2) teise grupi tee – maksumäär 25 eurot ööpäev;
  3) parkla – maksumäär 0,50 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäev;
  4) väljak, haljasala, park, puhkeala – maksumäär 0,20 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäev.

  (4) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmiseid koefitsiente:
  1) ainult öine sulgemine (ajavahemikul 24.00-06.00) – 0,2;
  2) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal – 0,5;
  3) ainult tee ja tänava juurde kuuluvate kõnnitee, kergliiklustee sulgemisel antud tee ühe sõidusuuna tasusuurusest – 0,5;
  4) sulgemise lubatud tähtaja ületamine – 2,0;
  5) tee omavoliline sulgemine – 5,0.

§ 6.   Maksu määramine

  (1) Maksu määramise aluseks on vähemalt 10 tööpäeva enne tee sulgemist volikogu kehtestatud korras ametiasutusele esitatud sulgemise taotlus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete alusel koostab ametiasutus maksuteatise, millel on märgitud:
  1) maksuhalduri nimetus, aadress ja kontaktandmed;
  2) maksuteatise koostanud ametniku nimi ja ametikoht;
  3) maksuteatise kuupäev;
  4) maksuteatise andmise alus;
  5) tänava sulgeja nimi, aadress;
  6) maksmisele kuuluv maksusumma ja selle määramise alus;
  7) arveldusarve number, kuhu maksusumma tuleb tasuda;
  8) maksu tasumise tähtaeg;
  9) vaidlustamise viide.

  (3) Maksuperioodi pikenemisel või tee omavolilisel sulgemisel erinevalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluses märgitud andmetest koostatakse täiendav maksuteatis. Täiendav maksuteatis peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid. Täiendava maksuteatise täitmise tähtaeg on 5 tööpäeva.

§ 7.   Maksu tasumine

  (1) Maksuhaldur edastab maksukohustuslasele maksu tasumise kohta maksuteatise.

  (2) Maks tasutakse tee sulgemise taotluse alusel koostatud maksuteatise järgi Põltsamaa valla eelarvesse ametiasutuse arvelduskontole maksuteatisel märgitud tähtajaks, ent mitte hiljem kui maksuobjekti sulgemise päevaks.

  (3) Käesoleva määrusega kehtestatud tähtaegadest hiljem tasutud maksusummalt arvutatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtajaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja karistatakse maksukorralduse seaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 8.   Maksu tagastamine

  (1) Maksukohustuslasel on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist.

  (2) Tagastusnõude esitamise eeldus on maksuhalduri õigeaegne teavitamine tee sulgemise lõpetamisest. Arvesse võetakse maksuhalduri kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldav teavitamine, teavitamise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Tagastusnõue esitatakse ametiasutusele maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal. Tagastamine toimub vastava tagastusnõude alusel. Tagastusnõue täidetakse 30 päeva jooksul arvates tagastusnõude esitamisest.

  (4) Maksu tagastusnõude taotluses tuleb märkida maksuteatise number, tee sulgemise loa number ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

  (5) Enammakstud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on muu maksuobjekti osas maksuvõlg.

§ 9.   Maksusoodustused ja maksuvabastused

  (1) Avariitööde tegemisel esimese ööpäeva eest maksu ei määrata.

  (2) Ametiasutusel on õigus anda maksusoodustust või vabastada ettevõtteid maksu tasumisest tee sulgemise loa tähtaegade piires. Juhul, kui maksuvabastus antakse ametiasutuse poolt korraldatava riigihankega seoses, teavitatakse maksuvabastusest vastavate tööde hankedokumentides.

  (3) Ametiasutusel on õigus põhjendatud otsuse alusel anda maksusoodustust või vabastada maksu tasumisest:
  1) rongkäikude korraldajad;
  2) kultuuriürituste korraldajad;
  3) spordiürituste korraldajad;
  4) muude avalike ürituste või koosolekute korraldajad.

  (4) Maksusoodustust võib taotleda hoonete ehitaja, kui tee sulgemise vajadus tuleneb projektist ning sulgemisaja pikkus ületab kolme kuud.

  (5) Maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vastavasisuline taotlus.

  (6) Maksusoodustust või -vabastust ei anta taotlejale, kes on soodustuse või vabastuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kui tee sulgejal on teede ja tänavate sulgemise maksu maksuvõlg.

  (7) Maksusoodustus või -vabastus tunnistatakse kehtetuks, kui maksusoodustuse või -vabastuse saanud isik rikub tööde teostamise käigus “Teede ja tänavate sulgemise eeskirja” nõudeid.

§ 10.   Maksuhaldur ja vastutus maksuõigusrikkumise eest

  (1) Maksu maksuhaldur on ametiasutus, kes on volitatud rakendama kõiki maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

  (2) Maksuhalduri maksuteatise või muu haldusakti või toimingu peale on tee sulgejal õigus esitada vaie maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

  (3) Käesoleva määruse või maksuõigusrikkumise eest vastutab isik õigusaktidega ettenähtud korras.

  (4) Maksuhalduril on õigus sunnivahendina rakendada sunniraha maksukorralduse seaduse §-s 67 sätestatud alustel ja korras.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Põltsamaa Linnavolikogu 25. mai 2010 määrus nr 5 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json