Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2018, 7

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 17.05.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2 ning kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega delegeeritakse seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesanded Põltsamaa Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus) ja kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) ning määratakse, milline on kohanime määramise õigusakti eelnõu avalikustamise kord Põltsamaa vallas.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Põltsamaa vallas määrab kohanimed vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Vallavalitsuse pädevuses on kohanime määramine kohanimeseaduse § 4 sätestatud ulatuses ja arvestades kohanimeseaduse § 5 sätestatud kohanimemääraja pädevust.

  (3) Juhul, kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või asjaomase ministri poolt ja puudutab Põltsamaa valda, annab vallavalitsus kohanimemäärajale arvamuse kohanime määramise kohta.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime ettepanekuid võivad esitada kõik isikud. Kirjalik taotlus tuleb esitada ametiasutusele ja see peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Detailplaneeringu käigus planeeringu koostaja nimetatud kohanime käsitatakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

  (3) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele nime taotletakse.

§ 4.   Eelnõu avalikustamine

  Ametiasutus avalikustab kohanime määramise korralduse eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsustamist Põltsamaa valla veebilehel ja kohaliku leviga perioodiliselt ilmuvas ajalehes.

§ 5.   Kohanime määramise otsusest teavitamine

  (1) Ametiasutus saadab kohanime määramise korralduse 10 päeva jooksul Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötajale.

  (2) Ametiasutus annab kohanime määramisest avalikkusele teada Põltsamaa valla veebilehel ja kohaliku leviga perioodiliselt ilmuvas ajalehes.

§ 6.   Kohanime muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kohanime muutmise või kehtetuks tunnistamise algatab ja ettevalmistamist korraldab ametiasutus.

  (2) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist. Sellisel juhul tuleb kohanime muutmise menetlus algatada 30 päeva jooksul nimetatud asjaolude teada saamisest arvates.

  (3) Kohanime võib muuta kohanimeseaduses sätestatud alustel. Seaduses sätestamata juhtudel võib kohanime muuta asjaomase ministri nõusolekul.

  (4) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekt on hävinud või ala planeerimise käigus kaotatud.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
  1) Põltsamaa Linnavolikogu 21. mai 2013 määrus nr 83,,Põltsamaa linna kohanimede määramise kord”;
  2) Põltsamaa Vallavolikogu 26. veebruari 2009 määrus nr 68,,Kohanime määramise korra kehtestamine”.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json