Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kanepi valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2018, 10

Kanepi valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 15.05.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 ning § 36 lg 3 ja § 662 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted ja reguleerimisala

  (1) Kanepi valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskirjas sätestatakse heakorra nõuded ja koormised Kanepi valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil ja need on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas valla jäätmehoolduseeskirja, koerte ja kasside pidamise eeskirja, raieloa andmise korra, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht – on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) heakorratööd – on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine, libedusetõrje, muru ja rohu niitmine ning maha langenud puulehtede, okste vms koristamine;
  3) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
  4) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirja nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  5) tiheasustusala – valla üldplaneeringus määratud kompaktse hoonestusega ala joonistel märgitud piirides.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada Kanepi vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kirjalikul loal ning nende korrasoleku ning eemaldamise tagab omanik.

  (2) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele.

  (3) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

  (4) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

§ 4.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
  1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekohtade vms sodimine, määrimine, lõhkumine või mistahes muul viisil kahjustamine;
  3) teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine ning omavoliliste raietööde teostamine;
  4) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt maha laadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  5) lume- ja libedusetõrjel tuha kasutamine kõnniteel;
  6) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;
  7) telkimine ja ööbimine avalikus kohas välja arvatud vallavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohad;
  8) omavoliline teate, kuulutuse või reklaami ülespanek selleks mitte ettenähtud kohta;
  9) veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;
  10) mootorsõiduki ja/või haagise parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte ettenähtud avalikus kohas

3. peatükk ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 5.   Kanepi Vallavalitsuse kohustused

  Kanepi Vallavalitsus on kohustatud:
  1) tagama vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekohtade heakord. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
  2) tagama parkide, haljasalade, spordiplatside, laste mänguväljakute ja muude avalike kohtade heakord;
  3) paigaldama parki, haljasalale, mänguväljakule või muudesse avalikesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja neid regulaarselt tühjendama;
  4) kindlustama avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek ning tagama sinna juurdepääs;
  5) tagama tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu.

§ 6.   Kinnistu omaniku kohustused

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) tagama heakorra kinnistul, sh sellel paikneva ehitise, piirdeaia ja rajatised ning rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) kärpima põõsaste ja puude oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust või ulatuvad elektri- või sideliinidesse või varjavad liikluskorraldusvahendit;
  3) vältima kasutusel mitteoleva ehitise või rajatise varisemisohtlikuks muutumist, kõrvaldama varisemisohu, sulgema sissepääsud takistamaks kõrvaliste isikute sissepääsu ja varisemisohu tekkimisel paigaldama ehitise või rajatise ümber ohtlikkusele viitavad hoiatussildid;
  4) tagama kinnistul asuvate ohtlike objektide (kaevude või muude aukude ja süvendite) ohutuse;
  5) puhastama kinnistul asuvad sadeveekraavid vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest (rohi, puud ja põõsad, setted, jäätmed jms);
  6) tagama avalikult kasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi heakorra ning teostama lume- ja libedustõrjet.

  (2) Tiheasustusalal on kinnistu omanik lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kohustatud:
  1) paigaldama ehitise tänavapoolse seina või kinnistut ümbritseva piirde külge nähtavale kohale majanumbriga sildi;
  2) puhastama kinnistul paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga vahetult piirneva katuse või räästa sinna kogunenud lumest ja jääst, varisemisohtlikutest kividest, plaadidest, katkisest klaasist tagades tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise ja piirama tööde teostamise koha ajutise piirdega;
  3) taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a. viljapuud- ja põõsad) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
  4) lõikama puude ja põõsaste oksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire. Tänava ääres kasvavate puude võrad, samuti kõnniteele ulatuvate põõsaste oksad, lõigatakse vähemalt kolme meetri kõrguselt;
  5) hoidma korras kinnistul paikneva hoone fassaadi;
  6) niitma kinnistut kui heintaimede kõrgus ületab 20 cm maapinnast, v.a. metsas, metsatunnustega aladel ja looduslikel aladel, mis on suuremad kui 1 hektar;
  7) korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee heakorratööd, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

  (3) Korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu.

  (4) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused

  Ehitus-, remondi ja kaevetöö tegija on kohustatud:
  1) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  2) vältima objektilt pori, lume, prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistutele;
  3) hoidma korras ja vajadusel puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  4) kooskõlastama vallavalitsusega kirjalikult ehitusmaterjali mahalaadimise ja ladustamise üldkasutatavale maale;
  5) korrastama pärast tööde lõpetamist objekti ja selle ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse ning tee seisundi.

4. peatükk KOORMISE KEHTESTAMINE 

§ 8.   Koormise olemus

  Koormis kehtestatakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva puhastusala heakorra tagamiseks.

§ 9.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse paragrahvides 5-7.

5. peatükk VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.   Eeskirja rikkumine

  (1) Eeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostab vallavalitsus.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 26.04.2007 määrus nr 15 “Kanepi valla heakorraeeskiri,“ Valgjärve Vallavolikogu 26.05.2005 määrus nr 14 „Valgjärve valla heakorraeeskiri,” Kõlleste Vallavolikogu 09.11.2012 määrus nr 7 „Kõlleste valla heakorraeeskiri” ja Kanepi Vallavolikogu 01.11.2010 määrus nr 23 „Kanepi valla aadressitähiste eeskirja kinnitamine.“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json